Tagarchief: kantoor huren Almere

Een goede gastheer

Een goede gastheer

 

De kantoor huren Almere vastgoedmanager weet dat het belangrijk is dat zijn medewerkers zich gedragen als een goede gastheer. Een goede gastheer weet zich te verplaatsen in de klant. De vastgoedmedewerker is immers het eerste, directe contact tussen klant en organisatie. Vastgoedmedewerkers die begrijpen welke weg de klant is gegaan, weten ook wat de bedrijfspand te huur in Nijmegen klant daarbij is tegengekomen. Dit stelt de medewerker in staat de klant goed verder te helpen op basis van eigen ervaring. Het kantoor huren amsterdam centrum is belangrijk dat de klant zich welkom voelt. Professioneel gedrag van de vastgoedmedewerker moet vanzelfsprekend zijn. Hij heeft oog voor de vragen van de klant, is empathisch, betrokken en gebruikt geen jargon om afstand met de klant te creëren of de klant te overbluffen. Vastgoedmedewerkers die zich niet kunnen inleven in de klant missen een cruciale competentie.


In het vastgoedbeheer gaat het regelmatig mis met het onderhoud. Ook worden voorgenomen werkzaamheden anders dan beoogd of geheel niet uitgevoerd. Dit is mede te wijten aan slechte gebouwinspectie. Grote opdrachtgevers zoals de Rijksgebouwendienst (Rgd) hebben daar hinder van. Zij hebben hun eisen voor vast- goedinspecteurs opgeschroefd. De Rgd wil alleen nog maar werken met persoonlijk gecertificeerde inspecteurs om de betrouwbaarheid van inspecties te vergroten. In het RgdBOEI®-project zijn mede daarom de relevante aspecten van brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in de wettelijke verplichtingen opgenomen (zie hoofdstuk 7). De Hogescholen van Den Haag, Utrecht en Arnhem hebben hiervoor opleidingsprogramma’s ontwikkeld. De Haagse Hogeschool biedt al enkele jaren een post-HBO-programma voor vastgoedadviseurs en -inspecteurs aan. Het leerdoel van deze opleiding is dat de vastgoedinspecteurs de zogenoemde triple A-status halen. Dat staat voor:
– project: de bedrijfsruimte huren in Leeuwaarden inspecteur is gericht op het juiste, het gebouwelement van het object;
– proces: de inspecteur komt op het juiste moment tijdens het (exploitatie)proces;
– persoon: de inspecteur doet zelf een betrouwbare uitspraak of laat dat doen door de juiste persoon of partij.
De kwaliteit van de uitspraak van de inspecteur kent verschillende gradaties:
– bepalingsmethode eersteklaspresentatie;
– alternatieve bepalingsmethode;
– wordt geacht goed te zijn;
– staat goed bekend

Beleggen

Beleggen
Bij beleggen in kantoor huren Almere  vastgoed wordt vermogen in vastgoed aangehouden om financieel rendement
te behalen. Een voorbeeld van een groep beleggers die omvangrijke bedragen
in vastgoed investeren wordt gevormd door de kantoorpand te huur in Leeuwarden pensioenfondsen en verzekeraars (de
zogenoemde institutionele beleggers) . Bedrijven, werknemers of particulieren betalen
periodiek premies voor pensioenen, lijfrente-uitkeringen of verzekeringen. Pensioenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen dienen de van de deelnemers ontvangen
premies te beleggen om uiteindelijk aan hun aangegane verplichtingen te kunnen
voldoen. Afhankelijk van de kantoor huren Almere toekomstige verplichtingen en het gewenste risicoprofiel
worden de tegoeden belegd in diverse categorieën, bijvoorbeeld aandelen, vastgoed
(zakelijke waarden) en/of obligaties/leningen (vastrentende waarden) . Dit proces is
in figuur 1 -2 schematisch weergegeven. Kijken we naar de beleggingscategorie vastgoed,
dan is er de mogelijkheid om direct of indirect in vastgoed te beleggen. Directe
vastgoedbeleggingen vinden plaats door panden zelf aan te kopen of te ontwikkelen
en te exploiteren. Indirect beleggen in vastgoed geschiedt door aandelen te kopen van
gespecialiseerde fondsen, die zorgen voor de aankoop, ontwikkeling en exploitatie van
het vastgoed.
Het afstemmen van de beleggingen op de verplichtingen wordt de Asset Liability Mix
(ALM) genoemd. Via ALM-studies wordt per beleggingscategorie het te beleggen percentage
vastgesteld.
1.5.4 Risico’s
Bij het goedkoop bedrijfspand huren in Nijmegen verwerven van vastgoed door huur is het risico het kleinst, omdat:
– verplichtingen grotendeels bij de verhuurder liggen;
– er zekerheid is over de prijs- en kostenontwikkelingen;
– de huurovereenkomst op korte termijn is op te zeggen.

meerdere eigenaren

 meerdere eigenaren

Het is niet ongebruikelijk dat  kantoor huren Almere een object meerdere eigenaren of gebruikers kent. In het geval van meerdere eigenaren kan de  bedrijfsruimte te huur in Nijmegen f  aanslag worden opgelegd aan één van hen die daarmee belastingplichtig wordt voor het gehele bedrag. Deze eigenaar kan de aanslag vervolgens zelfstandig verrekenen met de andere eigenaren; de  bedrijfsruimte huren Amsterdam  verrekening gaat echter buiten de wet om. Bij meerdere gebruikers, zoals bijvoorbeeld in een studentenhuis of bij vakantiewoningen, wordt de aanslag gebruikersbelasting aan de eigenaar opgelegd. De eigenaar is dan gerechtigd deze weer te verhalen op de feitelijke gebruikers. Het tarief wordt altijd uitgedrukt in guldens per € 2.268,90 (ƒ 5.000,-) van de waarde van het object (de heffingsmaatstaf). De hoogte van het tarief wordt jaarlijks vastgesteld. Iedere gemeente is vrij om de hoogte van de OZB voor de onroerende zaken die binnen haar gemeente gelegen zijn, vast te stellen, met dien verstande dat het tarief per € 2.268,90 altijd gelijk blijft (dus geen progressief of degressief tarief). Binnen een gemeente mag wel onderscheid worden gemaakt tussen woningen en niet-woningen, mits dit verschil niet groter is dan 20%l4. De  bedrijfsruimte huren in Leeuwaarden verschillen tussen gemeenten zijn substantieel en variëren van minder dan € 10,- tot meer dan € 50,-.

Sloopvergunning

Ingevolge de bouwverordening is het kantoor huren Almere verboden bouwwerken te slopen zonder of in afwijking van een vergunning van B. en W. Een sloopvergunning is niet nodig indien de hoeveelheid sloopafval naar schatting minder dan 10 m3 bedraagt en geen asbest bevat en in het geval er moet worden gesloopt op grond van een aanschrijving van B. en W. op grond van de Woningwet. De bedrijfspand huren in Nijmegen   vergunning wordt aangevraagd bij de gemeente waarin het te slopen bouwwerk is gelegen. Binnen dertien weken na ontvangst van een complete aanvraag beslissen B. en W. op de aanvraag. Deze termijn kan met nog eens dertien weken worden verlengd. Het betreft hier zogenaamde termijnen van orde: als de aanvrager na deze termijn geen beslissing heeft ontvangen, mag hij ervan uitgaan dat de vergunning is geweigerd. Dit in tegenstelling tot de fatale termijn bij de bouwvergunning, waarbij de aanvrager ervan uit mag gaan dat de bouwvergunning is verleend. In de kantoor huren in amsterdam  volgende gevallen wordt een sloopvergunning geweigerd.
• De veiligheid tijdens het slopen is onvoldoende gewaarborgd (bij grotere en/of complexe sloopwerken moet een sloopveiligheidsplan worden opgesteld). • De bescherming van nabijgelegen bouwwerken kan onvoldoende worden gewaarborgd. • De eventuele overige vereiste vergunningen zijn niet verleend (bijvoorbeeld in het kader van de Monumentenwet of de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing).
Een sloopvergunning kan worden ingetrokken als zij is verleend op basis van verkeerde gegevens, als binnen 26 weken na afgifte nog geen begin is

OVERIGE JURIDISCHE ASPECTEN

gemaakt met de  bedrijfsruimte huren in Leeuwaarden   sloopwerkzaamheden of als de sloopwerkzaamheden langer dan 26 aaneengesloten weken stilliggen. Aan de sloopvergunning kunnen verschillende voorwaarden worden verbonden, waaronder het scheiden van sloopafval, het beschermen van nabijgelegen bouwwerken en het laten uitvoeren van bodemonderzoek.

Parkeergelegenheid wordt een belangrijk onderwerp voor bedrijfshuisvesting.

kantoor huren Nijmegen
kantoor huren Nijmegen

Huurgebouwen worden gekarakteriseerd door een relatief laag afwerkingsniveau. Door het hoge gebruiksniveau en de relatief lage huren, zal het gebouw eerder zijn afgeschreven en worden onderdelen of het gehele gebouw eerder vervangen dan een regulier kantoorgebouw.

PARKEERPLAATSEN

Parkeergelegenheid wordt een belangrijk onderwerp voor bedrijfshuisvesting. Voorheen werd wildparkeren toegestaan op de meeste bedrijventerreinen waaronder kantoor huren Almere. Doordat terreinen steeds efficiënter worden ingericht, blijft er steeds minder restruimte over voor parkeerruimte. Zeker omdat parkeren vaak ook de manoeuvreerruimte beperkt, wordt men stringenter in het beheer van de openbare ruimte en is parkeren buiten het eigen perceel steeds vaker taboe. Zeker voor de hoogwaardige locaties gaat het wildpar­ keren ten koste van de ruimtelijke kwaliteit en dient het om deze reden te worden tegengegaan.

GEBRUIKERS

Zoals eerder opgemerkt, wordt de vastgoedmarkt voor bedrijfsruimten grotendeels bepaald door eigenaar-gebruikers. De oorzaak hiervoor ligt vooral in het feit dat bedrijfsgebouwen meer dan kantoorruimte deel uitmaken van het primaire proces; met het gebouw wordt geld verdiend. Daarnaast zijn bedrijfsgebouwen, in tegenstelling tot winkels, meer specifiek en laten ze alternatief gebruik nauwelijks toe. Deze specificiteit maakt de gebouwen weinig aantrekkelijk voor andere gebruikers, waardoor ze slecht verhandelbaar zijn, denk aan bedrijfsruimte te huur in Nijmegen. Dit heeft tot gevolg dat er zowel bij gebruikers als bij beleggers weinig animo is om zeer specifieke gebouwen te gaan (ver)huren.

Gevestigde bedrijven zijn tevens in staat om gebruik te maken van ruime financieringsmogelijkheden. Financiers kijken vooral naar de levensvat­ baarheid van processen in het gebouw en pas daarna naar de levensvat­ baarheid van processen mét het gebouw. Ook het soms, in vergelijking met de andere productiemiddelen, relatief bescheiden kapitaal dat wordt vast­ gelegd in de huisvesting, zorgt voor een minder stringente benadering.

Beleggers in vastgoed lieten bedrijfsruimten links liggen door het geringe marktaandeel in de totale vastgoedmarkt en de grote diversiteit in functies en eigenaren. Op dit moment groeit de belangstelling van beleggers voor min of meer ‘standaard’ bedrijfsruimte met een kantoorfunctie. De huurmarkt mbt kantoor te huur in Amsterdam wordt ook vanuit de vraagkant gestimuleerd. Industriële ondernemingen zijn even­ eens steeds meer gebaat bij huisvestingsflexibiliteit. Startende bedrijven zul­ len de beperkte middelen willen inzetten in het primaire proces waartoe de huisvesting (nog) niet behoort en kiezen derhalve voor huur. Vooral het seg­ ment tot 1 .000 m2 bvo heeft in toenemende mate de interesse van beleggers.

DE VASTGOEDMARKT

De relatie tussen locatie en gebruiker wordt steeds belangrijker. In dit kader is een onderscheid te maken tussen bedrijvigheid die een sterke rela­ tie heeft met de vestigingslocatie en bedrij vigheid die daar juist geen rela­ tie mee heeft. Dit onderscheid is van belang, omdat de specifieke locatie voor de eerste categorie bedrijvigheid essentieel is. Het betreffende bedrijf zal bij bedrijfsuitbreiding gebonden zijn aan een bepaalde regio en daar gehuisvest willen zijn. Uitwijken naar een andere regio zonder dat daarmee de levensvatbaarheid in gevaar komt, is niet mogelijk. Daartegenover staan foot-loose bedrijven. De markt voor huurruimten wordt echter voornamelijk gekenmerkt door regionale verplaatsingen.

TRANSPARANTE MARKT

De markt voor bedrijfsruimten is in vergelijking met de kantoren- en win­ kelmarkt klein, heterogeen en weinig transparant. Het aantal verhuurtrans­acties is beperkt en transacties worden daarnaast nauwelijks gemeld en geregistreerd. Dit is te verklaren door het grote aandeel eigenaar/gebrui­kers op deze markt van bedrijfsruimtes huren te Arnhem. Van de transacties die wel publiek worden gemaakt, zijn vaak onvoldoende specifieke gegevens voorhanden om de huurprijzen goed te kunnen interpreteren.

HUIDIGE SITUATIE EN TRENDS

De situatie op de bedrijfsruimtemarkt is als volgt samen te vatten.

Grote vraag naar bedrijfsruimten, waarbij het belang van kwaliteit van het gebouw en de locatie toeneemt.

Toenemend tekort aan ontwikkelingslocaties in heel Nederland. Verplaatsing van foot-loose bedrijven naar regio’s buiten de Randstad. De grote vraag en het geringe aanbod hebben prijsstijgingen van huur­ en kooppanden tot gevolg.

Vraag naar zowel kleine ruimten (< 1 .000 m2) als zeer grote ruimten (> 10.000 m2).

De gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimte ligt rond de € 50 per m2 vvo. Door onderling sterk verschillende eigenschappen in omvang en kwaliteit is er een grote spreiding rond dit gemiddelde.