Financiën

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het kort zal nu worden ingegaan op de activiteiten die per bedrijfsonderdeel moeten worden ondernomen.
Organisatie en strategie Zoals reeds eerder genoemd zal een duidelijke organisatiestrategie erop gericht moeten zijn zo snel mogelijk met zowel de organisatieleden als de externe belanghebbenden (zoals klanten, de aandeelhouders, maar ook met de concurrentie) te communiceren. Hieruit zal onder meer naar voren moeten komen wat de doelstellingen van de onderneming zijn, welke producten op welke markten zullen worden aangeboden, wat de concurrentievoordelen zijn en de plannen van de onderneming op korte en middellange termijn. De nieuwe organisatiestructuur met de personele invulling van de belangrijkste functies zal eveneens niet te lang op zich moeten laten wachten. De voortgang in, en de resultaten van de werkgroepen kunnen negatief beïnvloed worden indien er sprake is van een grote mate van onzekerheid bij de medewerkers. Het gevaar dat eigen belangen prevaleren boven de ondernemingsbelangen is dan zeker niet denkbeeldig. Verder zullen allerlei administratieve procedures op elkaar moeten worden afgestemd en contracten geharmoniseerd.
Het is van groot belang om de financiële verslagleggingen zo snel mogelijk op elkaar af te stemmen teneinde op de hoogte te blijven van resultaten van de onderneming. Met name de integratie van verschillende vergaderruimte rotterdam automatiseringssystemen blijkt nogal eens een ingewikkelde, tijdrovende en kostbare aangelegenheid te zijn. Ook zal aandacht moeten worden besteed aan planningsprocedures en de verdeling van budgetten.
Personeel Aan de personele kant zal er getracht moeten worden te komen tot een snelle harmonisatie van functies en arbeidsvoorwaarden. Verder zal gekeken moeten worden naar mogelijke doublures van functies die optreden door de fusie of overname. Bij een overbezetting kan dit resulteren in over-of uitplaatsing van een aantal medewerkers, hetgeen ondersteund dient te worden met bijvoorbeeld een hiervoor ontwikkelde sociale regeling. Verder zullen de personele functies zoals werving en selectie, beloning, beoordeling, loopbaanplanning en opleiding op elkaar moeten worden afgestemd (zie hiervoor ook hoofdstuk sl.

Critici

Gerelateerde afbeelding

Organisaties zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de mate waarin ze in staat zijn zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Strategisch management houdt zich bezig met dit afstemmingsproces. Bij de klassieke benadering van strategisch management gaat het erom dat er een evenwicht wordt gevonden tussen de middelen, sterkte en zwakte van de onderneming enerzijds, en de kansen en bedreigingen vanuit de omgeving anderzijds. Veel aandacht dient bij strategisch management gegeven te worden aan de implementatie van de strategie.
Critici stellen dat de klassieke benadering zich niet meer leent voor een snel veranderende omgeving waarin veel organisaties zich bevinden. Mintzberg stelt dat strategie meer is dan een plan, namelijk ook een patroon van acties. Strategieën laten zich volgens Mintzberg niet plannen. Het ontwikkelen van een flexplek rotterdam strategie is juist een creatieve activiteit. In recente benaderingen van strategisch management ligt de nadruk op strategisch denken. Hiervan is sprake als organisaties een visie kunnen uitdragen en doorvoeren. Daarbij ligt de nadruk bij de strategievorming op het lerende vermogen van de organisatie.
In het proces van strategisch management speelt informatie een essentiële rol. Daarom is het van groot belang dat organisaties beschikken over goede informatiesystemen.

De managementstijl

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Visie als managementinstrument
Adviesbureau McKinsey heeft een zogeheten 7-S-model ontwikkeld waarbinnen de rol van visie als managementinstrument kan worden geanalyseerd (zie figuur 2.4).
Het 7-S-model bestaat uit een zevental managementinstrumenten die allemaal even belangrijk zijn en sterk met elkaar samenhangen: • Structuur: de beschrijving van de organisatievorm, organisatieschema, arbeidsverdeling enzovoort. Volgens McKinsey kan de structuur van een organisatie heel goed op tijdelijke basis worden veranderd bijvoorbeeld door het instellen van projectgroepen, zonder de basisstructuur van de organisatie te veranderen. • Systemen: dat wil zeggen de informatie-en communicatiestromen, zowel formeel als informeel, binnen de organisatie. • Stijl van management: gedragspatronen die voor topmanagers van de onderneming karakteristiek zijn. De managementstijl heeft een grote invloed op de cultuur in de organisatie. • Staf: hiermee wordt bedoeld de aandacht voor de totale human resources binnen de organisatie. • Sleutelvaardigheden: de vaardigheden of activiteiten waarin de onderneming als geheel vergaderruimte rotterdam uitblinkt en waarin ze zich onderscheidt van de concurrentie. • Strategie: een plan, waarin staat aangegeven wat een organisatie wil doen om zijn doelstellingen te realiseren. • Significante waarde ofwel de visie.
Centraal in het model van McKinsey staat de visie. Dit managementinstrument zorgt voor de samenhang en sturing van de overige instrumenten. De visie is als operationeel managementinstrument op de volgende wijze van invloed op de bedrijfsvoering: • het motiveren van medewerkers; • het focussen van medewerkers op relevante activiteiten; • het scheppen van een kader aan de hand waarvan medewerkers kunnen afleiden op welke wijze activiteiten moeten worden ingevoerd in de organisatie en hoe deze activiteiten passen binnen een groter geheel.

De omgeving van organisaties

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisaties zijn een onderdeel van de maatschappij of samenleving. De samenleving kan worden opgevat als de omgeving waarbinnen organisaties functioneren.
De omgeving van organisaties bestaat uit partijen of belanghebbenden zoals afnemers, leveranciers, concurrenten en vermogenverschaffers. Deze partijen oefenen ieder op zich invloed uit op organisaties doordat ze produkten of diensten afnemen dan wel leveren, en stellen randvoorwaarden waaraan deze produkten of diensten moeten voldoen. Bijvoorbeeld gunstig geprijsd, milieuvriendelijk geproduceerd en verpakt, van een goede kwaliteit, snel leverbaar enzovoort. Organisaties kunnen echter ook zelf invloed uitoefenen op deze partijen door middel van: reclame-uitingen, het verstrekken van informatie, het geven van voorlichting, het aanbieden van produkten en diensten of door rechtstreeks contact met deze partijen te onderhouden. Daarnaast staat de organisatie bloot aan omgevingsinvloeden die flexplek rotterdam weliswaar in mindere mate door de organisatie zelf te beïnvloeden zijn, maar wel van groot belang zijn. Hier kan worden gedacht aan onder andere de economische ontwikkeling, technologische ontwikkeling, invloed van het milieu en demografische ontwikkelingen. Deze omgevingsinvloeden worden omgevingsfactoren genoemd. In figuur i.1 op bladzijde 8 staan de belangrijkste partijen en omgevingsfactoren die organisaties beïnvloeden, weergegeven.
Uit de omgevingsinvloeden vloeien omstandigheden voort waarmee organisaties in sterke mate rekening moeten houden. De tweede helft van de jaren negentig zullen veel organisaties geconfronteerd worden met een uitermate turbulente omgeving. Op organisaties zal een grote druk worden uitgeoefend om deze omgeving effectief (dat wil zeggen doeltreffend) tegemoet te treden.
Dit kan gepaard gaan met grote veranderingen in het aanbod van produkten en/of diensten, prijsstelling, levering, produktieprocessen, organisatieomvang en -structuur, vestigingsplaats, relatie met werknemers enzovoort. Het richten van de organisatie op de omgeving wordt aangeduid met het begrip afstemming. In dit hoofdstuk zal worden gekeken naar de invloed die partijen en omgevingsfactoren uitoefenen op organisaties.

 

Rechterlijke macht

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Momenteel is de praktijk dat bij een conflict tussen regering en parlement (vrijwel altijd de Tweede Kamer), de regering ook ontslag neemt als de Tweede Kamer wordt ontbonden. Het gevolg is dat nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven en op basis van de verkiezingsuitslag een nieuwe regering wordt gevormd. Dit is anders indien een conflict ontstaat tussen een minister en de Tweede Kamer. Indien het slechts om één minister gaat, hoeft door dit conflict niet de hele regering af te treden. Alleen de desbetreffende minister zal dan zijn ontslag indienen. Het behoort tot de regels van het gewoonterecht dat in zo’n situatie ook de desbetreffende staatssecretaris zijn ontslag indient. Zegt de Kamer het vertrouwen op in een staatssecretaris, dan moet deze zijn ontslag indienen. De desbetreffende minister hoeft dan echter niet op te stappen.
38 2 Staatsrecht algemeen
Een conflict tussen regering en parlement ontstaat vaak naar aanleiding van een motie vanuit de Kamer. Zoals eerder is betoogd, hoeft een motie niet door de regering te worden uitgevoerd. Een ingediende motie kan echter betrekking hebben op een voor de regering zo belangrijke aangelegenheid, dat aanvaarding van de motie door de regering wordt beschouwd als een uiting van wantrouwen. Door dit voorafgaande aan de stemming over de motie aan het parlement mee te delen, krijgt de motie een extra lading. Zij verandert van een gewone motie in een motie flexplek rotterdam van wantrouwen. Meestal schrikt het parlement er dan voor terug om de motie te aanvaarden. Immers, aanvaarding betekent een vertrouwensbreuk met als gevolg Kamerontbinding en het opstappen van de regering.
2.2.6 Algemene Rekenkamer De Algemene Rekenkamer controleert de rijksuitgaven op hun rechtmatigheid (art. 76 Gw). Vooral is daarbij van belang de vraag of de uitgaven in overeenstemming zijn met de begroting. De Rekenkamer bestaat uit drie leden die de Kroon benoemt. Art. 112 Gw bepaalt dat de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen is opgedragen aan de rechterlijke macht (civiele rechtspraak). Art. 113 lid 1 Gw bepaalt hetzelfde voor de berechting van strafbare feiten (strafrechtspraak). De genoemde geschillen ontstaan uit burgerlijke rechtsbetrekkingen, dus tussen burgers. De berechting van andere geschillen – bijvoorbeeld tussen bestuur en burger – kan de wet óók aan de rechterlijke macht opdragen (art. 112 lid 2 Gw). De organisatie van de rechterlijke macht is geregeld in de Wet op de rechterlijke organisatie. De wijze van procederen is te vinden in het Wetboek van de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) (voor civiele zaken) en het Wetboek van Strafvordering (Sv) (voor strafzaken).

Betekenis van ‘recht’

Gerelateerde afbeelding

Waar mensen samenleven, kunnen hun belangen met elkaar in conflict komen. Belangenconflicten kunnen met de vuist of met wapens worden uitgevochten, maar ze kunnen ook vreedzaam worden beslecht. De basisbehoefte van een samenleving is veiligheid. Zonder bescherming tegen van buiten een samenleving komende agressie, zal deze snel uiteenvallen. Om de veiligheid te garanderen, zal elke samenleving zich met kracht tegen agressie moeten kunnen verdedigen. Is de veiligheid eenmaal gewaarborgd, dan zal een samenleving al snel behoefte hebben aan ordening. Ordening is een voorwaarde voor menselijke ontplooiing. Het middel om ordening in een samenleving te bereiken, is macht. Macht kan worden omschreven als kracht voorzien van instemming vanuit de samenleving. De behoefte van een samenleving gaat echter verder dan ordening alleen. Een samenleving kan uiterst ongelukkig zijn, ondanks het feit dat deze perfect is geordend. Dictaturen hebben in het algemeen goed georganiseerde samenlevingen, terwijl de burgers daarin vaak zeer ongelukkig zijn. Voor een gelukkige samenleving is dus meer nodig dan alleen ordening. Een vergaderruimte rotterdam geordende samenleving heeft ook behoefte aan rechtsbedeling, dat wil zeggen: de overtuiging van de burgers dat de gecreëerde ordening in overeenstemming is met de wil van de burgers, dus dat zij rechtvaardig worden behandeld. Daarvoor is nodig dat de machtsuitoefening door de overheid als rechtmatig wordt beoordeeld. Aldus wordt overheidsmacht overheidsgezag.
Bij de uitoefening van overheidsgezag bedient de overheid zich gewoonlijk van rechtsregels waaraan men zich moet houden. Al die gedragsregels bij elkaar noemen we recht. Naast de gedragsregels die de overheid uitvaardigt, kent een samenleving nog regels die de samenleving zelf uitvaardigt. Dit zijn de regels van religie, moraal en fatsoen. Het verschil tussen regels van moraal en fatsoen en rechtsregels is dat men de eerste regels straffeloos kan overtreden. De enige ‘straf’ op overtreding van moraal- en fatsoensregels zal zijn dat de samenleving de ‘overtreder’ niet meer accepteert en hem uitstoot. Van enige dwang daartoe van overheidswege is echter geen sprake. Kenmerkend voor rechtsregels is dat op overtreding de mogelijkheid van afdwingbare sancties staat.

Pensioenfondsen

Gerelateerde afbeelding

Professor Markowitz heeft me in de afgelopen dagen gevormd. Ik realiseer me hoe sterk mijn geest is en dat geeft me de rust en de energie die ik nodig heb om te strijden tegen de duistere machten in deze wereld. De llluminati geven zich niet zomaar gewonnen daar ben ik zeker van. Toch kunnen ook zij niet op tegen de kracht van de massa. Onder de laag van hebzucht en streven naar macht zit bij ieder mens het goede verscholen. Het is mijn taak om het goede bij mensen omhoog te halen. Maar ik kan alleen de wereld en anderen veranderen door mezelf te veranderen. Als ik op een goede en zuivere wijze leef, kunnen anderen daaraan een voorbeeld nemen. Als door mijn toedoen maar één mens beter gaat leven en dat doorgeeft aan anderen, is mijn taak volbracht. Je hebt tenslotte maar één kaarsje nodig om de wereld in brand te steken. De basis van mijn missie is de kracht van het verlangen dat de vierde dimensie aan het werk zet, gelijkgestemde geesten aantrekt en het toeval in mijn voordeel laten werken. Dat is, naast het beheren van het kapitaal van het genootschap, mijn belangrijkste taak binnen Terra Nova. Nu ik mezelf heb leren kennen, ontdek ik een diep verlangen om te strijden voor het goede. Ik heb nooit geweten dat mijn persoonlijke drive zo krachtig kan zijn. Na een avondmaaltijd wordt het licht in het vliegtuig gedempt en val ik in een diepe flexplek rotterdam slaap. Ik word pas een uur voor de landing op Heathrow International Airport in Londen wakker. Rond de klok van elf uur plaatselijke tijd loop ik met mijn koffer naar de taxistandplaats. Daar neem ik plaats in een hoge, typisch Engelse taxi en geef de chauffeur het adres waar ik me van professor Markowitz moest melden. Londen is een totaal andere stad dan Boston; het verkeer is hier chaotischer en iedereen rijdt links. De panden zijn ouder en London heeft een groot en modern zakencentrum. We rijden rechts langs het financial district, waar praktisch alle grote banken ter wereld een indrukwekkend, veelal glazen kantoor hebben. Dit is een van de thuishavens van de llluminati. Voor mijn werk ben ik hier vaak geweest om nieuwe, verpakte derivaten uit te leggen en aan pensioenfondsen te verkopen, in de tijd dat alles goud werd wat ik aanraakte.

De vierde dimensie

Gerelateerde afbeelding

De huizen, de stad, dit restaurant, de vliegtuigen, het internet en de mobiele telefoons zijn eerst ergens in iemands geest ontstaan. De menselijke geest is het krachtigste instrument dat op deze aardbol te vinden is. We kunnen erdoor naar de maan vliegen en een paradijs op aarde bouwen, maar ook onze wereld vernietigen met kernbommen of met milieuproblematiek. Geloof is de chemicus van onze geest. Naast 1 iefde is geloof de krachtigste positieve emotie die we als mens in ons arsenaal hebben. Het kan worden ontwikkeld door simpelweg gebruik te maken van zelfsuggestie. Wat je keer op keer tegen jezelf zegt, daar ga je in geloven en uiteindelijk ga je daarnaar leven. Als mens zijn we vrij om te kiezen wat we tegen onszelf zeggen en dus wat we uiteindelijk zien als de waarheid. Zo help je je eigen werkelijkheid vorm te geven. De vierde en laatste fase om de vierde dimensie te kunnen waarnemen, is wat ik noem het besef van eenheid. In deze fase leer je te begrijpen dat alles één is en met elkaar is verbonden. leder mens wordt vanuit de eenheid van lichaam en geest geboren. Alleen vanuit de eenheidsgedachte is de vierde dimensie te begrijpen. Zodra je het grotere geheel ziet, verdwijnt de behoefte om je druk te maken over details en jezelf als een kantoorruimte utrecht individu te zien. We zijn niet voor niets op deze plek. De traditionele oosterse culturen gingen namelijk uit van eenheid in lichaam, geest en ziel. De oude Chinezen hebben het universum omschreven als de Tao, waarin alles met alles en iedereen is verbonden. Daarbij hoort de wet van aantrekken en afstoten; deze houdt in dat we situaties en mensen aantrekken, die bij onze intenties en gedachten passen waarop we ons concentreren. Zodra je ervaart dat je één bent met het grotere geheel, verdwijnen de angst en eenzaamheid uit je leven. De kortste weg naar eenheid van lichaam en geest is de weg naar binnen vinden door te leren mediteren. Door stil te worden kun je innerlijke vrede ervaren, zelfs in deze chaotische wereld. Zo krijg je op de eenvoudigste wijze toegang tot de vierde dimensie.”

Het juiste levenspad

Gerelateerde afbeelding

Je zult nooit stoppen met je missie voordat je je schuldgevoel jegens hem Il.ebt ingelost. Hoe hard deze woorden ook klinken. Het geeft je energie, waarbij de vierde dimensie je gaat helpen. Onthoud dat een brandend verlangen in combinatie met handelen altijd realiteit wordt. Dat hebben alle groten der aarde in de geschiedenis bewezen. De meeste mensen realiseren zich niet hoeveel kracht er in ons huist als we onze Oikido eenmaal hebben gevonden. Nelson Mandela gaf de frustratie om als tweederangs burger in Zuid-Afrika behandeld te worden, vorm door het ANC op te richten en te strijden voor gelijkheid van alle mensen en alle rassen. Daarvoor ontwikkelde hij een Oikido en hij bleef trouw aan zijn verlangen met een tomeloze energie. Wat Nelson Mandela extra bijzonder maakte, was dat hij altijd vol goede moed bleef en in staat was om anderen onvoorwaardelijk te vergeven. Ik geloof dat elk mens bij zijn kantoorruimte utrecht geboorte een bepaald levensdoel heeft meegekregen. We lopen niet doelloos rond op aarde, maar hebben iets te leren. Toeval zijn de signalen om het juiste levenspad te volgen. Net zoals de levens van John F. Kennedy, Farkas Horvat en Nelson Mandela door toeval werden bepaald. Zelfs mensen die zeggen dat ze hun leven zelf richting geven, worden gestuurd door het toeval en verklaren pas achteraf dat het hun eigen verdienste was. Als je achter je levensdoel komt, ontstaan er een diepe rust, een sterk verlangen en energie om dit ook te realiseren.” “Hoe zit dat dan precies met John F. Kennedy?” vraag ik. “Nick, daar komen we later deze week over te spreken. Voor nu is het belangrijk dat je snapt dat verlangen niets anders is dan pure energie. Verlangen wordt realiteit doordat het energie met een bepaalde soortgelijke energie aantrekt. Onze gedachten zijn het doel en ons verlangen is de turbo erachter. Zo worden gedachten, waar een sterk verlangen achter zit, als het ware “magnetisch” en gaat de vierde dimensie helpen om die gedachten en het doel concreet te realiseren. Hoe sterker ons verlangen is, hoe groter is de kans dat ons doel zich manifesteert. We ontmoeten bij toeval iemand die ons verder kan helpen of we slaan een boek open op een willekeurige pagina en vinden precies de ontbrekende informatie. Hoe sterker ons verlangen is, hoe krachtiger deze energie zich manifesteert en hoe sterker het de nieuwe realiteit vormt.”

Het snijpunt van tijd en ruimte

Gerelateerde afbeelding

Die avond val ik als een blok in slaap met meer vragen in mijn hoofd dan waarmee ik naar Harvard ben afgereisd. Ik sta aan het begin van mijn persoonlijke reis die gaat zorgen voor een ongekende groei en een hoger bewustzijnsniveau. Maar vooral een reis die meer betekenis gaat geven aan mijn leven. Voor het eerst heb ik het gevoel dat ik bezig ben met iets waardevols, dat verder gaat dan de jacht op geld en bezit.
De volgende ochtend meld ik me stipt op tijd in de oude bibliotheek van Harvard, waar de professor al op me zit te wachten. Na de begroeting haal ik voor ons beiden een kop koffie op de gang. Als ik weer de bibliotheek in loop, staat de professor bij een raam naar buiten te kijken. “Nick, kom eens hier.” Ik reik de professor zijn kop koffie aan en ga naast hem staan. “Kijk eens naar de blauwe hemel. Er zit geen einde aan het heelal. Wij zijn slechts een minuscuul onderdeel van de kosmos en zo nietig als een zandkorrel in een woestijn. De kosmos zit vele malen intelligenter in elkaar dan je ooit hebt kunnen vermoeden. De ordening in de kosmos is waar te nemen door in cyclussen te denken. Alles op aarde heeft een cyclus. Zo heb je de seizoenen, het komen en gaan van mensen, dieren en planten, de dag die de nacht afwisselt, eb en vloed en zelfs de economie heeft haar eigen cyclus van groei en recessie. De aarde draait in driehonderdvijfenzestig dagen om de zon en de maan draait in gemiddeld achtentwintig dagen om de kantoorruimte utrecht aarde. Dat is ook het gemiddelde van de menstruatiecyclus van de vrouw, gemeten over de gehele wereldbevolking. Blijkbaar bestaat de kosmos louter uit energie en is alles in beweging. Sterker gesteld: de trillingen in de kosmos zijn met elkaar gesynchroniseerd. Al miljoenen jaren lopen de trillingen synchroon en volgens een vaststaand ritme door de kosmos heen. Het is de centrale symfonie van het universum. Eenvoudig gezegd: alles van de oneindige ruimte om je heen is energie en alles staat in verbinding met elkaar. Daardoor kun je synchrone gebeurtenissen ervaren en ontdek je dat toeval niet bestaat. Het snijpunt van tijd en ruimte is gedefinieerd als het nu. We zijn de levende belichaming van tijd en we zijn perfect in het hier en nu! Door actief te werken met Het Veld kun je de kwaliteit van je leven verhogen en bewust met synchroniciteit aan de slag gaan. Je intuïtie ontwikkelt zich, je gaat aanvoelen wat anderen voelen, je weet wat mensen willen of denken, je kunt energieën ervaren, zoals geesten, engelen of mensen die zijn gestorven en je kunt helderziend worden en flitsen van de toekomst zien. Dan ben je aangesloten op Het Veld. De kosmos is in wezen een sterk geordend systeem. Het tegenovergestelde van de kosmos is chaos. Mensen die de vierde dimensie niet kennen, denken dat de wereld een chaos is, waarin toeval over ons lot beschikt. Als je de ordening niet kunt zien, is chaos het resultaat. Daarom ervaren mensen momenteel dat de wereld sneller verandert dan ooit tevoren. Maar onder de chaos zit een strikte ordening, waaruit synchroniciteit ontstaat.”