De Glare-kampioenen

‘Er zijn bij Airbus een paar mensen geweest die we nu de Glare-kampioenen noemen. Die zijn er altijd achter blijven staan – ook al zag Airbus er officieel niets meer in. Zo iemand was Jens Hinrichsen, het hoofd structure, verantwoordelijk voor de materiaalkeuze. Maar hij rapporteerde aan de kantoorruimte huren almere hoofdingenieur, een Fransman die was erg tegen Glare en wist er ook niet veel van. Op de achtergrond speelde een rol dat de Duitsers steeds meer kennis kregen over het materiaal, en de Fransen niet. Dat was pure concurrentie.Want help, die Duitsers weten er veel meer van dan wij. Mocht het ooit wat worden met dat materiaal, dan komt daar het kenniscentrum. De Fransen wilden vervolgens zelf ook onderzoek doen, want al die resultaten uit Nederland vertrouwden ze niet echt.’ De voortgang van het project hangt dus telkens op maar een paar mensen? ‘Inderdaad, dat kan je kantoorruimte huren nijmegen achteraf wel zeggen. Op een achtend in 1998 komt Hinrichsen mijn kamer binnen: er is net besloten dat Glare niet op deA380 komt.Waarom dan? Mijn baas vindt dat er te weinig bekend is van het materiaal. Maar weet hij dan niet dat … ?Toen hebben we een paar weken als gekken gewerkt om hem te bombarderen met alle informatie die beschikbaar was. “Als je dan een beslissing neemt, baseer je dan wel op feiten.” Maar stel dat ik daar toen niet gezeten had, en dat niet toevallig had gehoord, dan draai je zo’n beslissing later niet meer terug.’ Daarna ontstonden voortdurend weer nieuwe vragen.”Als je het materiaal niet horizontaal en verticaal belast maar kantoorruimte huren amsterdam diagonaalsgewijs, wat gebeurt er dan?” Daar schrokken we wel van, want dat was eigenlijk nooit getest. lk heb een alarmtelefoontje naar Nederland gepleegd en binnen een week hadden we het antwoord. De Fransen waren stomverbaasd; ze noemden dat realtime testing. Zoiets kan alleen maar in de universitaire wereld. Binnen een bedrijf duurt het een jaar voor je op zo’n testvraag resultaten hebt. Er moeten veel te veel mensen over beslissen en er moet een budget worden toegewezen. Maar jammer, het budget voor dit jaar is op. Nu was het:”Jongens, we hebben een probleem.”Tien kantoorruimte huren arnhem studenten hebben een week lang tot ‘s nachts twaalf uur doorgewerkt. ‘En zo gaat het nog steeds. Laatst hadden we een probleem in de productie. lk bei naar het FMLC en binnen twee weken had ik de testresultaten.’

‘rijpe arbeid’

En we weten inmiddels hoe dat organisatorisch kan worden gerealiseerd. De halfgeleiderfabriek met haar ‘rijpe arbeid’ overleeft nog steeds omdat zij op tijd een organisatiemodel heeft ingevoerd dat een maximaal beroep doet op de productieve capaciteiten van haar werknemers van laag tot hoog. Maar het organisatiemodel dat echte autonomie in het kantoorruimte huren almere werk schept, wordt slechts mondjesmaat toegepast. Het is, naar de titel van een onderzoek over dit onderwerp, useful but unused. Steeds meer managers. Veel eenvoudig werk onder strakke supervisie duidt op complexe organisaties, met een ingewikkelde en omvangrijke besturingsstructuur die leidt tot een piramide van bazen van baasjes. Als de kenniseconomie de autonomie in het werk zou terugbrengen, zou je veel
minder bazen en baasjes nodig hebben. De mensen lossen dan immers hun eigen problemen op. Met andere kantoorruimte huren nijmegen woorden, de relatieve omvang van het management zou dus moeten verminderen. Het tegendeel blijkt het geval te zijn. In hoofdstuk 5 (grafiek 5) zagen we dat het aandeel van de beroepsgroep managers in de totale beroepsbevolking sinds het einde van de 19e eeuw, de periode waarin de massaproductie tot ontwikkeling kwam, sterk is toegenomen. De cijfers hadden betrekking op de situatie in de Verenigde Staten, die in vele opzichten als ons voorbeeldmodel fungeren als het gaat om de vormgeving van menselijke arbeid en als bakermat van de globalisering. De cijferreeks in deze grafiek eindigde in 1980. Maar ook in het daaropvolgende decennium blijken de managers een van de snelst groeiende beroepsgroepen te kantoorruimte huren amsterdam vormen. Hun aandeel binnen de Amerikaanse beroepsbevolking nam toe van 11,2% in 1980 tot 12,8% in 1991.5 Volgens een studie naar de kwalitatieve samenstelling van de beroepsbevolking in 20006 doet hetzelfde verschijnsel zieh ook in Nederland voor. In de jaren negentig groeide het aantal managementbanen van kantoorruimte huren arnhem bijna 79.000 (1990) tot ruim 155.000 (2000 ); vrijwel een verdubbeling. Daarmee vormde het management de snelst groeiende beroepsgroep.

De beoordelingscommissie

‘Dat kan hard aankomen. Krijg je nu geen 5, dan zou een verklaring kunnen zijn dat je alleen maar boeken hebt geschreven, als de beoordelingscommissie dat tenminste heeft meegewogen. Maar als je als scheikundige een aantal malen in Nature hebt gepubliceerd, komt die 5 algauw in zieht. Het is niet zo dat we hier een systeem hanteren met punten en scores, waar de kantoorruimte huren almere beoordeling automatisch uitrolt. De deskundigen maken de beoordeling.’ Daarbij valt al snel het woord ‘afrekenen’. ‘Een naar woord’, zegtVan Steijn. ‘Dat komt ook door de cijfers die wij uitdelen. Maar als een hele vakgroep een 2 krijgt tja, dan volgt toch een indringend gesprek. ‘Dat we kijken naar output in de vorm van publicaties, is iets van de laatste vijftien, twintig jaar.Voor de oorlog was publiceren nat dane. De grondlegger kantoorruimte huren nijmegen van de accountancy, Limperg, publiceerde nooit. De houding was: onderzoek doe je in je laboratorium of achter je bureau, maar resultaten naar een tijdschrift sturen is alleen maar ijdelheid. Nu is het onderdeel van het werk. In dat opzicht is de wetenschap wel veranderd, en daar hebben wij aan bijgedragen.’ Niettemin is het meten van citaties ‘een quasi-objectieve maatstaf’, zoals Van Steijn toegeeft. ‘Maar het veld zelf wil het wat graag, omdat het gezien wordt als een objectiever criterium dan peer review, die uiteindelijk subjectief is.’ Ook de wetenschappers zelf kantoorruimte huren amsterdam zijn in de ban van het meten-is-weten. Het Nederlandse systeem is nog betrekkelijk uniek. ‘In de meeste landen organiseert de overheid overzichten waarin geteld en gemeten wordt hoeveel geld er is besteed in welke kantoorruimte huren arnhem onderzoeksgebieden en hoeveel mensen daarbij zijn ingezet. Dan meet je de input. En wat weet je dan?’

De elektronische snelweg

Omgekeerd kunnen werknemers via de elektronische snelweg ook hun hoogste baas bereiken. Dat maakt managers kwetsbaar, want al hun doen en laten wordt zichtbaar. ‘Het is het effect van de goudvissenkom’, aldus een topmanager. Wie een e-mail niet beantwoordt, kan zieh niet meer verschuilen achter zijn secretaresse die de brief is kwijtgeraakt. En deze kantoorruimte huren almere rechtstreekse down top-communicatie sluit de tussenliggende managementlagen uit. Bij het Duitse automatiseringsconcern SAP heeft dat al geleid tot protesten van het middenkader, dat zijn traditionele machtspositie in het communicatienetwerk als informatiesluis tussen werkvloer en top ziet aangetast. En dan is er natuurlijk de horizontale communicatie – internet als de elektronische variant van de borrel nahet werk. Dat is de potentieel gevaarlijkste vorm, temeer omdat de varieteit van de relaties tussen de organisatie en de mensen die daarbij zijn betrokken, toeneemt. Naast medewerkers in vaste kantoorruimte huren nijmegen dienst zijn er flexwerkers, werknemers van onderaannemers, freelancers, adviseurs, ingehuurde IT-specialisten enzovoort. Zij maken allemaal op de een of andere manier deel uit van het informatienetwerk dat de kern vormt van de hedendaagse organisatie. Hoe weet je of al die verschillende mensen allemaal de doelstellingen nastreven van de organisatie waaraan ze een bijdrage leveren en of ze er geen eigen agenda op na houden? E-mail kan ook een instrument zijn kantoorruimte huren amsterdam van office warfare, aldus The Economist. En een blind copy, eenzelfde bericht dat wordt verzonden aan een grote, ongeselecteerde groep ontvangers, is a software stiletto. Want informatie is moeilijk te beheersen. Het snelst groeiende segment in de softwaremarkt is dat voor fire walls en beveiligingsprogramma’s. Uiteraard erop gericht om onbevoegde buitenstaanders (hackers) buiten de deur te houden. Maar 66k om van bovenaf greep te houden op inkomende en uitgaande e-mails en het internetgebruik – om te verhinderen dat deze technologie al kantoorruimte huren arnhem te ‘democratisch’ wordt. De Chinese regering probeert op dezelfde wijze de grootste bevolking ter wereld in het gareel te houden.

Toegevoegde waarde

Dit denken in concrete zaken maakt het ons moeilijk om de abstracte hoedanigheid te begrijpen van ‘producten’ als software, een advertentiecampagne of onderwijs, die tot stand komen door de kantoorruimte huren almere aanwending van ontastbare ‘productiemiddelen’ als tijd, denkprocessen en informatie. Abstracte goederen nemen een steeds belangrijker plaats in in de wereld om ons heen. Maar terwijl in de statistieken de nationale veestapel tot op de laatste kip en koe is geadministreerd, staat het CBS met de mond vol tanden als we vragen naar de hoeveelheid kantoorruimte huren nijmegen software of auteursrechten in ons land.
Abstracte goederen nemen een steeds belangrijker plaats in in de wereld om ons heen. Maar terwijl in de statistieken de nationale veestapel tot op de laatste kip en koe is geadministreerd, staat het CBS met de mond vol tanden als we vragen naar de hoeveelheid software of auteursrechten in ons land.
Sinds de eerste beschavingen hebben mensen materie omgezet in producten. Materie is wat de natuur ons geeft. Zij is massief en tastbaar, onvoorspelbaar en gebrekkig van aard, maar leent zieh voor bewerking en is beheersbaar. Informatie daarentegen is vloeibaar en abstract en biedt door haar kantoorruimte huren amsterdam abstracte aard pure vormen en zekerheden. Maar zij is niet tastbaar, moeilijk te beheersen en het is nog moeilijker de waarde ervan te meten. Een tastbaar product – dat is bewerkte materie – bevat impliciet twee soorten informatie. De eerste is het ontwerp, het oorspronkelijk denkwerk waaraan het zijn vorm ontleent. De tweede component is knowhow: de kennis van het transformatieproces van materie tot eindvorm. Het is deze tweeledige boodschap waar archeologen naar op zoek zijn als zij een artefact opgraven uit een prehistorische beschaving. Materie en informatie verschijnen in een bepaalde combinatie, die in de loop der tijd verandert. Naarmate meer kantoorruimte huren arnhem informatie wordt toegevoegd aan een eindige hoeveelheid materie, neemt de toegevoegde waarde van het eindproduct toe. Deze relatie kan in een formule worden gegoten die er als volgt uit zou kunnen zien:
Toegevoegde waarde = Hoeveelheid informatie Massa

Een omvangrijke ‘overscholing’

Het onderzoek toont een omvangrijke ‘overscholing’ aan van de werknemers in Nederland, dat wil zeggen dat zij meer scholing hebben genoten dan noodzakelijk is voor de functie die zij uitoefenen. Met andere woorden, een aanzienlijk deel werkt ‘onder zijn niveau’. We kunnen dan ook spreken van een ‘onderbenutting van het menselijk kapitaal’. Deze onderbenutting is een kantoorruimte huren almere structureel gegeven. In de tijd: in 1971 bedroeg de ‘overscholing’ van de beroepsbevolking als geheel 18%; in 1995 meer dan het dubbele: 38%. En naar samenstelling van de beroepsbevolking: het verschijnsel doet zieh voor van hoog tot laag. In 1971werkte4% van de academici ‘onder hun niveau’, in 1995 22%. Het gevolg is een aanzienlijke verdringing op de arbeidsmarkt. De academicus werkt in een hbo-functie (10% zelfs nog een treetje lager), de hbo’er werkt op mbo-niveau, enzovoort. Het is niet moeilijk in te zien dat de onderste laag van de beroepenpiramide uiteindelijk wordt weggedrukt. Philips kantoorruimte huren nijmegen signaleerde onlangs een ‘zorgwekkende situatie’ die inmiddels is ontstaan op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het elektronicaconcern is in 1982 begonnen met een arbeidsmarktproject dat tot doel heeft langdurig werklozen aan een baan te helpen. Dat lukt echter steeds minder. ‘Een steeds groter wordende groep mensen is niet meer inzetbaar’, aldus een woordvoerder.11 Hij legde een verband met de ‘leer- en taalachterstanden onder vooral laaggeschoolde allochtonen’. Maar even waar is dat de scholingseisen die werkgevers stellen voor alle functies, van hoog maar vooral van laag, voortdurend stijgen. De lat wordt steeds hoger gelegd en zo dreigt aan de onderkant van het arbeidsbestel een proces van blijvende uitsluiting plaats te vinden. Blijvend, want uit jarenlang onderzoek blijkt dat de schudgoot van het onderwijs perfect kantoorruimte huren amsterdam werkt. Nederland behoort, samen met Zweden, tot de weinige landen waar een lagere afkomst geen enkele belemmering meer vormt voor het bereiken van een (hoge) maatschappelijke positie. Ex-premier Kok, de arbeiderszoon uit de polder, was daarvan het lijfelijk voorbeeld. ‘Mensen komen vrijwel altijd terecht waar ze op grond van hun talenten thuishoren’, aldus een onderzoeker.12 De andere kant van de medaille is het ontstaan van een ‘nieuwe klassenmaatschappij’. Een verschil met de oude klassenmaatschappij is dat voor iedereen de kansen open liggen. Maar voor wie zijn kansen niet heeft gegrepen – of niet heeft kunnen grijpen – geldt, net als vroeger: een dubbeltje wordt nooit meer een kwartje. Aan de onderkant zijn de mogelijkheden tot sociale stijging definitief geblokkeerd: via het onderwijs door gebrek aan talent kantoorruimte huren arnhem en via het werk door de polarisatie in het arbeidsbestel. Het tijdperk van de domme machine eindigde met een versplinterde arbeidsstructuur en massale onderbenutting van het menselijk kapitaal. De vraag is wat het tijdperk van de slimme machine (Zuboff) ons zal brengen.

Een groot aantal organisaties

Teams die over uitgebreide rechten en verantwoordelijkheden beschikken kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de flexibiliteit van de organisatie. Ook de kwaliteit van het werk wordt op deze wijze verhoogd. Maar daarvoor moet aan een reeks voorwaarden worden voldaan. Het team kantoorruimte huren almere moet een afgerond samenstel van taken toegewezen krijgen en moet beschikken over voldoende regelcapaciteit om de groepstaak onafhankelijk te kunnen uitvoeren. Er moet voldoende samenhang zijn tussen de deeltaken van de teamleden en zij moeten in staat zijn verschillende taken uit te voeren. Het werk in zelfsturende teams vergt ook een heel andere leiderschapsstijl dan gewoonlijk. Gezamenlijke besluitvorming kantoorruimte huren nijmegen veronderstelt dat ieders invloed binnen het team vooraf duidelijk is. De manager heeft als taak de prestaties van het team te volgen en hij treedt op als coach. Al deze voorwaarden maken duidelijk dat er bij de invoering van zelfsturende teams een lange weg is te gaan. In de meeste gevallen neemt het implementatieproces een aantal jaren in beslag. De vraag is dan ook: is het de moeite waard? In het eerder genoemde onderzoek uit 1996 zijn managers ook daarover ondervraagd en hun kantoorruimte huren amsterdam antwoorden zijn bemoedigend.
‘De managers in een groot aantal organisaties sehijnen zieh bewust te zijn van het eoneept van reehtstreekse partieipatie en -wat belangrijker is -zij passen het toe in een of meer varianten. Zij doen dat primair om economisehe redenen, maar zijn zieh ook bewust van het belang de kwaliteit van het werkte verhogen. ‘Nog belangrijker is dat de managers in dit onderzoek aangeven dat reehtstreekse partieipatie werkt. Elke variant had positieve effeeten op een breed seala van indieatoren voor eeonomisehe prestatie, zoals kwaliteit, produetievolume en doorlooptijden, op kantoorruimte huren arnhem ziekteverzuim en vermindering van het aantal werknemers en managers. Het globale oordeel van de ondervraagden was dat de invoering van reehtstreekse partieipatie een sueees was geweest.’5

HRM gaat uit van vier basisprincipes

HRM gaat uit van vier basisprincipes. Verantwoordelijkheid van het lijnmanagement voor hetp ersoneelsbeleid. In de huidige organisatie is de personeelsmanager niet langer de regelneef die vertelt wat wel en niet mag. De lijnmanager zelf is verantwoordelijk voor beoordelingen, salarisverhogingen, loopbaanontwikkeling en opleidingen en al die andere zaken die te maken hebben kantoorruimte huren almere met de relatie tussen mens en werk. Daarmee verandert zijn rol: de manager van vandaag moet leren minder baas te zijn en meer coach. En de personeelsmanagers hebben als adviseurs plaatsgenomen op de bijrijderstoel. Output-gerichte beoordeling. Deze is rechtstreeks gebaseerd op de toegevoegde waarde die de werknemer realiseert. Daarmee wordt een element van het personeelsmanagement -beoordeling en beloning -rechtstreeks gekoppeld aan de doelstellingen van de onderneming. In kantoorruimte huren nijmegen de oude machineorganisatie functioneerden de medewerkers op basis van gedetailleerde functiebeschrijvingen die hun precies vertelden wat zij geacht werden te doen. Nu worden zij afgerekend op targets, die jaarlijks van bovenaf worden vastgesteld en waarvan de voortgang per kwartaal wordt gecontroleerd. De doelstellingen stromen als een waterval van boven naar beneden door de organisatie: vanuit het ondernemingsplan naar de divisie, naar de business units, naar de afdelingen, tot zij het niveau van de individuele medewerker bereiken. Het lijkt alsof deze wordt vrijgelaten in de wijze waarop hij zijn doelen bereikt, maar de evaluatie van kantoorruimte huren amsterdam de resultaten aan het eind van het jaar wordt aangevuld met allerlei evaluaties van het functioneren, bijvoorbeeld een 360°-beoordeling, waarin chefs, collega’s, ondergeschikten en som s ook klanten een oordeel uitspreken. Outsourcing. Outsourcing is erop gericht de kernbezetting van het bedrijf zo gering mogelijk te houden, of door het uitbesteden van niet-essentiele taken aan onderaannemers of door flexwerk: tijdelijke dienstverbanden en uitzendcontracten. Daarmee wordt de kantoorruimte huren arnhem personele bezetting gekoppeld aan de fluctuaties van de markt, en daarmee aan de ondernemingsdoelstellingen.

Het ziekteverzuim

Meestal waren dit soort experimenten een groot succes. Het ziekteverzuim daalde, de productiviteit schoot met sprangen omhoog – de proeftuin leverde alles op wat de onderneming zieh maar kon wensen. Dat zou het logische moment geweest zijn om de nieuwe ontwerpprincipes die zieh hadden kantoorruimte huren almere bewezen toe te passen op de productie als geheel. Maar het was ook het moment waarop managers nerveus werden. Wacht eens even, een beperkte afdeling kunnen we nog overzien. Maar wat gebeurt er als straks iedereen zijn eigen werk gaat regelen? Dus grepen zij naar de noodrem -‘laten we dit eerst eens rustig evalueren’ – waarna er meestal weinig meer werd gehoord van nieuwe werkvormen. Maar de werknemers hadden met hun eigen ogen gezien dat het werk anders en beter kantoorruimte huren nijmegen kon worden vormgegeven. Die luchtbel van verwachtingen werd doorgeprikt. Een organisatieadviseur zei mij eens: ‘In zo’n situatie kan je in de komende tien jaar beter niet in dezelfde fabriek komen verteilen dat je de productie gaat herstructureren.’ Met de wijsheid achteraf is het gemakkelijk vast te stellen dat de voorstanders van de ‘humanisering van de arbeid’ zieh te eenzijdig concentreerden op de menselijke aspecten van het werken nalieten deze te combineren met harde economische criteria. Kwaliteit van de arbeid kon, voor iemand die het zo wilde zien, algauw worden opgevat kantoorruimte huren amsterdam als een luxeprobleem. Daarna kwamen de jaren tachtig, met hun massaontslagen eerst en het snelle graaien naar het grote geld later. De kantoorruimte huren arnhem aandacht voor het menselijk aspect in het werk ging uit als een nachtkaars.

Hardnekkige werkloosheid

Veel van dit werk is inmiddels verdwenen, ten offer gevallen aan de mondiale arbeidsverdeling die zieh in deze zelfde periode begon af te tekenen en die in de westerse landen voor ongeschoolde industriearbeid steeds minder plaats bood. Het residu is nog zichtbaar in de enclaves van kantoorruimte huren almere hardnekkige werkloosheid verspreid over heel Europa of, in Nederland, in het miljoen arbeidsongeschikten.
Productiewerk heeft zijn wortels in het geschoolde ambacht waaruit geleidelijk alle elementen werden weggesneden die het geschoold maakten, waardoor alleen de versimpelde en routinematige arbeid kantoorruimte huren nijmegen overbleef. Daardoor ontstonden omvangrijke productiebureaucratieen. De reden is dat een steeds sterkere segmentering van taken leidt tot een steeds complexere besturingsstructuur. Kenmerkend voor elk transformatieproces is dat er storingen optreden. De oorzaken kunnen legio zijn, van materialen die niet op tijd worden geleverd en onderdelen die niet voldoen aan de specificaties, tot een griepepidemie kantoorruimte huren amsterdam die de bezetting reduceert ( en natuurlijk altijd op het moment dat er een spoedorder de deur uit moet). Lange tijd heeft men gedacht dat storingen uitzonderingen vormen. Met andere woorden, het systeem functioneert in principe zoals het moet functioneren, maar er kan natuurlijk wel eens iets mis gaan. Inmiddels hebben we leren inzien dat storingen een onlosmakelijk onderdeel vormen van een kantoorruimte huren arnhem transformatieproces. Een storingsvrij productieproces is een illusie. In plaats van een beheerst proces kunnen we dan ook beter spreken van een beheersbaar proces.