Tagarchief: kantoor huren amsterdam centrum

Een goede gastheer

Een goede gastheer

 

De kantoor huren Almere vastgoedmanager weet dat het belangrijk is dat zijn medewerkers zich gedragen als een goede gastheer. Een goede gastheer weet zich te verplaatsen in de klant. De vastgoedmedewerker is immers het eerste, directe contact tussen klant en organisatie. Vastgoedmedewerkers die begrijpen welke weg de klant is gegaan, weten ook wat de bedrijfspand te huur in Nijmegen klant daarbij is tegengekomen. Dit stelt de medewerker in staat de klant goed verder te helpen op basis van eigen ervaring. Het kantoor huren amsterdam centrum is belangrijk dat de klant zich welkom voelt. Professioneel gedrag van de vastgoedmedewerker moet vanzelfsprekend zijn. Hij heeft oog voor de vragen van de klant, is empathisch, betrokken en gebruikt geen jargon om afstand met de klant te creëren of de klant te overbluffen. Vastgoedmedewerkers die zich niet kunnen inleven in de klant missen een cruciale competentie.


In het vastgoedbeheer gaat het regelmatig mis met het onderhoud. Ook worden voorgenomen werkzaamheden anders dan beoogd of geheel niet uitgevoerd. Dit is mede te wijten aan slechte gebouwinspectie. Grote opdrachtgevers zoals de Rijksgebouwendienst (Rgd) hebben daar hinder van. Zij hebben hun eisen voor vast- goedinspecteurs opgeschroefd. De Rgd wil alleen nog maar werken met persoonlijk gecertificeerde inspecteurs om de betrouwbaarheid van inspecties te vergroten. In het RgdBOEI®-project zijn mede daarom de relevante aspecten van brandveiligheid, onderhoud, energie en inzicht in de wettelijke verplichtingen opgenomen (zie hoofdstuk 7). De Hogescholen van Den Haag, Utrecht en Arnhem hebben hiervoor opleidingsprogramma’s ontwikkeld. De Haagse Hogeschool biedt al enkele jaren een post-HBO-programma voor vastgoedadviseurs en -inspecteurs aan. Het leerdoel van deze opleiding is dat de vastgoedinspecteurs de zogenoemde triple A-status halen. Dat staat voor:
– project: de bedrijfsruimte huren in Leeuwaarden inspecteur is gericht op het juiste, het gebouwelement van het object;
– proces: de inspecteur komt op het juiste moment tijdens het (exploitatie)proces;
– persoon: de inspecteur doet zelf een betrouwbare uitspraak of laat dat doen door de juiste persoon of partij.
De kwaliteit van de uitspraak van de inspecteur kent verschillende gradaties:
– bepalingsmethode eersteklaspresentatie;
– alternatieve bepalingsmethode;
– wordt geacht goed te zijn;
– staat goed bekend

De levering van bouwgrond

De levering van bouwgrond

Bij de levering van bouwgrond of bedrijfsruimte huren Almere van een gebouw binnen twee jaar na de eerste ingebruikname is BTW verschuldigd. In beginsel moet in deze gevallen ook overdrachtsbelasting worden betaald. Om deze samenloop van belastingen te voorkomen, is in de flexibel kantoor huren nijmegen Wet BRV de vrijstellingsregeling van overdrachtsbelasting in het leven geroepen, in het geval reeds BTW verschuldigd is. De hoofdregel van deze ‘samenloopregeling’ is dat geen overdrachtsbelasting behoeft te worden betaald, als er reeds verplicht10 BTW is verschuldigd. De kantoor huren amsterdam centrum uitzondering op deze hoofdregel is dat als het onroerend goed als bedrijfsmiddel is gebruikt door koper of verkoper en de koper de BTW geheel of gedeeltelijk kan verrekenen, naast BTW ook overdrachtbelasting verschuldigd is. De samenloopregeling is vooral bestemd voor onroerende goederen in de bouw- of ontwikkelingsfase, zogenaamd ‘nieuw vervaardigd onroerend goed’, dat verplicht met BTW wordt geleverd. Met de voorwaarde dat het onroerend goed ‘niet als bedrijfsmiddel’ is gebruikt, wordt hier invulling aan gegeven. Op het moment van ingebruikname is immers in de meeste gevallen sprake van ingebruikname als bedrijfsmiddel. Met name voor ontwikkelaars is de hiervoor staande uitzondering ongunstig. In afwachting van verkoop aan een belegger kan de projectontwikkelaar het vastgoed immers reeds verhuren. Om deze onredelijke situatie te
Als er wordt geopteerd voor met BTW belaste levering, geldt deze regel dus niet.

COMMERCIEEL VASTGOED
vermijden, is in de  bedrijfsruimte huren in Leeuwarden  projectontwikkelaarsresolutie’ bepaald dat onder de volgende voorwaarden geen overdrachtsbelasting is verschuldigd, ondanks een eerdere ingebruikname als bedrijfsmiddel

Beoordelingsmethodes

partij verschillen

Vrijwel elke partij die bij het bouwen of beheren van vastgoed betrokken is, zoals eigenaren, gebruikers, financiers, aannemers, ontwikkelaars en adviseurs, zal op enig moment een kantoor huren almere haven   vastgoedobject willen (laten) beoordelen op waarde en/of functionaliteit. Daarvoor zijn verschillende redenen te noemen: • Waardebepaling bij aan- en verkoop van objecten of portefeuilles van objecten. • Beoordelen van de geschiktheid van een object voor huisvesting van de eigen organisatie. • Waardebepaling (taxatie) ten behoeve van verzekering of de jaarrekening. • Waardebepaling in het kader van de onroerendezaakbelasting (Wet waardering onroerende zaken (WOZ)). • Keuze tussen renovatie of sloop en herontwikkelen van een bestaand object. • Bepalen van het rendement van een belegging in vastgoed (meten ‘performance’)-
In de vastgoedpraktijk is een flexibel kantoor huren nijmegen   aantal verschillende kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingsmethodes ontwikkeld. Deze worden gebruikt voor de beoordeling van de waarde en voor het bepalen van de geschiktheid van het object voor de eigen huisvesting, en kunnen verder de waardebepaling ondersteunen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in financiële en kwalitatieve beoordelingsmethodes.
Verschillende waardebegrippen
De waarde van een vastgoedobject ligt niet eenduidig vast zonder nadere specificatie van wat met de ‘waarde’ wordt bedoeld. In de vastgoedpraktijk, en met name binnen de taxatieleer, worden verschillende waardebegrippen gehanteerd. Eén object kan derhalve meerdere waarden bezitten. Hierna volgen de meest gangbare waardebegrippen1.
I De hier weergegeven definities wijken omwille van de leesbaarheid en duidelijkheid tekstueel af van de officiële definities. Voor de door de professionele taxateur gehanteerde definities wordt verwezen naar de literatuur.
 COMMERCIEEL VASTGOED
Waardebegrippen bij (ver)koop op de vrije markt:
• Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik De kantoor huren amsterdam centrum  prijs die de meest biedende gegadigde bij onderhandse verkoop bij aanbieding vrij van huur en gebruik op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding zou hebben betaald. • Onderhandse verkoopwaarde in verhuurde staat De prijs die de meest biedende gegadigde (niet zijnde de huurder2) bij onderhandse verkoop bij aanbieding in verhuurde staat en op de voor de onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding zou hebben betaald. Uitgangspunt is dat de bestaande overeenkomsten met de zittende huurders onveranderd blijven. • Executiewaarde vrij van huur of gebruik De prijs die de kantoorruimte huren in leeuwarden    meest biedende gegadigde bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik, bij aanbieding vrij van huur en gebruik zou hebben betaald. Een openbare verkoop houdt in dat er sprake is van een veiling. • Executiewaarde voor eigen gebruik De prijs die de meest biedende gegadigde bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik zou hebben betaald en waarbij de koper met het proces-verbaal van veiling ontruiming van de onroerende zaak kan bewerkstelligen. Deze waarde zal dus lager zijn dan de waarde vrij van huur of gebruik. De koper moet immers nog ontruimen, iets wat ondanks de wettelijke grond wellicht nog enige inspanning zal vergen. De executiewaarde voor eigen gebruik wordt in het algemeen toegepast bij een taxatie ten behoeve van een nog te verstrekken financiering