Onderzoek over besluitvorming

In tegenstelling tot de grote hoeveelheid onderzoek over besluitvorming is er betrekkelijk weinig stelselmatig onderzoek gedaan naar de psychofysica die hedonische ervaring in verband brengt met objectieve toestanden. Het meest fundamentele probleem van de hedonische psychofysica is het vaststellen van het niveau van aanpassing of aspiratie dat positieve van negatieve uitkomsten onderscheidt. Het hedonische referentiepunt wordt in hoofdzaak bepaald flexplek huren almere door de objectieve status-quo, maar wordt ook beïnvloed door verwachtingen en sociale vergelijkingen. Een objectieve verbetering kan bijvoorbeeld als een verlies worden ervaren wanneer een werknemer een kleinere opslag krijgt dan alle anderen in het kantoor. De ervaring van plezier of pijn in verband met een veranderde toestand hangt ook doorslaggevend af van de dynamiek van hedonische aanpassing. Het door Brickman en Campbell (1971) ingevoerde begrip van een hedonische tredmolen wijst in de richting van de radicale hypothese dat snelle aanpassing ertoe zal leiden dat de effecten flexplek huren nijmegen van een objectieve verbetering kortstondig zijn. De complexiteit en subtiliteit van hedonische ervaring maken het moeilijk voor de beslisser om verwachtingen te ontwikkelen over de feitelijke ervaring die de uitkomsten teweeg zullen brengen. Veel mensen die een maaltijd besteld hebben toen ze rammelden van de honger, hebben hun grote vergissing ingezien toen de vijfde gang op tafel kwam. Het algemeen voorkomende gebrek aan afstemming tussen beslissingswaarden en ervaringswaarden voegt flexplek huren amsterdam nog een aanvullend element van onzekerheid toe aan veel beslissingsproblemen. De betrekking tussen beslissingswaarden en ervaringswaarden wordt verder gecompliceerd door kadereffecten en schendingen van invariantie. De inkadering van uitkomsten roept vaak beslissingswaarden op die geen tegenhanger hebben in de feitelijke ervaring. De inkadering van uitkomsten van behandelingen voor longkanker in termen van mortaliteit of overleven heeft waarschijnlijk geen effect op de ervaring hoewel hij een uitgesproken invloed kan uitoefenen op de keuze. In andere gevallen beïnvloedt de inkadering van beslissingen echter niet alleen de beslissing, maar ook flexplek huren arnhem de ervaring. Het inkaderen van een uitgave als een niet-gecompenseerd verlies of als de prijs van een verzekering kan de ervaring van die uitkomst waarschijnlijk beïnvloeden. In zulke gevallen loopt de beoordeling van uitkomsten in de context van beslissingen niet alleen op verwachte ervaringen vooruit, maar geeft deze ervaringen ook hun vorm.

Kwantiteiten of grootheden

Om het verschil tussen de twee procedures te verduidelijken werden 24 kwantiteiten of grootheden (zoals de afstand tussen New Delhi en Peking) voorgelegd aan een groep proefpersonen, die voor al deze vraagstukken X,0 of X90 schatten. Een andere groep proefpersonen kreeg bij elk van de 24 grootheden de gemiddelde schatting van de eerste groep te zien. Zij moesten flexplek huren almere aangeven wat de kansverhouding was dat elk van deze waarden de echte waarde van de relevante grootheid overtrof. Zonder bias zou de tweede groep de aan de eerste groep voorgelegde kansverhouding moeten aangeven: 9 tegen I. Als een gelijke kansverhouding (50:50) of de genoemde waarde echter als referentieniveau fungeert, zou de door de tweede groep aangegeven kansverhouding minder extreem moeten zijn, oftewel dichter in de buurt van l:I. De door de groep aangegeven gemiddelde kansverhouding bleek inderdaad 3 tegen l, in alle gevallen. Toen de inschattingen van beide flexplek huren nijmegen groepen getoetst werden op externe kalibratie, bleek dat de proefpersonen in de eerste groep te extreem waren (wat ook uit eerdere onderzoeken was gebleken). De uitkomsten die door hen een kans van 0,10 werd toegedicht, maakten 24 procent van het totaal uit. De proefpersonen in de tweede groep waren daarentegen te conservatief. Uitkomsten die van hen een gemiddelde kans van 0,34
Appendix A. Besluitvorming in onzekerheid: heuristiek en biases 467
kregen, maakten 26 procent van het totaal uit. Deze resultaten maken duidelijk tot op welke hoogte ka libratie afhankelijk is van de formulering van de vraag.
Discussie Dit artikel handelt over cognitieve biases die voortkomen uit het vertrouwen op beoordelingsheuristiek. Deze biases zijn niet toe te schrijven aan motiverende effecten als wishful thinking of het beïnvloeden van flexplek huren amsterdam iemands oordeel door beloning of bestraffing. Enkele van de gerapporteerde beoordelingsfouten vonden plaats ondanks het feit dat de proefpersonen een beloning kregen voor correcte antwoorden of aangespoord werden om goed over het vraagstuk na te denken.>J Het vertrouwen op heuristiek en de valkuilen van biases zijn niet voorbehouden aan leken; ook ervaren onderzoekers vallen ten prooi aan deze biases – mits ze intuïtief denken. De neiging om een uitkomst te flexplek huren arnhem voorspellen die de gegevens het best vertegenwoordigt, zonder voldoende acht te slaan op a-priorikansen, is ook waargenomen in de intuïtieve oordelen van mensen met een brede statistische achtergrond.24 Hoewel statistisch onderlegde proefpersonen elementaire fouten (zoals de gokkersmisvatting) kunnen vermijden, zijn hun intuïtieve inschattingen in ingewikkelde en minder transparante vraagstukken ontvankelijk voor vergelijkbare misvattingen.

Het cognitieve gemak

Systeem r registreert het cognitieve gemak waarmee het informatie verwerkt, maar genereert geen waarschuwingssignaal wanneer het onbetrouwbaar wordt. Intuïtieve antwoorden komen snel en overtuigend naar voren, ongeacht of ze voortkomen uit vaardigheden of uit heuristieken. Systeem 2 heeft geen eenvoudige manier om onderscheid te maken flexplek huren almere tussen een vaardige en een heuristieke reactie. Zijn enige redmiddel is het tempo te vertragen en te proberen zelf een antwoord te vinden, wat het ongaarne doet omdat dit te veel inspanning vraagt. Daarom accepteert het al te gemakkelijk suggesties van Systeem r, zoals in het probleem van de knuppel en de bal. Zo krijgt Systeem r zijn slechte naam als een bron van fouten en bias. Zijn operationele kenmerken, zoals ‘Wat je ziet is alles wat er is’, matchen van intensiteit en associatieve samenhang, leiden tot voorspelbare vormen van bias en tot cognitieve illusies zoals verankeren, nietregressieve voorspellingen, overmatig vertrouwen en nog vele andere. Wat valt er te doen aan bias? Hoe kunnen flexplek huren nijmegen we tot betere beoordelingen en beslissingen komen, zowel die van onszelf als die van instellingen die we dienen en die ons dienen? Het korte antwoord is dat we zonder aanzienlijke inspanning weinig kunnen bereiken. Ik weet uit eigen ervaring dat Systeem r zich niet gemakkelijk laat opvoeden. Los van enkele effecten die ik vooral aan mijn leeftijd toeschrijf, is mijn intuïtieve denken nog net zo sterk geneigd tot overmatig vertrouwen, buitenissige voorspellingen en planningsfouten als in de tijd voordat ik deze verschijnselen ging onderzoeken. Ik ben alleen vooruitgegaan in mijn vermogen om situaties te herkennen waarin je gemakkelijk fouten kunt maken: ‘Dit getal zal een anker zijn”.’, ‘De beslissing zou kunnen veranderen wanneer het probleem in een ander kader wordt geplaatst”.’ En ik heb veel meer voortgang flexplek huren amsterdam geboekt in het herkennen van fouten bij anderen dan bij mezelf. Het vermijden van fouten die voortkomen uit Systeem r is in aanleg eenvoudig: herken de signalen dat je je in een cognitief mijnenveld bevindt, trap op de rem en vraag versterking uit Systeem 2. Zo zul je te werk gaan wanneer je de Müller-Lyer-illusie opnieuw voor ogen krijgt. Als je lijnen ziet met vinnen die in verschillende richtingen wijzen, zul je beseffen dat dit een situatie is waarin je je niet op je indrukken van lengte mag baseren. Helaas wordt deze verstandige werkwijze het minst toegepast wanneer hij het meest nodig is. We zouden allemaal graag beschikken over een alarmbel die afgaat als we op het punt staan een ernstige fout te maken, maar zo’n bel bestaat niet en cognitieve illusies worden doorgaans veel moeilijker herkend dan perceptuele illusies. De stem van de rede klinkt soms veel zwakker dan de luide en duidelijke stem van een foutieve intuïtie, en je intuïties kritisch onderzoeken is vervelend wanneer je gebukt gaat onder de stress van een belangrijke beslissing. Wanneer je het moeilijk hebt, is nog meer twijfel wel het laatste flexplek huren arnhem waar je op zit te wachten. Daarom is het ook veel gemakkelijker om een mijnenveld te signaleren wanneer je ziet hoe anderen zich daarin begeven dan wanneer je zelf op het punt staat dit te doen. Waarnemers worden cognitief minder in beslag genomen en staan meer open voor informatie dan mensen die in actie zijn. Dit was mijn reden om een boek te schrijven dat zich eerder richt op critici en kletsende collega’s bij het koffieapparaat dan op beslissers.

Denken over het leven


Figuur 16 is ontleend aan een analyse van Andrew Clark, Ed Diener en Georgellis Yannis van het Duitse Socio-Economische Panel, waarbij dezelfde respondenten elk jaar bevraagd werden over hun flexplek huren almere tevredenheid met hun leven. r Respondenten rapporteerden ook belangrijke veranderingen die zich in hun omstandigheden hadden voorgedaan in het voorafgaande jaar. De grafiek toont het niveau van tevredenheid dat gerapporteerd werd flexplek huren nijmegen rond de tijd dat de respondenten in het huwelijk traden.
Doorgaans roept deze grafiek tijdens een presentatie nerveus gelach op, en deze nervositeit is gemakkelijk te begrijpen: mensen die besluiten in het huwelijk te treden, doen dit ofwel omdat ze verwachten dat dit hen gelukkiger zal maken, ofwel omdat ze hopen dat het verduurzamen flexplek huren amsterdam van hun relatie hun huidige toestand van gelukzaligheid in stand kan houden. Met de nuttige term die is ingevoerd door Daniel Gilbert en Timothy Wilson weerspiegelt het besluit om te trouwen voor veel mensen een grote fout van affectief voorspellen. 2 Op hun trouwdag weten de bruid
430 Deel V -Twee zelven
en de bruidegom dat er een hoog cijfer van echtscheidingen is en dat teleurstelling over het huwelijk nog vaker flexplek huren arnhem voorkomt, maar ze geloven niet dat deze cijfers op hen van toepassing zijn.

De beslissingsutiliteit

Ik heb hier geen gegevens over verzameld omdat de uitkomst al meteen duidelijk was. U kunt bij uzelf nagaan dat u bereid zou zijn meer te betalen voor een teruggang van het aantal injecties met een derde (van 6 tot 4) dan met een tiende (van 20 tot 18). De beslissingsutiliteit van het vermijden van twee injecties is hoger in het eerste geval dan in het tweede, en iedereen zal meer betalen voor de eerste reductie dan voor de tweede. Maar dit verschil kantoor huren almere is absurd. Als de pijn van dag tot dag gelijk blijft, is er immers geen rechtvaardiging voor het toekennen van verschillende utiliteiten aan een reductie van de totale hoeveelheid pijn met twee injecties wanneer deze reductie afhankelijk is van het aantal eerder ontvangen injecties. In de termen die we op dit moment zouden gebruiken, introduceerde de puzzel het idee dat ervaren utiliteit door het aantal injecties kon worden gemeten. De puzzel deed ook vermoeden dat, ten minste in sommige gevallen, ervaren utiliteit het criterium is waarmee een beslissing beoordeeld moet worden. Een beslisser die verschillende bedragen betaalt om dezelfde winst aan ervaren utiliteit te kantoor huren nijmegen realiseren (of hetzelfde verlies uit te sparen) vergist zich. Mogelijk is dit voor u vanzelfsprekend, maar in de beslissingstheorie is de enige reden om een besluit als verkeerd te beschouwen dat het niet overeenstemt met andere voorkeuren. Amos en ik bespraken het probleem maar gingen er verder niet op in. Vele jaren later heb ik het weer opgevat.
Ervaring en geheugen Hoe kan ervaren utiliteit gemeten worden? Hoe moeten we vragen beantwoorden als ‘Hoeveel pijn heeft Helen geleden bij de medische behandeling?’ of ‘Hoeveel plezier heeft ze ontleend aan haar twintig minuten op het strand?’ De Engelse econoom Francis Edgeworth heeft in de negentiende eeuw over dit onderwerp gespeculeerd en het idee van een ‘hedonimeter’ voorgesteld, een denkbeeldig instrument in de trant van de kantoor huren amsterdam apparaten in weerstations, dat het niveau van plezier of pijn zou vastleggen dat iemand op een bepaald moment ervaart. 2 Ervaren utiliteit zou, net als de dagelijkse temperatuur of luchtdruk, variëren en de resultaten zouden worden uitgezet als een functie van tijd. Het antwoord op de vraag hoeveel pijn of plezier Helen tijdens haar medische behandeling of vakantie had ervaren, zou het ‘gebied onder de curve’ zijn. In de voorstelling van Edgeworth speelt de tijd een belangrijke rol. Als Helen in plaats van twintig veertig minuten op het strand doorbrengt en haar plezier even intens blijft, verdubbelt de totale ervaren utiliteit van dit verblijf, net zoals een verdubbeling van het aantal injecties
een serie injecties twee kantoor huren arnhem keer zo onaangenaam maakt. Dit was de theorie van Edgeworth, en we hebben nu een nauwkeurig begrip van de condities waaronder deze theorie standhoudt.3

Twee disciplines

Grether en Plott presenteerden een lijst van dertien theorieën die de oorspronkelijke onderzoeksresultaten konden verklaren en rapporteerden zorgvuldig opgezette experimenten om deze theorieën te toetsen. Een van hun hypotheses -die de psychologen uiteraard als neerbuigend kantoor huren almere beschouwden -was dat de oorspronkelijke onderzoeksresultaten verklaard konden worden uit het feit dat het experiment door psychologen was uitgevoerd! Uiteindelijk bleef er nog maar één hypothese overeind: dat de psychologen gelijk hadden. Grether en Plott erkenden dat deze hypothese het minst bevredigend was vanuit het gezichtspunt van de standaardtheorie over voorkeur, omdat ‘ze het mogelijk maakt dat afzonderlijke keuzen afhankelijk zijn van de context waarin de keuzen gemaakt worden’, een duidelijke schending van het principe kantoor huren nijmegen van samenhang.6 Nu denkt u misschien dat deze verrassende uitkomst bij economen een pijnlijk gewetensonderzoek op gang zou brengen omdat een hoeksteen van hun theorie met succes was aangevochten. Maar zo werkt het niet in de sociale wetenschappen, waartoe psychologie en economie beide behoren. Theoretische overtuigingen zijn stevig geworteld en één enkele verontrustende uitkomst volstaat bij lange na niet om gevestigde theorieën serieus ter discussie te stellen.? In feite kantoor huren amsterdam had het bewonderenswaardig openhartige rapport van Grether en Plott weinig direct effect op de overtuigingen van economen, waarschijnlijk met inbegrip van henzelf. Het droeg echter bij aan een grotere bereidheid van economen om psychologisch onderzoek serieus te nemen en bracht daardoor een veel intensiever gesprek tussen twee disciplines tot stand.
Categorieën ‘Hoe lang is John?’ Als John een meter vijftig is, zal uw antwoord afhangen van zijn leeftijd; als hij zes jaar is, is hij erg lang en als hij zestien is heel klein. Uw Systeem r haalt automatisch de passende norm tevoorschijn en de betekenis van de lengteschaal wordt automatisch aangepast. U kunt ook intensiteiten afzetten tegen categorieën en de vraag beantwoorden hoe duur een restaurantmaaltijd is voor iemand met de lengte van John. Uw antwoord zal dan afhangen kantoor huren arnhem van de leeftijd van John: als hij zestien is, zal de maaltijd veel duurder zijn dan als hij zes is. Maar kijk nu naar het volgende:
john is zes. Zijn lengte is 1 meter 50. Jim is zestien. Zijn lengte is 1 meter 52.

Het gezond verstand

Het is opmerkelijk dat het voor Samuelson niet leek uit te maken dat zijn bewijs, dat natuurlijk geldig is, tot een conclusie leidde die met het gezond verstand in strijd is: het aanbod van honderd gokken is zo verleidelijk dat niemand die bij zijn hoofd is het zou afwijzen. Matthew Rabin en Richard Thaler hebben erop gewezen dat ‘de samengestelde gok van 100 fiftyfifty kantoor huren almere verdeelde verliezen van 100 dollar en winsten van 200 dollar een verwachte opbrengst heeft van 5000 dollar, met slechts een kans van r op 2300 om enig geld te verliezen en een kans van r op 62.000 om meer geld te verliezen dan 1000 dollar’. Hun punt is natuurlijk dat als de utiliteitstheorie een dergelijke dwaze voorkeur onder bepaalde kantoor huren nijmegen omstandigheden ondersteunt, er iets aan deze theorie als model van rationele keuze mankeert. Samuelson had het bewijs van Rabin voor de absurde consequenties van een sterke afkeer van verlies bij kleine weddenschappen niet gezien, maar hij had zich zeker niet over dit bewijs verbaasd. Alleen al zijn bereidheid om de mogelijkheid onder ogen te zien dat het rationeel zou kunnen zijn om het pakket af te wijzen, getuigt van de sterke greep van het rationele model. Laten we aannemen dat de voorkeur van Samuelsons vriend, die we Sam zullen noemen, kan worden beschreven door een heel eenvoudige waardefunctie. Om zijn afkeer van verlies uit te drukken herschrijft Sam de weddenschap nadat hij elk verlies met een factor 2 heeft vermenigvuldigd. Vervolgens kantoor huren amsterdam berekent hij de verwachte waarde van de herschreven weddenschap. Hier zijn de resultaten, voor één, twee of drie worpen. Ze kunnen u verbaasd doen staan.
111 Verwachte waarde · Eén worp (50% verlies van 100; 50% winst van 200) 50
Verdubbelde verliezen (50% verlies van 200; 50% winst van 200) 0
Twee worpen (25% verlies van 200; 50% winst van 100; 25% 100 winst van 400)
Verdubbelde verliezen (25% verlies van 400; 50% winst van 100; 25% 50 winst van 400)
Drie worpen (12,5% verlies van 300; 37,5% winst van 0; 150 37,5% winst van 300; 12,5% winst van 600)
In deze weergave kunt u zien dat de gok een verwachte wa<lrde van 50 heeft. Een enkele worp is voor Sam echter niets waard omdat hij de pijn van het verlies van een dollar twee keer zo intensief ervaart als het kantoor huren arnhem genoegen van de winst van een dollar. Na het herschrijven van de gok zodat deze rekening houdt met zijn afkeer van verlies, zal Sam vaststellen dat de waarde van de gok o is.

De resultaten

Aanvankelijk werden we door de resultaten uit de cel rechtsboven verbaasd. We waren gewend in termen van afkeer van risico te denken behalve voor de cel linksonder, waarin mensen graag meespelen in loterijen. Toen we onze keuzen voor slechte opties bekeken, beseften we al snel dat we kantoor huren almere even sterk geneigd zijn om risico’s op te zoeken als het gaat om verliezen, als geneigd om risico’s te vermijden als het gaat om winsten. We waren niet de eersten die signaleerden dat mensen bij ongunstige vooruitzichten het risico opzoeken; ten minste twee auteurs hadden dit verschijnsel opgemerkt, maar ze hadden er niet veel mee gedaan.8 Wij waren echter in het gelukkige bezit van een kader waarbinnen het opzoeken van risico gemakkelijk geïnterpreteerd kon worden, en dit werd in ons kantoor huren nijmegen denken een mijlpaal. We vonden voor dit effect twee redenen. Ten eerste is er sprake van verminderende gevoeligheid. Een zeker verlies roept veel afkeer op omdat de reactie op een zeker verlies van 900 dollar veel sterker is dan de reactie op 90 procent kans op een verlies van rooo dollar. De tweede factor is misschien nog krachtiger: het beslissingsgewicht dat overeenkomt met een waarschijnlijkheid van 90 procent is slechts ongeveer 71, veel kleiner dan de waarschijnlijkheid. Het gevolg is dat, bij de keuze tussen een zeker verlies en een gok met een hoge waarschijnlijkheid van een groter verlies, verminderende gevoeligheid de afkeer van het zekere verlies doet kantoor huren amsterdam toenemen terwijl het zekerheidseffect de afkeer van de gok vermindert. Dezelfde twee factoren versterken de aantrekkelijkheid van de zekerheid en verminderen de aantrekkelijkheid van de gok wanneer de uitkomsten positief zijn. De vorm van de waardefunctie en de beslissingsgewichten dragen beide bij aan het patroon in de bovenste rij van figuur 13. In de onderste rij werken de twee factoren echter in tegengestelde richtingen: verminderende gevoeligheid kantoor huren arnhem blijft bij winsten een afkeer van risico bevorderen en bij verliezen een opzoeken van risico, maar het overwaarderen van kleine waarschijnlijkheden overstemt dit effect en leidt tot het waargenomen patroon van gokken voor winst en terughoudendheid tegenover verlies.

Denken als een handelaar

Denken als een handelaar De basisideeën van de prospecttheorie zijn dat referentiepunten bestaan en dat verliezen zwaarder wegen dan overeenkomstige winsten. Observaties die in de loop van vele jaren op echte markten zijn gedaan, illustreren de kracht van deze begrippen. 11 Een onderzoek naar de markt voor koopflats in Boston tijdens een recessie leverde bijzonder duidelijke kantoor huren almere resultaten op. 12 De onderzoekers vergeleken het gedrag van eigenaren van overeenkomstige appartementen die deze voor verschillende prijzen gekocht hadden. Voor een rationele deelnemer aan de markt is de koopprijs een stukje irrelevante geschiedenis: de huidige marktwaarde is het enige dat iets uitmaakt. Maar voor Humans op een dalende huizenmarkt geldt dit niet. Eigenaren met een hoog referentiepunt, die dus kunnen rekenen op een groter verlies, zetten een hogere prijs op hun woning, zetten hun pogingen om hun woning te verkopen langer voort en ontvangen uiteindelijk meer kantoor huren nijmegen geld. De oorspronkelijke demonstratie van een asymmetrie tussen verkoopprijzen en koopprijzen (of, overtuigender, tussen verkopen en kiezen) was zeer belangrijk voor de acceptatie van de ideeën van een referentiepunt en afkeer van verlies. Het wordt echter goed begrepen dat referentiepunten labiel zijn, vooral in ongebruikelijke laboratoriumsituaties, en dat het bezitseffect kan worden uitgeschakeld door het referentiepunt te veranderen. Er wordt geen bezitseffect verwacht wanneer eigenaren hun goederen beschouwen als waardedragers voor een ruil in de toekomst, een wijdverbreide houding in de handel en op financiële markten. De experimentele econoom John List, die onderzoek deed naar de handel op beurzen voor honkbalplaatjes, heeft vastgesteld dat beginnende handelaren moeilijk afstand konden doen kantoor huren amsterdam van de plaatjes die ze bezaten, maar dat deze moeite uiteindelijk verdween naarmate ze langer aan de handel deelnamen. Een verrassender ontdekking van List was dat hij een grote invloed van de ervaring met deze handel vaststelde op het bezitseffect bij nieuwe plaatjes.13 Op een beurs hing List een briefje op waarin hij bezoekers uitnodigde deel te nemen aan een kortdurend onderzoek waarvoor ze beloond zouden worden met een klein geschenk: een koffiebeker of een chocoladereep van gelijke waarde. De geschenken werden willekeurig toegedeeld. Toen de vrijwilligers op het punt stonden te vertrekken, zei List tegen ieder van hen dat ze hun geschenk tegen het andere mochten inwisselen. Met een exacte replicatie van het eerdere experiment van Jack Knetch vond List dat slechts 18 procent van de onervaren handelaren bereid was hun geschenk voor het andere in te ruilen. Scherp hiermee in tegenstelling kantoor huren arnhem toonden ervaren handelaren geen spoor van een bezitseffect: 48 procent van hen wisselde het geschenk in! In een marktomgeving waarin handel de norm is, toonden ze zich niet onwillig om te handelen.

Een begrip van de utiliteit

Het is een raadsel waarom een begrip van de utiliteit van uitkomsten dat kwetsbaar is voor zulke voor de hand liggende tegenvoorbeelden het zolang heeft uitgehouden. Ik kan dit alleen maar verklaren op grond van een zwak punt in het denken van wetenschappers dat ik vaak bij mezelf heb kantoor huren almere waargenomen. Ik noem het een door theorie veroorzaakte blindheid: als je een theorie eenmaal geaccepteerd hebt en hem als hulpmiddel in je denken hebt gebruikt, is het buitengewoon moeilijk de fouten in die theorie op te merken. Als je een waarneming doet die niet in het model lijkt te passen, ga je ervan uit dat er een uitstekende verklaring voor moet zijn die je op de een of andere manier over het hoofd ziet. Je geeft de theorie het voordeel van de twijfel omdat je vertrouwt op de gemeenschap van experts die de theorie geaccepteerd hebben. Veel wetenschappers kantoor huren nijmegen moeten op een bepaald moment aan zulke situaties gedacht hebben als die van Anthony en Betty, of Jack en Jill, en terloops hebben opgemerkt dat deze verhalen niet spoorden met de utiliteitstheorie. Maar ze gingen niet zover om te zeggen dat deze theorie ernstig tekortschoot omdat zij geen rekening hield met het feit dat utiliteit afhankelijk is van de geschiedenis van iemands rijkdom, en niet alleen van zijn rijkdom op een bepaald kantoor huren amsterdam moment.5 De psycholoog Daniel Gilbert heeft vastgesteld dat ongeloof moeite kost en dat Systeem 2 gemakkelijk vermoeid raakt.
Over de fouten van Bernoulli
‘Drie jaar geleden was hij heel gelukkig met een bonus van 20.000 dollar, maar sindsdien is zijn salaris met 20 procent verhoogd en daarom heeft hij een grotere bonus nodig om dezelfde utiliteit te krijgen.’
‘Beide kandidaten zijn bereid het salaris te accepteren dat we hun bieden, maar ze zullen niet even tevreden zijn omdat hun referentiepunten verschillen. Op dit moment heeft zij een veel hoger salaris.’
‘Ze spant een rechtszaak tegen hem aan voor alimentatie. Ze wilde zelf liever schikken, maar hij geeft de voorkeur aan kantoor huren arnhem een rechtszaak. Dit is niet verrassend: zij kan er alleen maar bij winnen en daarom wil ze geen risico’s nemen. Daarentegen zijn voor hem alle opties ongunstig en daarom kiest hij voor risico.’