De organisatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

Een ander punt in dit verband heeft betrekking op de vraag in hoeverre de organisatiestructuur en de daarin vervatte bekwaamheden verandering behoeven om de nieuwe strategie te kunnen uitvoeren. Organisaties zijn instituten op zich en ze kunnen doorgaans niet van de ene dag op de andere op een nieuw spoor gezet worden. In de structuur liggen veelal wendbaarheid duidelijke beperkingen voor wat betreft de wendbaarheid van de organisatie. Mol.PH+• Zo onderkende men binnen IBM dat de bestaande procedures en kantoorruimte huren almere organisatieopzet duidelijke belemmeringen zouden worden bij het ontwikkelen van de personal computer. De oplossing werd gevonden in het oprichten van een speciale afdeling met een geheel andere interne opzet dan gebruikelijk was. Deaanpak die goed was voor de gevestigde producten, werd onjuist geacht voor een nieuwe, pioniersachtige activiteit.
Indicaties voor succes
In het begin van de jaren negentig kantoorruimte huren nijmegen heeft de IBM-leiding besloten de organisatie op te splitsen in een aantal los van elkaar staande en zelfstandiger opererende eenheden. De oude structuur was te log geworden om de snelle ontwikkelingen in de computermarkt succesvol te kunnen volgen of te initiëren.
Hoe goed een strategie ook doordacht is, de uitkomst ervan is van tevoren nooit geheel zeker. Derhalve is het nodig de uitvoering en de resultaten van de acties steeds te vergelijken met de plannen. Indien kantoorruimte huren amsterdam de resultaten achterblijven, dienen de oorzaken te worden
nagegaan en dient de strategie te worden bijgesteld. Soms is de oorzaak in de strategie zelf gelegen, als deze mogelijk niet of onvoldoende op relevante factoren was gebaseerd. Ook is het denkbaar dat de concurrenten of de markt anders reageren dan was aangenomen, of doen zich anderszins onvoorziene gebeurtenissen voor. In al deze gevallen zal de strategie aan de dan geldende omstandigheden moeten worden aangepast.
Kritische succesfactoren Alvorens over te gaan tot de definitieve strategische besluitvorming moeten de kritische succesfactoren (KSF) van elke alternatieve strategie worden geïnventariseerd. Dit is van kantoorruimte huren arnhem belang omdat de organisatie daardoor beter in staat zal zijn om de uiteindelijke strategische keuze te maken en vervolgens die keuze succesvol te implementeren. Hiertoe kunnen de KSF van elk alternatief met elkaar en met de conclusies van de sterkte/ zwakteanalyse en het onderzoek naar kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) vergeleken worden. Er zal aldus een beter beeld ontstaan van bijvoorbeeld: de haalbaarheid, potentie en risico’s van bepaalde alternatieven; de acties die moeten worden ondernomen om bepaalde alternatieven daadwerkelijk te (kunnen) realiseren; de factoren waarvan het verloop bij de implementatie van de strategie zal moeten worden gevolgd.

KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Inkoop inkoop Aspecten bij inkoop zijn bijvoorbeeld: informatie omtrent leveranciers, offerteprocedures, wie beslist, spreiding inkopen over leveranciers, inkoopprijzen en inkoopbeleid.
Naarmate een bedrijf inkoopgevoeliger is, bijvoorbeeld doordat de kwaliteit van de ingekochte grondstoffen/halffabrikaten cruciaal is voor het eigen product, of doordat de inkoopwaarde een groot percentage uitmaakt van de totale verkoopopbrengst, dient aan de inkoop meer aandacht te kantoorruimte huren almere worden gegeven. Het is van groot belang te onderkennen welke goederen wel en welke niet tot de strategisch belangrijke inkoopproducten gerekend dienen te worden. De laatste jaren zien we dat steeds meer grote bedrijven overgaan tot co-makershiprelaties met hun leveranciers. De leveranciers worden dan veel nauwer bij de eigen organisatie betrokken en moeten dan ook aan veel hogere eisen gaan voldoen ten aanzien van levertijd en kwaliteit. Hierdoor ontstaat een nauwe relatie tussen kantoorruimte huren nijmegen het productieproces van de leverancier en dat van de afnemer.
De inkoopafdeling vervult de rol van schakel tussen beide productieprocessen en wordt daardoor van veel groter belang dan voorheen. De ervaring leert echter dat nog in veel bedrijven de inkoopfunctie relatief minder aandacht krijgt dan bijvoorbeeld productie of verkoop.
Productie Aspecten bij productie zijn bijvoorbeeld: lay-out, ouderdom machines, efficiëntie, kwaliteit, werkmethoden, omloopsnelheid voorraden, bezettingspercentages, flexibiliteit productieapparaat, procesautomatisering en kwaliteit personeel. Deze lijst met aspecten is zonder moeite verder uit te breiden. Het is vaak zinvol de ontwikkelingen in de tijd op een aantal van deze kantoorruimte huren amsterdam aspecten te vergelijken. Niet zelden blijkt dat het beeld dat de leiding op een bepaald moment heeft, in hoge mate bepaald is door de feitelijke situatie van een recent verleden, terwijl de trend die uit de historische cijfers blijkt een andere is. Soms vindt de leiding het een sterk punt dat men met de modernste en vaak ook duurste machines werkt. In een aantal gevallen vraagt de markt de precisie en finesse kantoorruimte huren arnhem waarmee deze machines werken helemaal niet. De technische perfectie wordt niet gevraagd en ook niet betaald. Het gevolg is vaak een te hoge afschrijvingscomponent in de kostprijs die winstdrukkend werkt.

World Wide Wrap

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Revolutionair Heinz is in Nederland een stuk groter geworden en daar hoort een nieuwe rol bij, vindt het bedrijf. Benncmeer: ‘Het is de bedoeling dat we ons gaan ontwikkelen van een wel zo snel mogelijk. Dat betekent dat we revolutionaire ideeën nodig hebben. Dat we de regels van het spel gaan veranderen. En omdat we kantoorruimte huren almere dat doen. kunnen wc een concurrentievoorsprong houden. Ambiticus7 Ja. dat is zeker. Maar wij willen innoveren. En in mijn belevenis betekent dit dat je de spelregels van de markt verandert. Neem een club als Honig. die heeft veel innovaties op de markt gezet. Wij willen daarin verdergaan, met vernieuwingen komen die trends gaan neerzetten, waar nieuwe gebruiksmomenten ontstaan. Wc willen het eten van de consument beïnvloeden. Een goed voorbeeld is World Wide Wrap. Dat heeft voor een groot deel van de bevolking een verschuiving veroorzaakt in de manier waarop voedsel genuttigd wordt.’ Innoveren doe je door goed naar de consument te kantoorruimte huren nijmegen luisteren en de juiste vertaalslag te maken. Als voorbeeld noemt Bennemecr de groene ketchup van Heinz. ‘Die is ontstaan door een oproep van onze CEO. Die had een simpele opdracht: de verkoop van ketchup moest flink omhoog. er moest sneller gegroeid worden. Uit onderzoek kwam naar voren dat de jeugd meer fun wilde tijdens de maaltijd. Dat leidde tot de ontwikkeling van groene ketchup. Vervolgens bleek dat de jeugd het leuk vond om met de ketchup figuren te tekenen op bijvoorbeeld friet kantoorruimte huren amsterdam en hamburgers. Een van de grote dilemma’s was: moet het gat in de dop nou groot of juist klcin7 Daar ging een heftige discussie aan vooraf. Uiteindelijk werd gekozen voor het kleine gat en bleek dat hierdoor meer ketchup werd genuttigd. Niet alleen de frequentie. ook het volume nam toe1 Door het tekenen werd er meer gebruikt. Kijk en kantoorruimte huren arnhem dat is nou innovatie. 1 25 jaar is er rode ketchup en plotseling … ‘, Bennemeer knipt met zijn vingers in de lucht, ‘is er groene. Dat is een rulcbrcaker. Innovatief, maar dicht bij het basisproduct.’

Regelgeving publicatieplicht

Gerelateerde afbeelding

Regelgeving publicatieplicht
In 1983 is een wetsontwerp aanvaard waarin nieuwe regels voor de opzet van de jaarrekening en voor de publicatieplicht zijn weergegeven. Deze nieuwe regels zijn een gevolg van de plicht van alle EG-landen (ingevolge de zogenoemde ‘Vierde Europese Richtlijn’) om hun jaarverslagwetgeving kantoorruimte huren almere aan elkaar aan te passen. De nieuwe regeling is sedert 1984 van kracht en opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Enerzijds moeten regels voor verslaglegging worden nagekomen om een juiste beoordeling te kunnen geven, anderzijds moet er ook voor gezorgd worden dat deze informatie in openbare publicaties an belanghebbenden ter beschikking komt. Titel 9 van Boek 2 BW richt zich primair op de verslaglegging als zodanig. Voorzover een jaarrekening van een NV of BV moet worden kantoorruimte huren nijmegen gepubliceerd, is slechts vereist dat deze ter inzage wordt gelegd bij het Handelsregister. Andere wetten geven echter aanvulling op de publicatieplicht, de bespreking of hel ter beschikking stellen van informatie over de jaarrekening of onderdelen daaruit. De jaarrekening (balans met toelichting) of ten minste een deel ervan moet bijvoorbeeld in de ondernemingsraad worden besproken. Leden van de kantoorruimte huren amsterdam ondernemingsraad hebben verder recht op alle inlichtingen die voor een redelijke taakvervulling nodig zijn. Ook moet in geval van toepassing van het enquêterecht inzage in de gang van zaken in de organisatie en het gevoerde beleid worden verschaft. Naast Boek 2, Titel 9 van het BW zijn dus ook bepalingen uit de Wet op de Ondernemingsraden van belang, zie ook paragraaf
Tegen de achtergrond van maatschappelijke verantwoording, externe en interne democratisering en openheid staan we stil bij de jaarrekeningen, het jaarverslag, het sociale jaarverslag, het Arboplan van aanpak en informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Jaarrekening en het jaarverslag De regels inzake de financiële informatie (zoals deze wat betreft het ondernemingsrecht zijn opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het BW) schrijven voor dat de coöperatieve vereniging, de kantoorruimte huren arnhem onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze en de besloten vennootschap (NV en BV) een jaarrekening moeten opstellen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winsten verliesrekening en een toelichting op deze beide stukken. Dit moet een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel gevormd kan worden omtrent het vermogen en het resultaat van de onderneming.

De kunst van de transformatie

Gerelateerde afbeelding

De kunst van de trans(o rmatie Een waterzuiveringsbedrijf wordt amusementsconcern, een uitgever wordt data boer en een industrieel conglomeraat verandert in een toeristische dienstverlener. Duur van de operatie: meestal niet meer dan een jaar of vijf. Doel: waarde creëren. De kunst van de corporate transformatie.
Pierre de Winter Vroeger, toen de wereld kantoorruimte huren almere nog simpel was, wist je wat een bedrijf deed en kon je er met redelijke zekerheid van uitgaan dat het tien jaar later nog precies hetzelfde zou doen. Een uitgeverij zou nog steeds uitgeven, een slachterij nog steeds slachten, een mijn zou nog steeds mijn zijn en een metaalproducent zou nog steeds metaal produceren. Dit natuurlijk met uitzondering van dat enkele onfortuinlijke geval waarin een bedrijf failliet ging; een zeer onaangename gebeurtenis in de categorie natuurverschijnselen, waar je nu kantoorruimte huren nijmegen eenmaal niets aan kon doen.
VNU Een voorbeeld: wie vijf jaar geleden bij de Verenigde Nederlandse Uitgeverijen (VNUl binnenliep, wist dat dat de uitgeverij was van kranten en publieksbladen als Libelle, Margriet, Nieuwe Revu en Panorama. Verder wist hij dat het bedrijf zich als logische complementaire activiteit bezighield met de handel in databestanden en dat het her en der in Europa bladen aan het acquireren was. Kortom: VNU leek hard op weg een van de grootste uitgevers van kantoorruimte huren amsterdam publieksbladen in Europa te worden. Voor de buitenstaander tenminste.
Bron: Management Te am, 22 februari 2002 (bewerkt)
Wie nu het hoofdkantoor van VNU in het Zuid-Haarlemse Schalkwijk bezoekt, loopt binnen bij een concern dat handelt in bussiness informatie, 80% van zijn omzet uit de Verenigde Staten haalt, al een paar jaar geen kranten meer uitgeeft en vorig jaar zijn publieksbladen heeft verkocht aan het Finse uitgeefconcern Sa noma dat, inderdaad, hard op weg is een van de belangrijkste Europese uitgevers van publieksbladen te worden. VNU kocht in de VS het bedrijf ACNielsen, dat met name de grote retailbedrijven wereldwijd van consumentgegevens voorziet, en naamgenoot Nielsen Media Research. VNU geeft nog wel een aantal (met name pc-lbladen uit in Europa, maar bladen uitgeven is nu op zijn beurt een randactiviteit geworden. De directie kantoorruimte huren arnhem van de ‘uitgeverij’ heeft vorig jaar – na de moeizaam totstandgekomen deal met Sanoma – verklaard dat de transformatie voltooid is. VNU is nu wereldmarktleider in business informatie, een markt die er voor de toekomst goed uitziet omdat bedrijven (retailers bijvoorbeeld) altijd behoefte aan marktgegevens zullen hebben. Daarbij heet die markt een stuk minder conjunctuurgevoelig te zijn dan de advertentiemarkt, waar VNU voorheen met name op dreef. Of VNU nog een Nederlands bedrijf is, is een vraag die je met recht mag stellen. Het concern heeft niet zo lang geleden een fraai nieuw kantoor op Manhattan betrokken van waaruit leidinggegeven wordt aan de Amerikaanse activiteiten. Het lijkt slechts wachten op de dag dat dat kantoor tot corporate headquaters wordt gepromoveerd. In 2002 deed VNU de publieksbladen in de verkoop. Binnen vijf jaar een complete transformatie.

Concurrenten

Gerelateerde afbeelding

Onze maatschappelijke orde wordt gekenmerkt door concurrentie. Belangrijke factoren daarbij zijn onder meer het aantal concurrenten en hun positie en marktaandeel. In concurrentie met andere organisaties wordt dus op markten geopereerd, wordt reclame gemaakt, komt het kantoorruimte huren almere productaanbod tot stand, wordt prijs- en kwaliteitsniveau bepaald, en wordt gebruikgemaakt van distributiekanalen. Soms maken organisaties daarbij onderling bepaalde afspraken, zoals loon- en prijsafspraken, of worden activiteiten gezamenlijk gedaan, denk aan collectieve reclame, onderzoek en ontwikkeling. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid op haar beurt voorschriften, bijvoorbeeld met kantoorruimte huren nijmegen betrekking tot prijsafspraken en anti-monopoliepositie of juist ter bevordering van samenwerking, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in het midden- en kleinbedrijf.
Meer en meer treden belangenorganisaties naar voren om namens bepaalde groeperingen in onze samenleving standpunten kenbaar te maken of om in onderhandelingsprocessen hun belangen te verdedigen. In dit verband zijn de organisaties van werknemers en werkgevers te noemen, denk bijvoorbeeld aan FNV, CNV, VNO-NCW en KNOV, en in brancheverband FME en BOVAG. Ook kantoorruimte huren amsterdam wordt in bepaalde gevallen positie gekozen door de consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond, Konsumentenkontakt, ANWB, Vereniging Eigen Huis. Ook actiegroepen nemen soms posities in die in de besluitvorming van bedrijven en instellingen niet kunnen worden genegeerd, denk aan Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds, maar recent ook aan anti-globalisten en zogenaamde cultuurkrakers. Elke partij zal trachten de eigen positie en belangen met argumenten en desnoods door middel van acties tot gelding te brengen. Soms worden hierbij juridische procedures gevolgd of stakingen georganiseerd. Op verschillende manieren kan vanuit een maatschappelijk belang invloed op andere organisaties worden uitgeoefend. Om een effectief tegenwicht te kunnen bieden dient meestal eerst een bepaalde graad kantoorruimte huren arnhem van organisatie en representativiteit te worden bereikt. Pas dan kunnen de belangen van individuen (werknemers, werkgevers, consumenten) worden gebundeld, zodat deze met kracht kunnen worden verdedigd. Op deze wijze ontstaan belangenorganisaties als antwoord op en voorbode van verschuivingen in machtsposities. Deze organisaties herstellen het verstoorde evenwicht en ‘neutraliseren’ de tegenstelling tussen onmachtige individuen en overmachtige organisaties. In beginsel geldt hetzelfde voor overleginstanties en samenwerkingsverbanden tussen concurrenten op bijvoorbeeld brancheniveau.

Technische en organisatorische aspecten

Gerelateerde afbeelding

Te chnische en organisatorische aspecten Indien verkoopverwachtingen nog niet erg zeker zijn, is het wenselijk in de planning van de capaciteit de nodige flexibiliteit in te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door een relatief kleine capaciteit op te zetten die uitbreidingsmogelijkheden heeft. Productie kantoorruimte huren almere of dienstverlening op grotere schaal kan kostenvoordelen opleveren, denk aan betere bezetting van productiemiddelen van een (gegeven) grote omvang, betere arbeidsverdeling, gunstiger kwantitatieve verhoudingen tussen productiemiddelen onderling. grotere deskundigheid ‘in huis’, gunstiger inkoopcontracten. ‘Groter worden’ in omvang betekent echter in kantoorruimte huren nijmegen organisatorische zin ook ‘anders worden’. Een groeiende organisatie moet beheersbaar blijven. In de praktijk betekent dit dat de leiding zich veelal moet laten bijstaan door extra functionarissen in zogenoemde staffuncties en hulpdiensten (zie verder hoofdstuk 6 en 7). Daardoor verschuift bijvoorbeeld de verhouding tussen het ‘directe’ en ‘indirecte’ personeel. Het ‘directe’ personeel wordt gevormd door de uitvoerende medewerkers en de leidinggevende functionarissen ‘in de lijn'; het ‘indirecte’ personeel wordt gevormd door de medewerkers in de ondersteunende staf- en hulpfuncties. Voorts zien we dan dikwijls dat allerlei extra voorzieningen kantoorruimte huren amsterdam moeten worden getroffen in de sfeer van planning en informatievoorziening (zie verder hoofdstuk 1 1). De leiding moet dan meer hulpmiddelen aanwenden om de zaak nog te kunnen overzien. Hieraan zijn uiteraard ook kosten verbonden. De wijze van leidinggeven aan het bedrijfsgebeuren verandert daardoor. Het persoonlijke en informele karakter van het kleine bedrijf verandert dan dikwijls in afstandelijker en formeler management. Tegenover voordelen staan dus de extra kosten van meer indirect personeel en hulpmiddelen om de bedrijfsactiviteiten te overzien. Daarnaast is het goed te bedenken dat groter worden en het innemen van een sterkere marktpositie een verlies van persoonlijk contact tussen bedrijf en afnemers kan gaan inhouden. Deze voordelen en nadelen dienen onder ogen te worden gezien bij de bepaling van kantoorruimte huren arnhem de bedrijfsgrootte en de omvang van de bedrijfsactiviteiten.
Dat dit soort veranderingen niet (altijd) vanzelf gaan en niet zonder problemen in een bestaande organisatie worden ingevoerd, zullen we later nog zien. Tijdens een ontwikkelingsfase kunnen zich problemen gaan voordoen die tot een vorm van crisis leiden. Een ingreep in beleid, structuur en cultuur van een organisatie is dan onvermijdelijk.

Arbowet

Gerelateerde afbeelding

In 1980 is een start gemaakt met de invoering van een wet op de arbeidsomstandigheden (Arbowet). Deze Arbowet illustreert dat veranderde mens-en maatschappijbeelden ook hun weerslag vinden in wetgeving. Als eerste wetgeving op het punt van de omstandigheden/ voorwaarden waaronder werknemers hun arbeid verrichten, kan het bekende Kinderwetje van kantoorruimte huren almere Van Houten uit 1874 beschouwd worden. Ook nog in de negentiende eeuw werden een eerste Arbeidswet (1889) en een Veiligheidswet (1895) van kracht. Naast de stroomlijning van een door allerlei aanvullingen onoverzichtelijke wetgeving heeft de Arbowet vooral ten doel nieuwe opvattingen over veiligheid en gezondheid in het werk vast te leggen. In de oude Veiligheidswet werd bijvoorbeeld alleen gesproken over veiligheid en gezondheid. De Arbowet voegt hieraan toe ‘het welzijn in verband met de arbeid’. Volgens de Arbowet moeten de volgende drie doelstellingen onderdeel kantoorruimte huren nijmegen worden van het te voeren beleid: een zo groot mogelijke veiligheid; een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid; het bevorderen van het welzijn.
-Managementpraktijkgeval kantoorruimte huren amsterdam Arbowet en seksuele intimidatie
Sinds 199+ zijn werkgevers \’erplichl seksuele intimidatie in hun bedrijf te bestrijden. Maatregelen komen echter maar langzaam ,·an de grond. Grootste obstakel is ,,·el het ongeloof. ongeloof dal seksuele pesterijen in de eigen onderneming \”CJorkomcn. Maai- ook klachtenregelingen die kantoorruimte huren arnhem op dit gebied bestaan werpen soms barrières op.
Hoe vaak komt het voor? Seksuele intimidatie op de “·crkplck is een veelvoorkomend probleem.

ORGANISATIE: THEORIE EN PRAKTIJK IN BEWEGING

Gerelateerde afbeelding

Kenmerken van de eerste managementtheorieën
Kenmerkend voor de eerste managementtheorieën is dat deze: afgeleid zijn van datgene wat in de praktijk in de dagelijkse werkelijkheid plaatsvond; het feitelijke handelen werd wetenschappelijk kantoorruimte huren almere geanalyseerd en vervolgens gesystematiseerd; het eventueel wenselijke handelen kwam minder aan de orde; totstandkwamen in een situatie, waarin men uitging van een grote autonomie van de werkgever, die weinig afhankelijk was van de wereld buiten de eigen organisatie; de werkgever had het, gezien de toenmalige gezagsverhoudingen, in zijn organisatie vrijwel geheel alleen voor het zeggen; gericht zijn op slechts één goede methode voor elke situatie, hetgeen onder kantoorruimte huren nijmegen meer leidde tot een uniforme stijl van leidinggeven.
2.2 Richtingen en ‘scholen’ in de moderne management- en organisatietheorie
In de ontwikkeling van de theorie over management en organisatie kunnen we twaalf scholen of denkrichtingen onderscheiden, waarvan we de eerste drie in de vorige paragraaf al zijn kantoorruimte huren amsterdam tegengekomen. Het gaat om: 1 Scientific Management 2 Human Relations-theorie 3 Managementprocestheorie 4 structuurtheorie 5 revisionisme
6 besluitvormingstheorie 7 communicatie- en informatietheorie 8 systeemtheorie 9 strategietheorie 10 omgevingstheorie 11 theorie van groei en ontwikkeling van organisaties 1 2 contingentietheorie.
Elke school heeft een eigen invalshoek en levert (respectievelijk leverde) op basis daarvan een eigen bijdrage aan de ontwikkeling van de theorie als geheel. In de verschillende hoofdstukken van dit boek is de inbreng van deze denkrichtingen in de theorieontwikkeling verwerkt (zonder dit steeds opnieuw te vermelden). In paragraaf 2.1 zijn de eerste drie kantoorruimte huren arnhem denkrichtingen in de managementtheorie kort besproken. De overige negen zullen we nu kort beschrijven. Tevens geven we aan waar in dit boek bijdragen van deze scholen of denkrichtingen nader zijn uitgewerkt. Tot slot bespreken we het interdisciplinaire karakter van de management- en organisatietheorie.

Streefsituatie

Gerelateerde afbeelding

Management: van doelstellingen via activiteiten naar gewenste situatie
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
een min of meer weloverwogen streven om bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde te bereiken; doordacht, doelmatig, doelgericht, doeltreffend en systematisch kantoor huren almere handelen; het omzetten van de huidige ongewenste situatie in een toekomstige gewenste situatie.
In subparagraaf 1. 1.2 , waar we spraken over kenmerken van organisaties, hebben we vastgesteld dat een organisatie een doelrealiserend samenwerkingsverband is. Management is dan een vorm van handelen door de managers (doel en/ of rationeel handelen), gericht op het besturen van een bedrijf of een instelling als (d oelrealiserend) samenwerkingsverband. Centraal in dit handelen van managers staan de doelstellingen van de organisatie. Doelstellingen kantoor huren nijmegen zijn, naast de ‘middelen’ waarmee en de ‘tijdsvolgorde’ waarin deze doelen worden bereikt, tevens de voornaamste elementen van ‘beleid’.
Doelstellingen Om doelstellingen van een organisatie te verwezenlijken moeten dus activiteiten worden ondernomen om vanuit de bestaande situatie te komen tot de beoogde, meer gewenste situatie. Dit proces is schematisch weergegeven in figuur 1.8.
Vanuit de primaire of hoofddoelstellingen zal men, om te komen tot een aantal concrete activiteiten, ook kantoor huren amsterdam deeldoelstellingen moeten afleiden. Dit zal zo moeten gebeuren dat uiteindelijk voor iedere activiteit een doelstelling geformuleerd is. De doelstellingen dienen parallel te lopen aan de opbouw van een organisatiestructuur.
Het totale doelstellingenpatroon dient, zoveel mogelijk, één samenhangend geheel te vormen. Het gaat hierbij niet alleen om onderlinge aansluiting ‘van boven naar beneden’. Ook de doelstellingen op hetzelfde hiërarchische niveau dienen op elkaar aan te sluiten.
De doelen van de organisatie kantoor huren arnhem ontstaan in het wisselend spanningsveld van de behoeften in de maatschappij en de mogelijkheden van de organisatie. De organisatie ontleent haar redenen van bestaan ook aan de doelen die zij nastreeft. De hoofddoelstellingen van een organisatie moeten daarom aan drie belangrijke eisen voldoen, te weten: