Organismen zijn algoritmen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Hoe weten we zo zeker dat dieren zoals varkens daadwerkelijk een subjectieve wereld van behoeften, gevoel en emoties hebben? Maken we ons niet schuldig aan antropomorfisme, oftewel het toeschrijven van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke wezens, zoals kinderen ook geloven dat poppen liefde en woede kunnen voelen? In feite zien we varkens niet als mensen als we emoties aan ze toeschrijven, maar gewoon als zoogdieren. Emoties zijn namelijk niet uniek voor mensen, maar komen bij alle zoogdieren voor (en bij alle vogels en waarschijnlijk ook bij sommige reptielen en zelfs vissen). Alle zoogdieren hebben in de loop van de conference room almere evolutie emotionele vermogens en behoeften ontwikkeld en aangezien varkens zoogdieren zijn, kunnen we rustig stellen dat ze emoties hebben.16 De laatste decennia hebben wetenschappers aangetoond dat emoties niet een of ander mysterieus spiritueel fenomeen zijn dat alleen maar nuttig is bij het schrijven van gedichten en het componeren van symfonieën. Emoties zijn eerder biochemische algoritmen die cruciaal zijn voor het overleven en de voortplanting van alle zoogdieren. Maar wat betekent dit? Laten we eerst maar eens uitleggen wat een algoritme is. Dat is niet alleen belangrijk omdat we dit concept de komende hoofdstukken nog vaak zullen tegenkomen, maar ook omdat de eenentwintigste eeuw gedomineerd zal worden door algoritmen. ‘Algoritme’ is aantoonbaar het allerbelangrijkste concept van onze wereld. Als we iets van ons leven en onze toekomst willen begrijpen, moeten we goed begrijpen wat een algoritme is en hoe algoritmen samenhangen met emoties. Een algoritme is een methodische reeks stappen die gebruikt kan worden om berekeningen te maken, problemen op te lossen en tot beslissingen te komen. Een algoritme is geen specifieke berekening, maar de methode die conference room amsterdam gevolgd wordt bij het maken van een berekening. Als je bijvoorbeeld het gemiddelde van twee getallen wilt berekenen, kun je een simpel algoritme gebruiken. Dat algoritme gaat als volgt: ‘Stap één: tel de twee getallen bij elkaar op. Stap twee: deel de som van beide getallen door twee.’ Als je dit met de getallen vier en acht doet, kom je uit op zes. Als je 117 en 231 neemt, kom je uit op 174.

Wetenschappelijke ontdekkingen

Gerelateerde afbeelding

Als mensen beseffen hoe razendsnel we op het grote onbekende afstevenen en zich realiseren dat zelfs de dood hen daar niet voor kan behoeden, gaan ze hopen dat er iemand op de rem zal trappen om onze sneltreinvaart wat te vertragen. Maar we kunnen niet op de rem trappen, en dat heeft verschillende redenen. Ten eerste weet niemand waar de rem zit. Sommige experts weten co-working space almere alles van de ontwikkelingen op één terrein, zoals kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, big data of genetica, maar niemand is deskundig op het gebied van alles. Er is dus niemand die alle puntjes met elkaar kan verbinden en een compleet beeld heeft. Verschillende takken van wetenschap beïnvloeden elkaar op zulke ingewikkelde manieren dat zelfs de grootste denkers niet kunnen peilen hoe doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie kunnen inwerken op de nanotechnologie, of vice versa.
Niemand kan alle wetenschappelijke ontdekkingen op de voet volgen, niemand kan voorspellen hoe de wereldeconomie er over tien jaar uit zal zien en niemand heeft ook maar enig idee waar we zo keihard naar op weg zijn. En omdat niemand het systeem meer snapt, kan ook niemand het tegenhouden. Ten tweede zal onze economie instorten als we desondanks de rem weten te vinden, en als onze economie instort, stort onze maatschappij ook in. Zoals verderop in dit boek wordt uitgelegd heeft de moderne economie constante, eindeloze groei nodig om co-working space amsterdam zichzelf in stand te houden. Als de groei ooit stilvalt, komt de economie niet tot een knus evenwicht, maar valt de hele boel uit elkaar. Daarom juicht het kapitalisme onze jacht op onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid ook toe. Er is een grens aan hoeveel schoenen we kunnen dragen, hoeveel auto’s we kunnen kopen en hoeveel skivakanties we kunnen boeken. Een economie die gebaseerd is op eeuwige groei heeft eindeloos nieuwe projecten nodig, zoals bijvoorbeeld de zoektocht naar onsterfelijkheid, geluk en goddelijke vermogens. Maar als we onophoudelijk nieuwe projecten nodig hebben, waarom houden we het dan niet bij geluk en onsterfelijkheid en laten we die angstaanjagende jacht op bovenmenselijke vermogens niet gewoon links liggen? Omdat die onlosmakelijk verbonden is met de andere twee. Als je bionische benen ontwikkelt waarmee verlamde mensen weer kunnen lopen, kun je dezelfde technieken ook gebruiken om gezonde mensen te upgraden. Als je eenmaal weet hoe je geheugenverlies bij ouderen kunt tegengaan, kunnen dezelfde behandelingen misschien ook het geheugen van jongeren verbeteren.

De twintigste eeuw

Gerelateerde afbeelding

Misschien kunnen we dan beter beginnen met iets bescheidener doelen, zoals het verdubbelen van onze levensverwachting? In de twintigste eeuw hebben we de menselijke levensspanne al bijna verdubbeld van veertig tot zeventig jaar, dus zouden we die in de eenentwintigste eeuw minstens nog eens kunnen verdubbelen tot honderdvijftig. Dat is nog lang geen onsterfelijkheid, maar het zou de menselijke samenleving evengoed drastisch veranderen. Om te beginnen zouden familiestructuren, huwelijken en de relatie tussen ouders en kinderen totaal kantoor huren nijmegen anders worden. Tegenwoordig verwachten mensen nog steeds getrouwd te blijven ‘tot de dood ons scheidt’ en een groot deel van ons leven draait om het krijgen en grootbrengen van kinderen. Maar stel je nu eens iemand voor met een levensverwachting van honderdvijftig jaar. Als ze op haar veertigste trouwt, heeft ze nog steeds honderdtien jaar te gaan. Is het een realistische verwachting dat haar huwelijk honderdtien jaar stand zal houden? Zelfs katholieke fundamentalisten zouden daartegen op kunnen zien. Het zit er dus in dat de huidige trend van seriële huwelijken zich zal versterken. Als ons voorbeeld twee kinderen krijgt als ze in de veertig is, zal ze tegen de tijd dat ze honderdtwintig is hoogstens een paar vage herinneringen hebben aan de tijd dat ze die grootbracht, wat een tamelijk korte episode in haar lange leven was. Het is lastig te voorspellen wat voor nieuwe typen ouder-kindrelaties er onder zulke omstandigheden zullen ontstaan. Denk ook eens aan ons werkende leven. Tegenwoordig gaan we ervan uit dat je tussen je vijftiende en je vijfentwintigste een vak leert dat je de rest van je leven zult blijven uitoefenen. Uiteraard leer je er zelfs als je in de veertig ofv ijftig bent nog nieuwe dingen bij, maar het leven is grofweg verdeeld in een leerperiode en het werkende kantoor huren amsterdam leven dat daarna komt. Als je honderdvijftig wordt is dat niet te doen, zeker niet in een wereld die constant wordt opgeschud door nieuwe technologieën. De mensen zullen veel langere carrières hebben en ze zullen zichzelf continu opnieuw moeten uitvinden, zelfs als ze al negentig zijn. Daar komt nog bij dat mensen niet op hun vijfenzestigste met pensioen zullen gaan en geen plaats zullen maken voor een nieuwe generatie met nieuwe ideeën en idealen. De natuurkundige Max Planck heeft de beroemde uitspraak gedaan dat de wetenschap met elke begrafenis een stukje verder komt. Hij bedoelde dat nieuwe theorieën pas de kans krijgen om hun voorgangers te verdringen als er weer een generatie is verdwenen. Dat gaat niet alleen op voor de wetenschap.

De nieuwe menselijke agenda

Gerelateerde afbeelding

Bij het krieken van het derde millennium wordt het mensdom wakker, rekt zich uit en wrijft zijn ogen uit. Er jagen nog flarden van een vage, afschuwelijk nachtmerrie door zijn hoofd. ‘Het was iets met prikkeldraad en enorme paddenstoelwolken. Nou ja, niets aan de hand, het was gewoon een akelige droom.’ De mens loopt naar de badkamer, wast zijn gezicht, inspecteert zijn rimpels in de spiegel, zet een kop koffie en slaat de agenda voor vandaag erop na. ‘Eens kijken wat er voor vandaag op het programma staat.’ Duizenden jaren was het antwoord op die vraag altijd hetzelfde. Iedereen hield zich bezig met dezelfde drie problemen: mensen uit het twintigste-eeuwse China, mensen uit het middeleeuwse India en die uit het oude Egypte. Honger, ziekte en oorlog stonden altijd boven aan het lijstje. Generatie na generatie baden mensen tot alle mogelijke goden, engelen en heiligen en vonden ze talloze kantoor huren almere werktuigen, instellingen en sociale systemen uit, maar ze bleven met miljoenen tegelijk sterven aan hongersnood, epidemieën en geweld. Veel denkers en profeten kwamen tot de slotsom dat honger, ziekte en oorlog ongetwijfeld een integraal deel uit moesten maken van Gods kosmische plan of onze gebrekkige aard, en alleen het einde der tijden zou ons er ooit van bevrijden.

Maar aan het begin van het derde millennium wordt de mensheid wakker met een ongelooflijk inzicht. De meeste mensen staan er nauwelijks bij stil, maar in de laatste paar decennia is het ons gelukt om honger,
ziekte en oorlog in te dammen. Deze problemen zijn natuurlijk niet helemaal opgelost, maar ze zijn van onbevattelijke, onbeheersbare natuurkrachten veranderd in hanteerbare uitdagingen. We hoeven niet tot goden of heiligen te bidden om ervan gered te worden. We weten eigenlijk tamelijk goed wat er kantoor huren amsterdam gedaan moet worden om honger, ziekte en oorlog te voorkomen en meestal lukt dat ook.

Maatschappelijke verantwoording

Gerelateerde afbeelding

Maatschappelijke verantwoording, verslaglegging en risicomanagement
Elke organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband van mensen en middelen dat in een sociaal-economische en technologische omgeving streeft naar voortbestaan. Voorwaarde is echter wel dat de beloning van de belanghebbende werknemers, consumenten, aandeelhouders en anderen zodanig moet zijn dat zij bereid blijven hun deelname in de organisatie voort te zetten. Een organisatie moet op die manier haar maatschappelijke functie en haar bestaansrecht steeds opnieuw rechtvaardigen. In onze tijd wordt dit vanuit de maatschappij gevraagd en wordt de handel en wandel van organisaties met kritische belangstelling gevolgd.  Een organisatie moet steeds bereid zijn verantwoording aan belanghebbende partijen af te leggen en deze partijen via het verstrekken van informatie inzicht te geven in de co-working space almere gang van zaken van de organisatie. Dit geldt voor externe belanghebbenden als aandeelhouders, banken, vakorganisaties, overheid en andere, maar in het bijzonder ook voor de werknemers als interne belanghebbenden. Deze vanzelfsprekendheid heeft echter een wettelijke basis nodig (gehad) om in de organisaties ingevoerd te worden. Een werknemer is niet alleen een leverancier van arbeidskracht, maar heeft ook capaciteiten tot meedenken over organisatieproblemen en is ook bereid tot het dragen van medeverantwoordelijkheid. Een werknemer aanvaardt weliswaar een gezagsrelatie ten opzichte van zijn chef (op een bepaalde afdeling) in de organisatie en is daarmee in bepaalde opzichten een ondergeschikte in het samenwerkingsverband. Dit neemt uiteraard niet weg dat ook hij geïnformeerd wil zijn over de gang van zaken in de gehele organisatie. Hiermee zijn immers ook belangen gemoeid. De werknemer-participant toont weliswaar zijn bereidheid zijn persoonlijke doeleinden tot op co-working space amsterdam zekere hoogte ondergeschikt te maken aan de doelstelling van de organisatie als geheel, toch zal ook de werknemer invloed willen hebben op de richting waarin vanuit de organisatie wordt gewerkt. Interne belanghebbenden wensen dan ook niet alleen informatie te ontvangen, maar willen ook medezeggenschap om invloed te kunnen uitoefenen op beslissingen over belangrijke organisatieaangelegenheden.

Uitvoer van materie, energie en informatie

Gerelateerde afbeelding

Uitvoer van materie, energie en informatie: producten en diensten Door de uitvoer van producten of diensten voorzien organisaties in externe behoeften. Ook zien we aan de uitvoerkant dat mensen met pensioen gaan, vervroegd uittreden, ontslag nemen (of krijgen) en dat versleten en verouderde machines worden afgedankt. De ingevoerde energie en materialen zijn geheel verbruikt of worden in de vorm van rook of afval afgevoerd. Daarnaast wordt onder meer via reclame en public relations informatie over producten en diensten verstrekt. Bovendien zijn organisaties verplicht aan de buitenwereld verantwoording af te leggen over hun functioneren en de behaalde resultaten ( externe jaarverslagen ten behoeve van aandeelhouders, de overheid, banken en dergelijke).
Een herhaling van de activiteitencyclus is mogelijk dankzij de uitvoer van de geproduceerde producten of diensten. De opbrengst ervan in geld stelt de organisatie in staat, onder inmiddels vaak veranderde omstandigheden, al naargelang de behoefte meer of andere grondstoffen, arbeid en machines aan te schaffen.
Organisatie en ‘organisatie-evenwicht’
Indien een organisatie wil blijven voortbestaan, dan moet men ervoor zorgen dat de externe en interne belanghebbenden tevreden zijn en blijven. Alle belanghebbende partijen moeten hierbij dus in de co-working space almere beschouwing worden betrokken. Immers, hun behoeften, eisen en wensen en hun streven en verwachtingen bepalen de voonbestaansbasis van een organisatie.
Ieder van deze belanghebbenden heeft zo zijn eigen belang bij het voortbestaan van de organisatie. Iedere belanghebbende is daarom ook bereid een bepaalde bijdrage aan de organisatie te leveren. Uiteraard wordt in ruil daarvoor wel een bepaalde vorm van beloning terugverwacht. En zolang de beloning nu maar in redelijke verhouding staat tot de geleverde bijdrage zal deze belanghebbende bereid zijn om zijn deelname voort te zetten. Er is sprake van ‘organisatie-evenwicht’ als een organisatie erin slaagt haar externe en interne belanghebbenden zodanig te belonen, dat deze in ruil voor hun bijdragen, gemotiveerd blijven deel te blijven nemen aan die organisatie. Afgezien van allerlei denkbare belangentegenstellingen tussen de partijen hebben ze één gemeenschappelijk belang, het voortbestaan van de co-working space amsterdam organisatie. Voor alle partijen is de organisatie immers een bron van behoeftebevrediging. De organisatie stelt hen in staat in ruil voor hun bijdragen een deel van hun eigen doelstellingen (behoeften en wensen) te realiseren. De leiding van een organisatie moet ervoor zorgen dat de geleverde bijdragen en beloningen in evenwicht zijn en blijven.
‘Organisatie-evenwicht’ is beslist geen statisch evenwicht. Veeleer gaat het om een verschuivend en dynamisch evenwicht. Dit evenwicht moet steeds opnieuw, onder veranderende omstandigheden en rekening houdend met verschuivende wensen en eisen van belanghebbende externe en interne partijen, worden bereikt.

Een geheimzinnige manier

Gerelateerde afbeelding

Ik loop over de kinderkopjes naar de ingang en trek aan de bel bij de houten voordeur. Binnen hoor ik het rinkelende geluid van een bel, gevolgd door gestommel en het omdraaien van het slot. Een kloosterling in een witte pij vraagt naar mijn bedoeling. Ik vertel hem over de uitnodiging en de oude pater leidt me naar een gastenkamer met rijk gedecoreerde wandschilderingen. Ik zet mijn reistas in de hoek en ga aan de hardhouten kloostertafel zitten. De rust daalt in tijdelijk kantoor huren nijmegen me neer en ik moet bekennen dat ik nu begrijp waarom mensen het klooster ingaan; de stilte is weldadig en de devote sfeer zorgt dat ik tot mezelf kom. Na een dikke tien minuten gaat de deur open en staat mijn neef Renard in de deuropening. Hij is kaal geworden en draagt een bril met een zwaar zwart montuur, maar ik herken zijn gezichtstrekken van vroeger. De begroeting is allerhartelijkst, maar ik moet wennen aan mijn oude vriendje dat nu in een smetvrije witte monnikspij en een vroom en serieus gezicht op deze planeet rondwandelt. We omhelzen elkaar en ik voel de bloedband. Ik zie de geest van mijn tante Rally achter hem staan, maar schenk daar geen aandacht aan. Even later wordt er opnieuw op de deur van de gastenkamer geklopt. Een vriendelijk ogende pater brengt een dienblad met daarop een pot thee en twee kopjes. Renard schenkt de tijdelijk kantoor huren arnhem thee in en we praten over vroeger en over tante Rally, die helaas vorig jaar overleden is. “Waarom heb je me uitgenodigd Renard?” “Ik wilde je zien,” zegt Renard met een glimlach. “En nu de echte reden.” “Ik hoorde van je problemen en wilde je helpen.” “Hoe dan?” Renard glimlacht op een geheimzinnige manier. ” Volgens mijn informatie heb je nu alle tijd van de wereld.” “Helaas wel.”

AEX-future

Gerelateerde afbeelding

Op vrijdag 2 januari 2009 gaat om kwart over acht mijn mobiele telefoon, die ik precies na drie keer rinkelen, opneem. Ik ben al een uur op mijn werk en heb op dit telefoontje gewacht. Een stem aan de andere kant van de lijn vraagt me om direct op kantoor langs te komen om iets uit te leggen. Ik herken de zure toon van de stem van Frederick Nouwens van Erven. Direct raak ik in de stress. Misschien hoef ik zelf mijn ontslag niet meer in te dienen, maar krijg ik deze tijdelijk kantoor huren almere vanuit Van der Moolen. Tussen kerst en Oud en Nieuw hadden we niets meer over de AEX-future gezegd, alsof we de stilzwijgende afspraak hadden gemaakt om alle ellende buiten de deur te parkeren. In deze periode was ik vrij geweest, maar ik had wel gezien dat de AEX op 31 december op een slotkoers van 245,95 punten was geëindigd. Daarmee was het vonnis geveld en was ik persoonlijk failliet verklaard. Direct op mijn eerste werkdag in het nieuwe jaar belt de hoogste Risk en Compliance baas van Van der Moolen om mij uit te nodigen om even langs te komen. Ik pak een kop koffie en loop van de handelsvloer weg naar boven, waar het ruime kantoor van Frederick Nouwens van Erven is gevestigd.
Tot mijn verrassing zit niet alleen Frederick aan de directietafel, maar ook Richard den Draaier, de Chief Executive Officer van Van der Moolen, is aangeschoven. Voor hen ligt een lichtbruine dossiermap midden op de tafel. Ik ga aan de overkant van de directietafel zitten. “Nick, ik heb een paar vragen voor je,” zegt Frederick op een formele toon, terwijl hij me subtiel de dossiermap toeschuift. Niets geen beste wensen voor het nieuwe jaar, alleen twee strak kijkende gezichten en een tijdelijk kantoor huren amsterdam bruine dossiermap, waar de harde feiten in zijn opgeslagen. Het nieuwe jaar had niet slechter kunnen beginnen. Natuurlijk weet ik al hoe laat het is, maar toch ben ik gespannen vanwege de exacte inhoud van de map. Ik sla het bruine dossier open en zie daar de computeruitdraaien van de door mij aangeschafte Futures. “Wat betekent dit?” vraagt Frederick. “Dat is een transactie die ik in augustus heb uitgevoerd.” “Ja, dat zie ik ook. Je hebt een meldingsplicht, Nick. Handelaren zijn niet bevoegd om voor zichzelf transacties uit te voeren zonder Compliance daarover in kennis te stellen. En jij bent geen uitzondering.” Ik knik. Als geen ander weet ik dat ik deze transactie nooit had mogen uitvoeren, zonder de afdeling Risk en Compliance in kennis te stellen. “Weet je wat deze transactie voor jou betekent? Met een slotkoers van de AEX van 245 punten heb je tien miljoen euro verloren, die vandaag van je rekening wordt geïncasseerd. Heb je dat geld daarop staan?” Ik schud langzaam mijn hoofd. In de verste verte heb ik dat bedrag niet op mijn rekening staan.

Structuur

Gerelateerde afbeelding

Er wordt gestreefd naar een zo plat mogelijke organisatiestructuur. De communicatie wordt hierdoor eenvoudiger e’n verloopt sneller. Verder kan de organisatie hierdoor flexibeler optreden. Het aantal stafafdelingen moet worden gereduceerd. De kennis en vaardigheden moeten zoveel flexplek huren almere mogelijk aanwezig zijn bij de mensen die het dichtst bij de processen staan. MAN s stelt een marktgerichte en projectmatige structuur voor waarbij horizontaal wordt samengewerkt. Een structuur die door Mintzberg wordt aangeduid met een innovatieve organisatie
Middenkader Het middenkader speelt in de MANS-gedachte een cruciale rol. Zij dient de informatie in plaats van top-down nu ook bottom-up door te geven. Tevens vervult het middenkader nu een instruerende en helpende rol.
Statistische deskundigheid Binnen de organisatie moeten altijd mensen zijn die statistisch zijn onderlegd. Immers, de processen moeten worden gemeten en geanalyseerd. MANS maakt gebruik van verschillende vormen van grafisch materiaal. Een vorm hiervan is het visgraatdiagram aan de hand waarvan oorzaak-en-gevolgrelaties in beeld kunnen worden gebracht. In figuur 11.4 is een voorbeeld gegeven van een ingevuld visgraatdiagram waaruit de mogelijke oorzaken blijken flexplek huren amsterdam waardoor een klant moet wachten aan de telefoon.
Procedures Binnen veel organisaties treedt snel een verstarring op ten gevolge van regels en procedures. MANS zegt dat problemen moeten worden opgelost alsof er geen regels en procedures bestaan. Vervolgens wordt dan vastgesteld of de oplossing in strijd is met bestaande regels en procedures en of deze moeten worden aangepast of wellicht afgeschaft.

Stap 4: Verander

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tijdens het daadwerkelijke veranderingsproces is de betrokkenheid van iedere medewerker van belang. Wanneer dit laatste niet gebeurt loopt de organisatie het risico dat het veranderingsproces blijft steken. Hulpmiddelen om daadwerkelijke verandering tot stand te brengen en te houden zijn het bezetten van de sleutelposities lager in de organisatie door middel van ‘change agents’ en het instellen van een meetbare prestatiecultuur. De visie van de change agents en de visie van meetbare prestatiecultuur het topmanagement moeten niet alleen stevig met elkaar verbonden zijn, maar moet als eenduidige en uitgesproken visie op ‘wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen’ volledig worden gericht op de dagelijkse flexplek huren almere taak van medewerkers en op hun werkelijkheid van alledag. 23 Door het instellen van een prestatiecultuur worden de verschillende activiteiten prestatiecultuur in de organisatie aan elkaar gekoppeld en meetbaar gemaakt. De prestatie moet daarbij klantgericht zijn, zowel met betrekking tot interne als externe klanten.
In de praktijk zien we dat bij empowerment de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie gelegd worden. Een hoge mate van veranderingsgezindheid wordt hierdoor gerealiseerd, omdat medewerkers in zelfsturende teams werken en zelf zelfsturendeteams verantwoordelijk zijn voor hun resultaten. Medewerkers hebben een hoge mate van betrokkenheid bij hun resultaten en zijn bereid meer klantgericht te werken.
Deze manier van werken is volgens Belasco noodzakelijk geworden, omdat de omgeving van organisaties hierom vraagt: een hevige concurrentie en snel veranderde markten. In dit type van omgeving is het nodig dat organisatie-eenheden zich flexibel kunnen opstellen en snel wendbaar zijn. Andere woorden die flexplek huren amsterdam in plaats voor empowerment worden gebruikt, zijn zelfmanagement, zelfsturing of ondernemerschap. In de praktijk is zelfmanagement zichtbaar dat door het toepassen van het concept empowerment het rendement van zelfsturende teams groter kan zijn dan bij traditionele organisatievormen.