Tagarchief: kantoor huren Leeuwarden

MARKTDYNAMIEK

http://www.baxhouthandel.com/houten-vloeren/

www.jilster.nl/afscheid-collega 

MARKTDYNAMIEK
Op iedere markt wordt het  kantoor huren almere haven aanbod en de prijs ervan afgestemd op de vraag: in de perfecte markt worden vraag en aanbod in evenwicht gebracht door het prijsmechanisme. Op het  goedkoop bedrijfspand huren in Nijmegen moment dat de vraag hoger ligt dan het aanbod, stijgt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag afneemt. Is de vraag lager dan het aanbod, dan daalt de prijs van het aanbod, waardoor de vraag toeneemt.
DE VASTGOEDMARKT
Op de valuta- en aandelenmarkt wordt op deze manier wereldwijd de  kantoor huren in amsterdam vraag binnen fracties van seconden afgestemd op het aanbod; slechts gedurende een hele korte periode is er sprake van een onbalans. Op de vastgoedmarkt duren deze perioden van onbalans aanzienlijk langer. De oorzaak hiervan ligt in  een aantal specifieke eigenschappen van zowel de eigendomsmarkt als de huurmarkt. De eigendomsmarkt voor vastgoed onderscheidt zich van de  kantoor huren Leeuwarden meer dynamische markten (zoals de valutamarkt) door een veel geringer aantal vragers en aanbieders, een beduidend minder homogeen product, een hoge waarde per transactie en relatief hoge transactiekosten. Wisseling van eigendom kent een hoge drempel, waardoor een onbalans tussen vraag en aanbod langer in stand blijft.

Kantoorinnovatie

kantoor huren Amsterdam

Wat is kantoorinnovatie?

Kantoorinnovatie kan als volgt worden omschreven: ‘Het proces van herontwerp van de werkomgeving, als antwoord op de wijzigingen in de aard van de werkprocessen van organisaties. De wijzigingen hangen samen met de introductie van nieuwe technologieën, veranderende cultuurpatronen en andere externe factoren.’
Innovatieve kantoorconcepten kunnen worden aangeduid als:
‘Concepten van de inrichting en het gebruik van de werkomgeving waarbij het kantoor als vaste werkomgeving los komt te staan van het bedrijfspand te huur in Almere  tijdstip en de plaats waarop de individuele werknemer zijn productie levert.’ 5.3.2 Aanleiding en doelstellingen
Uit onderzoek blijkt dat gebreken in de huisvestingssituatie vaak de aanleiding vormen voor kantoorinnovatie. Op de tweede plaats komen veranderingen binnen de organisatie. Op zich is dit niet voor de hand liggend. Kantoorinnovatie is immers vooral bedoeld om het werkproces beter te ondersteunen. Doelstellingen worden daarom allereerst gekoppeld aan de huisvesting:
• Verhogen van de efficiency van de huisvesting huisvesten van de gehele organisatie onder één dak – gehuisvest blijven in het bestaande pand – op peil houden van de bezettingsgraad bij verkorting van de individuele arbeidstijd • ‘Inbouwen’ van meer huisvestingsflexibiliteit Pas daarna volgen doelstellingen met betrekking tot de organisatie:
• Beter ondersteunen van het werkproces • Verbeteren van de interne communicatie • Ondersteunen van cultuurverandering • Ondersteunen van extern imago • Verhogen van de productiviteit • Faciliteren van thuiswerken/telewerken Het feit dat men in de praktijk met name doelstellingen met betrekking tot de huisvestingssituatie hanteert, heeft de volgende redenen: •
• De opbrengsten van verbeteringen in de huisvestingssituatie zijn veel gemakkelijker kwantificeerbaar dan mogelijke voordelen door een betere ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Bepaalde organisaties gaven zelfs te kennen dat doelstellingen als ‘verhogen van de productiviteit’ volstrekt niet meetbaar en daarom niet hanteerbaar waren. • Organisaties zien de ‘kostenkant’ als makkelijker te beïnvloeden dan de ‘opbrengstenkant’. Het  kantoorruimte huren in Nijmegen  ontwikkelen van een nieuw kantoorconcept werd aanvankelijk veelal gezien als ‘squeezing the footprint’: het met de kaasschaaf optimaliseren van werkplekgroottes en het verhogen van de gebruiksintensiteit van kantoorwerkplekken. Dit terwijl een groot

NIEUWE KANTOORCONCEPTEN

deel van de veronderstelde voordelen van kantoorinnovatie besloten ligt in een betere ondersteuning van werkprocessen. • Veranderingen in de huisvestingssituatie worden gemakkelijker geaccepteerd en geïmplementeerd dan veranderingen in werkprocessen en gedragsregels. Uit het onderzoek van Berenschot bleek bijvoorbeeld dat bij introductie van nieuwe concepten zowel medewerkers als het management terughoudend stonden tegenover de implementatie van thuiswerken en telewerken. Ook als geheel was voldaan aan de randvoorwaarden voor telefonische bereikbaarheid en computernetwerken, bleef dit het geval. 5.3.3 Basisprincipes
Innovatieve kantoorconcepten kunnen worden beschreven aan de hand van twee basisprincipes, die elk op zich, maar ook gecombineerd kunnen worden toegepast. Het betreft: • Gebruikmaken van niet-persoonsgebonden werkplekken (‘nonterrito- rial offices’), waarbij het aantal medewerkers groter kan zijn dan het aantal beschikbare werkplekken. De belangrijkste kwaliteiten van dit concept zijn: – optimale flexibiliteit in gebruik door uitwisselbaarheid van werkplekken. optimale efficiency in beheer door de grote mate van uniformiteit; minimale rompslomp bij veranderingen binnen de organisatie. – grote mate van gelijkwaardigheid van faciliteiten per medewerker, waardoor een zeker collectief gevoel kantoor huren Leeuwarden   wordt uitgedragen. • Gebruikmaken van een activiteitgerelateerde kantooromgeving (‘acti- vitybased office’), waarbij de medewerker wisselt van werkplek of werkzone, wanneer de aard van de werkzaamheden daarom vraagt. Ook bij dit principe kan het aantal medewerkers groter zijn dan het aantal werkplekken. De belangrijkste kwaliteiten van dit concept zijn: – optimale afstemming van de werkomgeving op werkzaamheden (concentratie, communicatie, routinematig werk, telefoongesprekken) en daarmee minimale verstoring door conflicterende activiteiten – stimulerend voor de interne dynamiek en daarmee voor de interactie; de medewerker die optimale ondersteuning van zijn werkzaamheden zoekt, zal zelden gedurende de gehele werkweek genoegen nemen met dezelfde werkplek – goede mogelijkheden om ruimtelijke afwisseling aan te brengen in de kantooromgeving; groepskantoren worden bijvoorbeeld afgewisseld met individuele werkruimtes (‘kloostercellen’) of projectka- mers.

COMMERCIEEL VASTGOED

Alleen het gebruikmaken van gedeelde werkplekken bespaart ruimte. Bij een activiteitgerelateerd kantoorconcept is dat op zich niet het geval. Integendeel, de gebruikelijke ruimtenormen zijn bij toepassing van een activiteitgerelateerd kantoorconcept pas haalbaar, als tevens gebruikgemaakt wordt van gedeelde werkplekken. Delen van kantoorwerkplekken is mogelijk in de volgende gevallen: • Als kantoorwerkplekken niet voortdurend worden gebruikt. • Als sterk uiteenlopende soorten kantoorarbeid worden verricht.
DE KANTOORWERKPLEK WORDT NIET VOORTDUREND GEBRUIKT
Bij een aanwezigheidsgraad van circa 50% of lager is het delen van kantoorwerkplekken zonder meer mogelijk. Bij een aanwezigheid tussen de 50% en 70% van de werktijd kan tot ‘genuanceerde’ introductie van gedeelde werkplekken worden overgegaan. Genoemde percentages zijn bedoeld als indicatie en berusten op advieservaring van Berenschot. Het verdient aanbeveling om aanwezigheid te laten meten door een deskundige derde partij, op momenten die met de eigen organisatie overeengekomen zijn. De lagere aanwezigheidsgraad kan ontstaan doordat bedrijfspand huren in Amstredam   medewerkers parttime werken (bijvoorbeeld 36 uur in 4 dagen), thuiswerken, telewerken of veelvuldig buiten kantoor werkzaam zijn. Als het delen van werkplekken uitsluitend door parttime werk tot stand moet komen, is een minimale groepsgrootte vereist om dit daadwerkelijk mogelijk te maken. Te denken valt dan aan minimaal 10 medewerkers of meer. Het management biedt de parttime medewerker doorgaans namelijk een zekere keuze bij het invullen van de werkweek. Een vuistregel die in de praktijk wel wordt gehanteerd, is: