Streefsituatie

Gerelateerde afbeelding

Management: van doelstellingen via activiteiten naar gewenste situatie
Deel 1 MANAGEMENT EN MAATSCHAPPIJ
een min of meer weloverwogen streven om bepaalde doeleinden met bepaalde middelen in een bepaalde tijdsvolgorde te bereiken; doordacht, doelmatig, doelgericht, doeltreffend en systematisch kantoor huren almere handelen; het omzetten van de huidige ongewenste situatie in een toekomstige gewenste situatie.
In subparagraaf 1. 1.2 , waar we spraken over kenmerken van organisaties, hebben we vastgesteld dat een organisatie een doelrealiserend samenwerkingsverband is. Management is dan een vorm van handelen door de managers (doel en/ of rationeel handelen), gericht op het besturen van een bedrijf of een instelling als (d oelrealiserend) samenwerkingsverband. Centraal in dit handelen van managers staan de doelstellingen van de organisatie. Doelstellingen kantoor huren nijmegen zijn, naast de ‘middelen’ waarmee en de ‘tijdsvolgorde’ waarin deze doelen worden bereikt, tevens de voornaamste elementen van ‘beleid’.
Doelstellingen Om doelstellingen van een organisatie te verwezenlijken moeten dus activiteiten worden ondernomen om vanuit de bestaande situatie te komen tot de beoogde, meer gewenste situatie. Dit proces is schematisch weergegeven in figuur 1.8.
Vanuit de primaire of hoofddoelstellingen zal men, om te komen tot een aantal concrete activiteiten, ook kantoor huren amsterdam deeldoelstellingen moeten afleiden. Dit zal zo moeten gebeuren dat uiteindelijk voor iedere activiteit een doelstelling geformuleerd is. De doelstellingen dienen parallel te lopen aan de opbouw van een organisatiestructuur.
Het totale doelstellingenpatroon dient, zoveel mogelijk, één samenhangend geheel te vormen. Het gaat hierbij niet alleen om onderlinge aansluiting ‘van boven naar beneden’. Ook de doelstellingen op hetzelfde hiërarchische niveau dienen op elkaar aan te sluiten.
De doelen van de organisatie kantoor huren arnhem ontstaan in het wisselend spanningsveld van de behoeften in de maatschappij en de mogelijkheden van de organisatie. De organisatie ontleent haar redenen van bestaan ook aan de doelen die zij nastreeft. De hoofddoelstellingen van een organisatie moeten daarom aan drie belangrijke eisen voldoen, te weten:

DNA-onderzoek

Gerelateerde afbeelding

Vooruitgang in de ‘genetica’, DNA-onderzoek en andere biogerichte wetenschappen zullen verreikende invloed hebben in de komende decennia. In de zogenaamde nieuwe life science industry zijn deze invloeden reeds nu bespeurbaar voor boeren, medici, computerbedrijven, medicijnmakers, farmaceutische industrie, chemische industrie en gezondvoedselbedrijven. De kantoor huren almere verwachting is dat de biogenetica en agronomie een revolutie zullen bewerkstelligen en een industriële transformatie zullen veroorzaken met grote mogelijkheden en uitdagingen. Genetische manipulatie roept in het tijdperk van groen en duurwam ondernemen echter ook zo zijn tegenkrachten op en zeker niet alleen van boeren (zie Bové en Dufour, 2000). Over deze actuele ontwikkelingen heenkijkend, zal het accent in het hedendaagse management en dat van morgen blijven liggen in het op het juiste moment kantoor huren nijmegen nemen van die beslissingen, die van wezenlijk belang zijn voor de continuïteit van de organisatie. Creativiteit die leidt tot het mogelijk maken, ja zelfs uitlokken van nieuwe ontwikkelingen, staat daarbij centraal.
Marketingfilosofie De marketingfilosofie draagt ertoe bij dat het management begrijpt of beter gaat begrijpen dat het doel van een organisatie in feite steeds buiten de eigen organisatie ligt, namelijk in de markt. Afnemers of cliënten aan wie men producten levert of diensten verleent, maken uiteindelijk uit of een organisatie haar doelen zal bereiken en op den duur zal blijven voortbestaan.
In het nieuwste marketingtijdperk zien we vanaf 2000 het zich richten op individuele klanten. De klantgerichte marketing, mogelijk via elektronische marktplaatsen en on line bestelsystemen richt zich dan kantoor huren amsterdam zowel op de individuele consument (B2C) als op relaties van business-to-business (B2B), (zie verder subparagraaf 3.4.6). In zekere zin wordt zo (via ICT) de benadering van doelgroep( en) gekoppeld aan merkoriëntatie én klantoriëntatie. In de meest recente marketing- en reclameopvattingen wordt de aandacht vooral gevestigd op het merk en via het merk te creëren merkwaarden. Zozeer zelfs dat wordt bepleit de merkwaarden in financiële zin in de jaarrekening van ondernemingen tot uitdrukking te brengen. Gesteld wordt inmiddels dat in een tijd waarin de wereld afstevent op vrije markten en daarbij concurrentie om marktaandeel over de landsgrenzen heen steeds heviger wordt, alleen de sterkste en best gemanagede merken zullen overleven. Coca-Cola is bijvoorbeeld al jaren het sterkste merk ter wereld. Ook blijkt Coca-Cola beter in staat kantoor huren arnhem merkwaarde te creëren dan Pepsi. Hetzelfde geldt voor McDonald’s versus Burger King. Unilever, Ahold, Philips, Heineken, Nike, Calv in Klein en vele andere bedrijven laten hun marketingfilosofie en -strategie inmiddels vooral ook door ‘merken’ en ‘merkwaarde’ leiden. Bekende merken zijn kennelijk verleidelijk en zorgen ervoor dat wereldburgers van Tokyo tot Tilburg he�zelfde eten, drinken, naar dezelfde muziek luisteren en zich op uniforme wijze kleden.

Grondslagen van het management

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In deel 5 komt de procesbeheersing aan de orde via de onderwerpen planning en bijsturing. Bijzondere kantoor huren almere aandacht wordt besteed aan de (on)mogelijkheden van informatietechnologie in relatie tol management en organisaties. Daarna volgen de managementaspecten van de diverse functionele processen, zoals logistiek, human kantoor huren nijmegen resources. Dit deel wordt besloten met aandacht voor de zogenaamde ‘organisatie rond processen’ in de vorm van BPR: business process re-engineering.
Grondslagen van het management als •rondleiding’
Als introductie in het vakgebied is deze opzet van het boek als het ware een ‘rondleiding’ langs de verschillende aspecten van management. Een rondleiding, waarbij wij twee aspecten willen kantoor huren amsterdam benadrukken via de grafische weergave van ‘de rondleiding’. Ten eerste dat het bij organisaties en management altijd gaat om mensen met hun motivaties. Daarom tekenen wij motivatie boven in het schema. Ten tweede dat het ook altijd gaat om de persoon die als ‘manager’ optreedt. Bij de introductie in het vakgebied vragen wij ons met de kantoor huren arnhem lezer ten eerste af wat nu eigenlijk een ‘manager’ is. De lezer moet de rondleiding in de grafische voorstelling en in symbolische zin ‘onderaan beginnen’.
Het model hebben we dan ook ‘het instapmodel’ genoemd (zie schema).

In volgorde van complexiteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In volgorde van complexiteit zijn dit enkele voorbeelden van de automatische activiteiten die we aan Systeem r toeschrijven: • zien dat een object zich op grotere afstand bevindt dan een ander object; • de bron van een bepaald geluid lokaliseren; • de uitdrukking ‘oorlog en”.’ aanvullen; • afkeer tonen bij het zien van een afschrikwekkend beeld; • vijandigheid in iemands kantoorruimte huren almere stem detecteren; • de som 2 + 2 = ? oplossen; • tekst op billboards lezen; • een auto besturen op een lege weg; • een goede schaakzet bedenken (als u schaakgrootmeester bent); • eenvoudige zinnen begrijpen; • de beschrijving ‘een rustige en nette persoon met oog voor detail’ aan een bepaald beroep koppelen.
Al deze mentale activiteiten behoren tot dezelfde groep als het interpreteren van het beeld van de boze vrouw – ze vinden automatisch plaats, met weinig of geen inspanning. De vaardigheden van Systeem r omvatten de vaardigheden die we met dieren delen. We hebben allen het aangeboren vermogen de wereld om ons heen waar te nemen, objecten te herkennen, geluiden te kantoorruimte huren nijmegen lokaliseren en bang te zijn voor spinnen. Andere mentale activiteiten worden door oefening snel en automatisch uitgevoerd. Systeem r heeft aangeleerd associaties tussen ideeën (de hoofdstad van Frankrijk?) te maken en heeft vaardigheden als lezen en het interpreteren van subtiele lichaamstaal ontwikkeld. Sommige vaardigheden, zoals schaken op hoog niveau, zijn slechts voor een enkeling kantoorruimte huren amsterdam weggelegd; andere hebben we allemaal. Het herkennen van een bepaald beroepsstereotype in een satirische sketch vereist kennis van taal en cultuur, die velen van ons bezitten. Deze kennis is opgeslagen in ons geheugen en kan snel worden opgediept. Sommige mentale activiteiten uit de lijst zijn volledig onvrijwillig. Het is onmogelijk om eenvoudige zinnen in de eigen taal niet te snappen of om niet te weten uit kantoorruimte huren arnhem welke richting een bepaald geluid afkomstig is. Ook is het onmogelijk om de uitkomst van 2 + 2 niet te weten of om niet te denken aan Parijs als iemand het over de hoofdstad van Frankrijk heeft.

Het eerste voorbeeld

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Geen schorsende werking Een besluit treedt in het algemeen in werking na bekendmaking. Vanaf dat moment kan van het besluit gebruik worden gemaakt. Het indienen van bezwaar en beroep doet aan de kantoorruimte huren almere werking van een besluit niets af, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald (art. 6:16 Awb). Dit betekent dat van een besluit gebruik kan worden gemaakt ondanks een ingesteld bezwaar of beroep. De socialeverzekeringswetgeving kent op deze regel vaak een uitzondering (art. 19 Beroepswet). De bepaling van art. 6:16 Awb kan vervelende gevolgen hebben voor een belanghebbende.
•Voorbeeld Wanneer de gemeente een bestuursdwangaanschrijving tot afbraak van een illegale schuur tot iemand heeft gericht en de aangeschrevene dient hiertegen een bezwaarschrift in, dan hoeft dat kantoorruimte huren nijmegen de gemeente niet te beletten om de bestuursdwang te effectueren en de schuur af te breken. Een ander voorbeeld: Peeters maakt bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar tegen de aan zijn buurman Heijckers verleende bouwvergunning voor een garage. Tegen de tijd dat het college op het bezwaarschrift heeft beslist, staat de garage van Heijckers er al.
In de in het voorbeeld gegeven situaties komt een bezwaar- en beroepschrift eigenlijk te laat. Het kwaad is dan al geschied. Daarom bepaalt art. 8:81 Awb dat op het moment dat bezwaar of beroep is ingesteld, aan kantoorruimte huren amsterdam de voorzieningenrechter van de rechtbank om een zogenoemde voorlopige voorziening kan worden gevraagd. Een voorlopige voorziening is: een voorlopige uitspraak voor de duur van de bezwaarprocedure, de zogenoemde bodemprocedure. Als op het bezwaar is beslist, vervalt de voorlopige voorziening. Om een voorlopige voorziening te vragen, geldt echter de eis dat er spoed aanwezig is, gelet op de betrokken belangen.
In het eerste voorbeeld zou een voorlopige voorziening kunnen inhouden dat de bestuursdwang wordt opgeschort kantoorruimte huren arnhem totdat in de bodemprocedure komt vast te staan dat de aanschrijving terecht is. In het tweede voorbeeld zou een voorlopige voorziening kunnen luiden dat de bouw van de garage geen voortgang mag vinden totdat vaststaat dat de bouwvergunning terecht is verleend.

Evenredigheidsbeginsel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Evenredigheidsbeginsel In art. 3:4 lid 2 Awb staat dat de voor één of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig groot mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. De op te leggen sanctie moet evenredig zijn aan de kantoorruimte huren almere ernst van de overtreding. Dat beginsel is duidelijk in het strafrecht: op diefstal bijvoorbeeld staat een lichtere straf dan op moord. Maar ook in het bestuursrecht gaat het beginsel op. Een zonder vergunning opgericht bouwwerk, waarvoor op een ondergeschikt onderdeel achteraf geen vergunning kan worden verleend, behoeft niet geheel te worden afgebroken; die sanctie zou te zwaar zijn. Een minder vergaand bestuurlijk optreden is dan gewenst.
Formeel zorgvuldigheidsbeginsel De voorbereiding van een besluit moet zorgvuldig verlopen. Het bestuursorgaan kantoorruimte huren nijmegen moet de informatie verzamelen die nodig is voor een afgewogen besluit. Dat betekent dat het bestuursorgaan soms gegevens moet verifiëren. Belanghebbenden moeten bij de voorbereiding van een besluit in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt naar voren te brengen en te motiveren. Het bestuursorgaan moet uitgaan van fa ir play. Het formele zorgvuldigheidsbeginsel houdt onder andere in dat het bestuursorgaan aan een belanghebbende een redelijke reactietermijn moet gunnen, als het besluit is gebaseerd op gegevens die tot een voor belanghebbende nadelig resultaat leiden. Er zijn veel voorbeelden te bedenken van  onzorgvuldige voorbereiding: stukken achterhouden, te laat uitnodigen voor een hoorzitting, fout adresseren en foute informatie geven. Als bij het besluit sprake is van een afweging kantoorruimte huren amsterdam van belangen, moeten alle relevante belangen worden onderzocht en afgewogen. Voor de belanghebbende mogen voor dit besluit belangrijke zaken niet buiten beschouwing blijven.
Motiveringsbeginsel Art. 3:46 Awb bepaalt dat een beschikking dient te berusten op een deugdelijke motivering. Deze verplichting behoort tot de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Sinds de Awb is dit een geschreven regel. De motiveringsverplichting kent twee aspecten: 1 De beschikking moet gedragen kunnen worden door de daaraan ten grondslag gelegde motivering (vereiste kantoorruimte huren arnhem van draagkrachtige motivering). 2 De motivering moet voor de aanvrager van de beschikking kenbaar zijn (vereiste van kenbare motivering).

De beperkingen van het gebruik

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De legger houdt de volgende gegevens van een weg in: het nummer, de naam, de eindpunten en de richting, de beperkingen van het gebruik en de verharding, met vermelding van aard, breedte en lengte. De zich in de weg bevindende bruggen en duikers, de onderhoudsplichtigen, de kantoorruimte huren almere omvang van de onderhoudsplicht, degenen die tot het onderhoud moeten bijdragen en de hoogte van de bijdrage worden vermeld, alsmede de naam van de gemeente die of het waterschap dat ervoor moet zorgen dat de wegen in goede staat verkeren. Tot de legger behoort een kaart waarop de wegen met hun nummers zijn aangewezen. Burgemeester en wethouders moeten het ontwerp van de legger kantoorruimte huren nijmegen maken, en daarbij toepassing geven aan afdeling 3.4 Awb. Zij zenden het ontwerp met de ingekomen zienswijzen en hun oordeel daarover naar Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten stellen de leggers vervolgens vast (art. 35 Wegenwet). Zij kunnen afwijken van het ontwerp van burgemeester en wethouders, mits zij dan toepassing geven aan afdeling 3.4 Awb. De vaststelling van de legger wordt door burgemeester en wethouders bekendgemaakt en de legger wordt ter inzage gelegd. Indien de omstandigheden veranderen, kan volgens art. 39 Wegenwet de legger worden kantoorruimte huren amsterdam gewijzigd.
Als Gedeputeerde Staten weigeren de legger te w11z1gen, kunnen zakelijk gerechtigden en de als onderhoudsplichtigen aangewezenen bij de rechtbank een vordering instellen tot wijziging (art. 44 en 45 Wegenwet).
De Wegenwet heeft raakvlakken met de WRO. In de praktijk komt het voor dat door de aanleg van een weg bouwterreinen ontstaan die eigendom zijn van particulieren, zonder dat de particulieren hebben bijgedragen aan de kosten van de aanleg van de weg. Gemeenten die hiermee kantoorruimte huren arnhem geconfronteerd werden, weigerden medewerking aan de bebouwing van het bouwterrein, tenzij de particulier een financiële bijdrage levert aan de kosten van de weg. Over deze aangelegenheid zijn diverse procedures gevoerd.

Wet op de waterhuishouding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het tarief wordt onder meer bepaald door de lokale kosten van het waterkwaliteitsbeheer van de beheerder te delen door het totaal aantal geloosde vervuilingseenheden in het beheersgebied. Dit resulteert kantoorruimte huren almere in een bepaald bedrag per vervuilingseenheid dat elk jaar wordt vastgesteld en onderworpen is aan goedkeuring door de Kroon. Op de WVO-heffing zijn de bezwaar- en beroepsprocedures voor belastingen van toepassing: Tegen de heffingsaanslag kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de instantie die de aanslag heeft opgelegd. Tegen de daarop genomen beslissing is beroep mogelijk bij kantoorruimte huren nijmegen de rechtbank en hoger beroep bij het gerechtshof, waarna cassatie mogelijk is bij de Hoge Raad.
Grondwaterwet De Grondwaterwet stelt regels voor het onttrekken van grondwater en het kunstmatig in de bodem brengen (infiltratie) van water. Grondwaterwinning kan leiden tot verlaging van de grondwaterstand en tot aantasting van de gewassen, landschappen en natuurgebieden.
Wet op de waterhuishouding De Wet op kantoorruimte huren amsterdam de waterhuishouding wil een samenhangend en doelmatig beleid en beheer bevorderen, alsmede regels stellen voor het kwantiteitsbeheer over het oppervlaktewater. Daartoe moeten integrale plannen worden opgesteld (Nota Waterhuishouding), die betrekking hebben op de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater en op het grondwater. Verder zijn regels gesteld die kantoorruimte huren arnhem beheerders opleggen om te registreren welke hoeveelheden water men toevoegt en onttrekt aan het beheerde oppervlaktewater.

Handel in emissierechten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Verplichting voor bedrijven tot meedoen aan emissiehandel Alle categorieën bedrijven die in de Europese richtlijn ‘handel in broeikasgasemissierechten’ en in de Wet milieubeheer staan vermeld doen verplicht kantoorruimte huren almere mee in het handelssysteem. Dat betekent dat die bedrijven moeten voldoen aan de wettelijke verplichtingen: zij moeten hun uitstoot monitoren en jaarlijks voldoende emissierechten inleveren. Zij zijn niet verplicht om te handelen. Bij een tekort aan rechten kunnen bedrijven zelf kiezen of zij hun uitstoot verlagen of rechten aankopen. Bij een overschot aan rechten mogen bedrijven zelf weten of zij die willen verkopen of niet. Voor NOx moeten alle bedrijven met een prestatienorm voldoen aan de kantoorruimte huren nijmegen wettelijke verplichtingen, maar ook zij zijn niet verplicht om te handelen.
Particulieren, bedrijven en handelaren kunnen C02-rechten kopen en verkopen. Zij kunnen daarvoor een ‘persoonstegoedrekening’ openen bij de Nederlandse Emissie-autoriteit (NEa). Bedrijven die aan emissiehandel meedoen, hebben een bedrijfstegoedrekening. Het bureau Registratie emissiehandel (ERE) van de Nederlandse Emissieautoriteit registreert alle handelstransacties. Alleen kantoorruimte huren amsterdam bedrijven die onder het NOx-handelssysteem vallen kunnen in NOxrechten handelen.
Nederlandse Emissieautoriteit De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) houdt toezicht op de emissiehandel. De NEa is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De NEa controleert of be drijven voldoende emissierechten hebben voor hun NO,-en C02-uitstoot. Bedrijven moeten jaarlijks aan de NEa rapporteren in emissieverslagen hoeveel ze uitstoten. De NEa legt sancties op aan bedrijven die te veel uitstoten. De NEa keurt monitoringsprotocollen (onderdeel van de kantoorruimte huren arnhem emissievergunning), verleent emissievergunningen, controleert emissieverslagen en beheert het transactieregister van de emissierechten. (Bron: voorlichting VROM)

Algemene regels

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Hoofdstuk 2 Ab bevat algemene regels ten aanzien van alle activiteiten. Daarin komen aan de orde de algemene kantoor huren almere zorgplicht. De drijver van een inrichting moet nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen ook al houdt hij zich geheel aan het Ab. Art. 2.1 lid 1 luidt immers:
‘Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al kantoor huren nijmegen dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.’
regels omtrent lozingen, lucht, kantoor huren amsterdam bodem, afvalbeheer, energiebesparing, verkeer en vervoer, trillinghinder, en het stellen van financiële zekerheid ter dekking van aansprakelijkheid.
Hoofdstuk 3 Ab bevat bepalingen met betrekking tot activiteiten in inrichtingen, tevens geldend voor inrichtingen type C. Hoofdstuk 4 Ab bevat bepalingen met betrekking tot overige activiteiten in kantoor huren arnhem inrichtingen, niet geldend voor inrichtingen type C met uitzondering van enkele genoemde activiteiten.