Lean en kaizen

Hoewel deze vijf stappen zeer eenvoudig lijken, is het niet eenvoudig om er een proces echt door te verbeteren. Lean en kaizen zijn technieken die op het eerste gezicht veel op elkaar lijken. Bij kaizen kwamen ook kantoor huren almere diverse verbetertools aan de orde. Kaizen bleef echter hangen in de lasse toepassing van die verbetertools. Alhoewel kaizen reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd ge’introduceerd, kreeg de methodiek geen brede toepassingen in een westerse omgeving. Dat kwam hoofdzakelijk omdat de verbeteringen bij individuele bedrijven werden toegepast en niet in de hele logistieke waardeketen. Het Japanse bedrijfFuji te Tilburg is een voorbeeld waar het wel lukte. Wat maakt Jean nu zo anders? Bij Jean wordt de gehele waardeketen in beschouwing genomen. Het doorlichten kantoor huren nijmegen van de totale stroom van een product van grondstof tot gebruik bij de klant is daarbij een belangrijke eerste stap. Dit wordt ook wel de value stream map (VSM) genoemd.
Van alle processtappen wordt gemeten hoelang het duurt om een product of Bewerkingstijd dienst door het proces te laten verwerken in bewerkingstijd (cycle time). Bij veel processen blijkt dat die verhouding tussen de bewerkingstijd ende doorlooptijd hoog kan oplopen. Dat wil zeggen dat het fabriceren van het product zelf maar een paar procent van de totale doorlooptijd uitmaakt. Dit kamt onder andere door tussentijdse voorraadvorming en het werken in series. Het aanvragen van een uitkering voor arbeidsongeschiktheid duurde enkele jaren geleden meer dan een half jaar, maar de eigenlijke procestijd bleek slechts enkele uren te bedragen. Door middel van het in kaart brengen met herkenbare symbolen kan een kantoor huren amsterdam proces overzichtelijk en meetbaar worden gemaakt. Op de site bij het boek is meer over VSM ende daar gebruikte symbolen te vinden. Op die manier kun je zelf een proces in kaart brengen.
Herbevoorrading kan soms kinderlijk eenvoudig gemaakt worden
Ook de gezondheidszorg is nu druk bezit met Jean. Kijk maar hoeveel tijd het enkele jaren geleden kostte om een patient langs alle Ioketten van een ziekenhuis te krijgen alvorens de behandeling van diagnose tot genezing is
afgerond. Het project ‘Sneller Beter; dat in de gezondheidszorg werd uitgevoerd, is een voorbeeld van de wijze waarop we verbeteringen uit de industriele sector kunnen ‘vertalen’ naar de kantoor huren arnhem dienstverlening. Womack en Jones (2005) richten zieh in hun laatste boek, Handbook Lean Solution, sterk op deze sector.

Het ideale verpakkingsontwikkelingsproces

Alleen dan is men in staat het ideale verpakkingsontwikkelingsproces te realiseren. Gezien de vele betrokkenen bij dit proces is een goede organisatie, coördinatie en een grote mate van overleg noodzakelijk. Voor dat doel is kantoor huren almere inzicht nodig in de totale routine bij de realisatie van een verpakking. In figuur 9.7 worden deze stappen in het verpakkingsproces weergegeven.
De in figuur 9.7 genoemde stappen spreken voor zichzelf. Om die reden zullen we niet iedere stap toelichten.
9.5.2 Verpakking en productielogistiek Verpakkingen in de productielogistiek moeten doorgaans worden afgestemd op grote volumina. In dat verband spreekt men van semi-bulkverpakkingen en bulkverpakkingen. Wat nu precies een semi-bulkverpakking of een bulkverpakking is, daarover kantoor huren nijmegen is men het niet geheel eens. Wij zullen hier het volgende onderscheid maken:
Semi-bulkverpakkingen zijn industriezakken, grote dozen van golfkarton of massief karton, meestal gebundeld tot ladingseenheden door middel van bijvoorbeeld pallets of slipsheets.
Bulkverpakkingen zijn vaten, palletdozen, grote golfkartonnen containers op pallets, flexibele containers en zelfs vrachtcontainers.
Welke verpakking men moet kiezen, hangt afvan het product, het productieproces, de kosten van de verpakking en de te gebruiken kantoor huren amsterdam materials handling en externe transportapparatuur. Enige vragen zijn in dit verband: • Is het product een vloeistof, een poeder of heeft het een andere vorm? • ls het product gevaarlijk, licht ontvlambaar, explosief of geeft het bepaalde reacties? • Hoe waardevol is het product? • Is het een kwetsbaar product, en als dat zo is, hoe kwetsbaar? • Is het product gevoelig voor licht of temperatuur? • Tast het product bepaalde verpakkingsmaterialen aan of juist andersom?
De waarde van het product bepaalt in veel gevallen de keuze van een verpakking. Een goedkoop product zal men proberen te verpakken in een goedkoop type verpakking. Sams is de meest economische methode een goedkopere verpakking te kiezen en enige productschade of productverlies te accepteren. Sams is het juist nodig een duurdere verpakking te kiezen omdat het product een hoge waarde heeft, of omdat het product absoluut onbeschadigd moet arriveren. Bij gevaarlijke stoffen is het uiteraard helemaal uit den boze ook maar iets van het product te verliezen onderweg.
9.5.3 Verpakkingen in de distributielogistiek kantoor huren arnhem Met betrekking tot het gerede product, maakt men doorgaans onderscheid tussen de consumentenverpakkingen en de distributieverpakkingen. Consumentenverpakkingen worden afgenomen door gezinshuishoudingen en door institutionele grootverbruikers. Consumentenverpakkingen moeten meestal worden opgenomen in grotere verpakkingen (omverpakking, verzendverpakking, exportverpakking) ten behoeve van de distributie. Dit noemt men dan met een verzamelwoord de distributieverpakkingen. De distributieverpakkingen voegt men meestal nog samen tot ladingseenheden, gewoonlijk met behulp van pallets of rolcontainers.

Het logistieke traject

Het logistieke traject dat betrekking heeft op het hergebruik van industriele en consumentengoederen, zoals auto’s, computers en kopieerapparaten, maar ook het hergebruik van verpakkingsmaterialen, hebben we in hoofdstuk 1 ‘reverse logistics’ genoemd. We merken op dat het vertalen van het begrip reverse logistics in retourlogistiek onjuist is. Door fouten bij het orderverzamelen of samenstellen van orderverzamelbonnen of fouten in facturen, kan het geheuren dat niet de juiste hoeveelheden of de juiste goederen worden verzonden aan klanten. De goederen kamen – hopelijk ongebruikt terug en heten om die reden retourgoederen. Het zijn dus geen ‘reverse’ -goederen. In dit hoofdstuk spreken we zowel over het hergebruik van kapitaalgoederen als van verpakkingen. Zoals we in de volgende kantoor huren nijmegen paragrafen uiteen zullen zetten is er tot op heden naar onze mening het nodige geschreven over milieu, hergebruik en recycling. Echter de verankering van de logistieke component behoeft ons inziens nog sterk verbetering. Zander nu de illusie te willen wekken, dat wij die verankering op dit moment gereed hebben, leven er wel enige gedachten hoe we dat vraagstuk zouden kunnen aanpakken. De aanzet, tot wat wij zouden willen noemen een integraal reverse-logisticsconcept (IRLC) geven wij in dit hoofdstuk. Wij baseren ons daarbij op de specificatie van het integraal customer-serviceconcept. In figuur 9.1 geven we de structuur van het IRLC weer.
Allereerst geven we in paragraaf 9.1 de definitie en de ontwikkeling van reverse logistics. Vervolgens kamt in paragraaf 9.2 het concept van cradleto-cradle aan bod. In paragraaf 9.3 bespreken we de toepassing van het integraal logistiek concept op reverse logistics waarna in paragraaf9.4 de verschillende dimensies in reverse logistics worden besproken. In paragraaf 9.5 gaan we in op de kantoor huren almere  relatie tussen verpakkingen en logistiek.
In hoofdstuk 1 hebben we reverse logistics (RL) gekarakteriseerd als het viertle traject binnen business logistics. Een eerste definitie van reverse logistics luidt: Logistics omvat de beheersing van de logistieke processen bij het inzamelen, transporteren en verwerken van gebruikte producten en verpakkingen. We zullen in het vervolg van deze paragraaf de definitie van reverse logistics in perspectief plaatsen. Daarna komen de retourstromen vanuit de verschillende perspectieven aan bod. Ten slotte gaan we in op enkele trends van reverse logistics.
9.1.1 Definitie van reverse logistics Hoewel de term reverse logistics nog vaak wordt geassocieerd met recycling van kantoor huren amsterdam producten en verpakkingen, is men het er tegenwoordig over eens dat reverse logistics meer is dan het recyclen van afvalstromen. Daardoor is de definitie door de jaren heen ook flink veranderd. Zo had men het bijvoorbeeld in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw over stromen ‘going the wrang way on a one-way street, because the great majority of product shipments flow in one direction’ (Lambert & Stock, 1981). Begin kantoor huren arnhem jaren negentig kwam er een meer formele definitie van the Council of Logistics Management:
‘The term often used to refer to the role oflogistics in recycling, waste disposal, and management ofhazardous materials; a broader perspective includes all issues relating to logistics activities to be carried out in source reduction, recycling, substitution, reuse of materials and disposal: (Stock, 1992)

Een analyse van de goederenstroom

Hierop volgt een analyse van de goederenstroom. Maar behalve het deel van het magazijn waar goederen worden opgeslagen en verwerkt, moet ook nog de mimte voor de steunverlenende afdelingen worden gepland. Het zichtbaar maken van activiteitenrelaties van steunverlenende afdelingen op grond kantoor huren almere van andere dan goederenstroomoverwegingen is daarbij belangrijk. Deze twee samten onderzoek worden vervolgens gecombineerd in een activiteitenrelatiediagram. Hierin worden de diverse activiteiten en afdelingen geografisch geschematiseerd, waarbij de in werkelijkheid benodigde mimte niet in aanmerking wordt genomen. Om de benodigde mimte te kunnen vaststellen, wordt een analyse gemaakt van de noodzakelijke apparatuur en van de betrokken steunverlenende afdelingen. Helaas zullen we de ideale situatie waarschijnlijk nooit kunnen realiseren; daardoor zijn we verplicht de eisen met betrekking tot de benodigde mimte wat te versoepelen kantoor huren nijmegen (bijvoorbeeld door budgettaire overwegingen). Na deze confrontatie wordt het toegestane beschikbare gebied per activiteit ‘opgehangen’ in het activiteitenrelatiediagram, zodat een mimterelatiediagram tot stand kan worden gebracht. Het mimterelatiediagram kan worden beschouwd als het programma van eisen voor een magazijn. Het schema omvat: • de activiteiten (goederenontvangst, locatie van de heftmcks, palletmagazijn, opslag gevaarlijke stoffen tot en met sanitaire kantoor huren amsterdam voorzieningen en kantoor); • het benodigde vloeroppervlak per activiteit of afdeling; • de bouwkundige eisen (vrije hoogte, vloerbelasting, kolomafstanden, speciale voorzieningen); • de technische voorzieningen; • de inventaris.
Betekenis en waarde van dit diagram zijn zonder meer duidelijk. Relaties en mimte zijn hierin tot een onscheidbare twee-eenheid geformuleerd. Het diagram neemt al bijna de vorm van een lay-out aan, maar het is nog geen doelmatige lay-out. Er moeten nog aanpassingen worden gepleegd en verschuivingen plaatsvinden om de situaties die aanleiding geven tot verandering doelmatig in de lay-out te integreren. Deze overwegingen omvatten aspecten als handlingsystemen, opslagfaciliteiten, bedrijfsvoering, veiligheid, personeel en dergelijke. De lay-outs die, wat deze eigenschappen betreft, in principe acceptabel zijn, worden daarna met eisen van pragmatische aard geconfronteerd. Deze zijn weergegeven door de praktische beperkingen aan de rechterzijde van figuur 8.4.
Tijdens het proces van integreren en aanpassen van de diverse overwegingen en hun beperkingen worden ideeen onderzocht. De ideeen met praktische waarde worden behouden; de ideeen die niet aan dit criterium voldoen, worden verworpen. Nahet laten varen van de plannen die niet steekhoudend blijken te zijn, houden we uiteindelijk twee, drie, vier of wellicht vijf alternatieve lay-outvoorstellen over. Elk van deze alternatieven zal in de praktijk waarschijnlijk voldoen; elk kantoor huren arnhem plan heeft een bepaalde waarde. De alternatieve plannen noemen we plan X, plan Yen plan Z. In dit stadium moeten een kostenanalyse worden gemaakt ende niet-kwantificeerbare factoren worden geevalueerd. Het resultaat van deze evaluatie zou een keuze moeten zijn ten gunste van een of ander alternatief, alhoewel in de praktijk vaak blijkt dat door het evaluatieproces zelf een andere, betere

Evolutie logistieke dienstverlening

Groeipad naar uitbesteden We beschrijven in deze subparagraaf eerst het pad van lPL naar 4PL. Vervolgens bespreken we het derde stadium (third party logistics). Daarna behandelen we het viertle stadium (fourth party logistics). Ten slotte gaan we in op twee groepen kantoor huren almere logistieke-ketenoplossingen.
Van 1PL naar 4PL In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw was het begrip outsourcing, het uitbesteden van taken aan derden, nog niet aan de orde. Bedrijven deden ten aanzien van logistieke taken nog alles ‘in huis’. Dit houdt in dat het ontwerp, de tendering en de beoordeling van logistieke processen, als de (keten) regie ende aansturing van de logistieke processen, zowel als de uitvoering en het in eigendom houden van logistieke assets, geheel door het desbetreffende bedrijf zelf werden uitgevoerd. Kenmerkend als lPL (zelf doen). In de jaren tachtig en negentig kwam hierin een verschuiving. Bedrijven gingen meer en meer kantoor huren nijmegen activiteiten uitbesteden aan derden. Dit begon eerst met het uitbesteden van de uitvoering van logistieke processen en het uitbesteden van logistieke assets aan een transporteur, ‘warehouser’ en dergelijke. In figuur 7.6 is deze ontwikkeling schematisch weergegeven. De tweede stap kenmerkt zieh als 2 PL (second party logistics). Later werden ook de (keten)regie en de aansturing van de logistieke processen uitbesteed aan derden. Deze ontwikkeling heeft het ontstaan van kantoor huren amsterdam de logistiek dienstverlener veroorzaakt. Dit kenmerkt zieh als 3PL ( third party logistics ). Vanaf de jaren negentig tot heden is de ontwikkeling van dit proces bij de 4PL (fourth viertle stap aangekomen, namelijk de 4PL (fourth party logistics). In deze party logistics) gradatie worden alle logistieke processen uitbesteed aan derden. Nu wordt ook het ontwerp, de tendering en de beoordeling van de logistieke processen kantoor huren arnhem overgedragen aan derden, die deze taken op zieh nemen. In tabel 7.6 is kort weergegeven welke activiteiten er zeif worden gedaan en welke activiteiten er worden uitbesteed in de verschillende stadia.

Long-term relationship

‘A logistics alliance indicates a close and long-term relationship between a customer and a provider encompassing the delivery of a wide array oflogistics needs. In a logistics alliance, the parties ideally consider each other as partners. They collaborate in understanding and defining the customer’s logistics needs. Both partners participate in designing and developing logistics solutions and measuring performance. The goal ofthe relationship is to develop a win-win arrangement:
In deze definitie wordt het kantoor huren almere strategische aspect volgens Skjoett-Larsen (2000) meer benadrukt. Ook veronderstelt de definitie dat er aan meerdere karakteristieken moet worden voldaan, voordat de relatie tussen de verlader en de logistiek dienstverlener mag worden gekenmerkt als 3PL. Deze karakteristieken omvatten een zekere duur van de relatie, gezamenlijke inspanningen om
Tactisch/ strategische oplossingen Operationele oplossingen
verdere samenwerking te ontwikkelen, een klantspecifieke oplossing en dit alles met evenredige spreiding van voordelen en risico’s.
Fourth party logistics Door het steeds verder toenemen en uitbreiden van allianties is er een nieuw concept binnen het uitbesteden ontstaan. Een producent ofverlader heeft de mogelijkheid om alle supply-chainprocessen uit te besteden aan een organisatie die de beoordeling, het ontwerp, het bouwen en het uitvoeren van veelomvattende supply-chainoplossingen tot zijn verantwoording kantoor huren nijmegen neemt. Deze ontwikkeling in supply-chainuitbesteding wordt fourth party logistics (4PL) genoemd. Volgens Anderson Consulting (tegenwoordig Accenture) kan een 4PL-dienstverlener als volgt worden omschreven:
‘A supply chain integrator who assembles and manages the resources, capabilities, and technology of its organization with those of complementary service providers to deliver a comprehensive supply chain solution:
Een 4PL-dienstverlener is een ketenregisseur die vaak zonder ‘assets’ de supply chain van de verlader integreert en beheert. Hierbij gebruikt de 4PL-dienstverlener logistiek dienstverleners, ICT-specialisten, management consultants en dergelijke om de operationele activiteiten uit te voeren. De strategische en tactische activiteiten, het regisseren van de supply chain, valt onder de verantwoording van de 4PL-dienstverlener.
Twee groepen logistieke-ketenoplossingen kantoor huren amsterdam Traditioneel kunnen supply-chainoplossingen volgens Bade en Mueller (1999) worden onderverdeeld in twee groepen, namelijk: oplossingen van tactisch/strategische aard en oplossingen van operationele aard. Management consultants bieden traditioneel meer tactisch/strategische supplychainoplossingen die onder te verdelen zijn in ‘reinvention’ en ‘transformation’. Operationele oplossingen worden daarentegen aangeboden door de 3PL-dienstverleners. Deze oplossingen zijn onder te verdelen in ‘implementation’ en ‘execution’. Het probleem dat hierbij is ontstaan is dat de management consultants zieh zijn gaan bemoeien met de operationele taken van de 3PL-dienstverlener en dat de 3PL-dienstverlener zieh is gaan bemoeien met kantoor huren arnhem de tactisch/strategische taken. 4PL biedt hiervoor de oplossing door de competenties van zowel de management consultants ende 3PL-dienstverlener te combineren en dus diensten aan te bieden op zowel operationeel als op tactisch/strategisch niveau. De diensten die een 4PL-dienstverlener aanbiedt, worden in figuur 7.7 weergegeven.

Het optimaliseren van productieprocessen

Welke bijdrage mag een onderneming vanuit de Logistiek verwachten bij het optimaliseren van productieprocessen?
Er bestaan vele manieren om een eindproduct te maken. Niet iedere manier is even efficient. Productielogistiek probeert de beste methode te kiezen. We hebben in dit hoofdstuk de planning van de productie besproken. Daartoe hebben we een nadere invulling gegeven aan de elementen van het logistieke concept.
Welke soorten producten kunnen we onderscheiden in de verschillende stadia van een productieproces? Naast het onderscheid in maakdelen (zelfproduceren) en koopdelen (inkopen), worden producten doorgaans onderscheiden op basis van hun verschijningsvorm, te weten: grondstoffen, onderdelen, samenstellingen en eindproducten.
Wat verstaan we onder een bill of rnaterials? Een bill of materials, ook wel stuklijst genoemd, geeft aan hoe de kantoor huren almere productstructuur eruitziet. Uit welke hoofdcomponenten, deelcomponenten en samenstellingen is een product opgebouwd en in welke volgorde moeten die onderdelen allemaal gecombineerd/geassembleerd worden tot een eindproduct?
Welke grondvormen kan de productielogistiek kantoor huren nijmegen aannemen? Als grondvormen zijn continue, functionele en groepsgewijze productie besproken. Laatstgenoemde methode kan worden gezien als een combinatie van de eerste twee.
Hoe kan MRP-I het efficient gebruik van grond- en hulpstoffen verbeteren? Het besturingssysteem MRP-I gaat uit van een gegeven productstructuur (stuklijst) en hanteert een aantal rekenregels, waarmee bepaald kan worden op welk tijdstip welke hoeveelheid grondstoffen, halffabrikaten, samenstellingen enzovoort uiterlijk beschikbaar moeten zijn om het productieproces vloeiend te laten verlopen.
Hoe kunnen we rekening houden rnet kantoor huren amsterdam beperkingen in productiecapaciteiten? MRP-I gaat ervan uit dat er geen capaciteitsbeperkingen zijn. Dat is natuurlijk niet realistisch. Daarom wordt er een capacity requirements planning (CRP) aan toegevoegd en komen we tot MRP-II.
Wat kunnen andere productiesystemen bijdragen aan de productielogistiek? Just in time en kanban zijn eenvoudiger kantoor huren arnhem productiesystemen, vergeleken met MRP-I en MRP-II. Beide systemen komen in actie op basis van een pullsignaal vanuit het productieproces.

De goederenstroom

Vanuit de grondstoffen zien we de goederenstroom zieh uitsplitsen (divergentie). Tijdens de productie zelfverloopt de goederenstroom lineair. Naarmate men verder assembleert tot complexe installatie, komt de goederenstroom steeds sterker samen (convergentie). De wijze van productie ende daarbij behorende besturing verschilt sterk per bedrijfstype. We bespreken de volgende typen: 1 divergente productie; 2 parallelle productie; 3 serieproductie; 4 convergente productie. Ad 1 Divergente productie Bedrijven met divergente productie komen we vaak tegen in de grondstoffen- ende procesindustrie. Meestal wordt hier een constante stroom van goederen verwerkt. De beheersing daarvan kan vaak op een eenvoudige wijze plaatsvinden. Meer complexe situaties komen we tegen daar waar hoogwaardige toevoegingen plaatsvinden, zoals de zuivelindustrie, waar toetjes gemaakt worden met een hoge kantoor huren almere toegevoegde waarde. Een an der voorbeeld betreft smeerolie voor consumententoepassingen. Bij beide voorbeelden is de complexiteit te herleiden tot het aantal varianten dat op de markt gebracht wordt. So ms is dit terug te voeren op de wijze van verpakken.
Ad 2 Parallelle productie Bij bedrijven waarin de goederenstromen volledig parallel verlopen, is er geen productrelatie tussen de stromen. Ze kunnen qua materiaal apart bestuurd worden. De relatie is vaak kantoor huren nijmegen wel aanwezig in het gebruik van mensen en middelen. Voorbeelden van bedrijven met parallelle productie zijn spuiterijen en loondraaierijen. Deze bedrijven voeren vaak dezelfde soort bewerkingen uit op diverse soorten producten. Ook hier kan meestal met een eenvoudige wijze van besturing volstaan worden. Vooral de beheersing van de capaciteit is hierbij van belang.
Ad 3 Serieproductie In extreme situaties kan het voorkomen dat er slechts een processtroom is, waarin producten achter elkaar vervaardigd worden. Meestal gaat het om speciale producten, waarbij het omstellen kantoor huren amsterdam van de apparatuur in verhouding duu r is, zoals een krantenpers, een broodbakmachine of een reinigingsinstallatie. Vaak kan bij seriegewijze productie worden volstaan met het samenstellen van vaste roosters. Ad 4 Convergente productie Er zijn veel bedrijven die samengestelde producten leveren. Deze producten kunnen qua constructie zeer complex zijn, zoals industriehallen, schepen en booreilanden. Varianten komen daarbij slechts in beperkte mate voor. In complexe gevallen van convergente productie is slechts sprake van een eenmalige vervaardiging. Er wordt dan vaak een methode van projectplanning gebruikt. Hierbij is het vooral van belang het kantoor huren arnhem kritieke pad te beheersen, dat wil zeggen: dat traject waardoor ingeval van verstoring de doorlooptijd in gevaar komt. Minder complexe situaties komen we tegen in de automobielindustrie. Meestal worden daar nog verschillende typen eindproducten gemaakt. De productiebesturing is in dat geval van groot belangen gaat uit van de sturing van de eindproducten. We zullen zien dat hier verschillende besturingsmethoden toepasbaar zijn.

Via e-tendering

In de selectiefase, waarin een leverancier wordt geselecteerd (Van Weele, 2008), vindt e-tendering plaats. Via e-tendering wordt vanuit de voorgestelde leveranciers uit e-sourcing, een volgende selectie gemaakt. Dit gebeurt op basis van door leveranciers elektronisch aangereikte informatie of offertes, die wordt beoordeeld op selectie- en gunningscriteria. E-reverse auctioning is het online kantoor huren almere veilen van producten, waarbij de inkopende partij zijn behoefte kenbaar maakt aan de shortlist van leveranciers, voortgekomen uit e-tendering. Deze leveranciers kunnen tijdens een veiling een bod uitbrengen om deze behoefte in te vullen. Het gebruikmaken van internettechnologie bij ERP is web-based ERP. Via web-based ERP kan eenvoudiger worden gecommuniceerd met andere organisaties in de keten, over bijvoorbeeld planning en uitvoering. Webbased ERP wordt gebruikt in de fase van bestellen en bewaken, waarin orders worden geplaatst en bewaakt. Het uiteindelijk elektronisch kantoor huren nijmegen aanvragen, bestellen en ontvangen van producten of diensten wordt wel e-ordering genoemd.
E-marketplaces Door het ontstaan van webtechnologie en daarna de opkomst van e-procurement, zijn ook zogenoemde e-marketplaces ontstaan. Een e-marketplace is, zoals in subparagraaf 5.6.1 vermeid, een plaats op interne t, een website, waar transacties kunnen worden uitgevoerd met behulp van internettechnologie. Inkopers en verkopers worden er bij elkaar gebrachten zo ontstaat een efficiente manier van zakendoen (Murtaza e.a., 2004). Voor de inkoper geldt dat er een grotere keus ontstaat uit te kiezen leveranciers, prijsvergelijking wordt gemakkelijker en informatie-uitwisseling verloopt sneller, kortom: e-marketplaces vereenvoudigen het zoeken en vinden van geschikte leveranciers. Wanneer e-marketplaces bekeken worden vanuit de visie van Harink, en dus niet als een opzichzelfstaande kantoor huren amsterdam vorm van e-procurement, zouden deze gezien kunnen worden als een service provider van e-procurement: door hier gebruik van te maken kunnen de in subparagraaf 5.6.1 genoemde vormen van e-procurement op een plaats, naast elkaar worden aangeboden (Harink, 2004). Enkele voorbeelden van veelgebruikte business-tot-business (b2b )-e-marketplaces zijn www.alibaba.com en www.transora.com. E-ordering E-ordering betreft het elektronisch aanvragen, bestellen en ontvangen van met name facilitaire producten en diensten door de medewerkers van een organisatie, binnen de kaders die door het tactische inkoopproces zijn gecreeerd (e-Maintenance Repair Operations genoemd in De Boer e.a., 2002). Afgesloten afroepcontracten worden omgezet naar een elektronische catalogus, waaruit een medewerker kan aanvragen en bestellen. Primaire inkoop omvat de inkoop van producten en diensten, zoals kantoor huren arnhem grondstoffen, halffabrikaten, componenten en dergelijke, die in eindproducten of in de dienstverlening ten behoeve van klanten terugkomen. Facilitaire inkoop omvat de inkoop van producten en diensten, zoals kantoorbenodigdheden, schoonmaakdiensten, machineonderhoud, lease-auto’s enzovoort, die niet in eindproducten of in de dienstverlening ten behoeve van klanten terugkomen. Zo hoort ook de inkoop van minder voor de hand liggende producten en diensten, zoals gas, water en licht, kantoorpanden, accountants, consultants en notarissen, tot de facilitaire inkoop.
E

Symptoombestrijding

Restpartijen worden geveild Op de site worden alleen restpartijen aangeboden van grote A-merken in alle product categorieen varierend van wasmiddelen tot en met elektronica. Inmiddels veilen zo’n zestig grote A-merkfabrikanten hun restvoorraden aan een netwerk van zo’n vierhonderd grote Europese opkopers via I-deal Overstock volgens Mangnus. ‘Uitgangspunt daarbij is dat bij een veiling de aanbieder uiteindelijk bepaalt welke afnemers geselecteerd worden kantoor huren almere om mee te doen aan de veiling. Ze kunnen kortom kiezen uit afnemers uit hun eigen netwerk, maar ook uit de grote professionele afnemers uit ans Europese netwerk: Als een restpartij eenmaal geveild is, dan is het betalingsproces van afnemer richting producent al als veilingvoorwaarde bepaald. De koopovereenkomst kantoor huren nijmegen kamt tot stand tussen de fabrikant en de afnemer.
Stichting als tussenpartij I-deal Overstock wordt in geen geval eigenaar van de voorraad. Als de afnemer aan de fabrikant het afgesproken bedrag voor levering moet betalen, dan bestaat de mogelijkheid dit via een stichting te laten verlopen. Dit kamt erop neer dat, zodra er een overeenkomst tot stand kamt tussen opkoper en fabrikant, de stichting het betreffende bedrag factureert en int. De stichting betaalt de fabrikant pas uit als de goederen conform koopovereenkomst kantoor huren amsterdam zijn afgeleverd. ‘Als er manco leveringen zijn, zorgt de stichting na akkoord van de fabrikant voor een snelle creditering en retourstorting van het manco bedrag richting de afnemer, waarna het resterende bedrag aan de fabrikant wordt avergemaakt; aldus Mangnus.
Grijs gebied I-deal Overstock regelt zelf geen transporten rechtstreeks naar opkopers. Mangnus: ‘We willen het proces niet verstoren. We merken dat grote A-merkfabrikanten rechtstreeks zelfwillen leveren. Bij een aantal fabrikanten worden de producten op zaterdagvrijgegeven, omdat dit het reguliere bedrijfsproces het minst verstoort: Volgens Mangnus belanden de restvoorraden meestal in wat hij noemt het grijze afzetkanaal. ‘Concreet moet je dan denken aan discountketens als Xenos, Action,
INKOOPLOGISTIEK 185
1 Eurowinkels, leveranciers voor de scheepvaart, het gevangeniswezen, defensie, traders die actiefzijn richting Oost-Europa en zelfstandige supermarkteigenaren. Zoals aangegeven, bepaalt de fabrikant door kantoor huren arnhem zijn selectie van genodigde bieders, welke potentiele afnemers een bad kunnen plaatsen. Overigens is het zo dat 96 procent van de partijen, die we aanbieden, aak echt geveild worden. Wat overblijft, kamt bijvoorbeeld terecht bij een voedselbank:
Aanbod stabiel De crisis heeft tot ap heden een niet al te zware wisse! getrokken op de veilingactiviteiten van I-deal Overstock. ‘Het aanbod van restvoorraden is stabiel. Producenten zijn nog niet minder gaan produceren, wat je wel zou verwachten nu er minder geconsumeerd wordt. Dat kamt vaoral doordat de voorraad planningsmodellen van veel fabrikanten vaak achterlopen op de werkelijke productie. Bovendien is er nu veel aanbod, doordat met name de consumentenvraag naar elektronica en modeartikelen flink is ingezakt:
Schitterend voorbeeld van symptoombestrijding Voorraadexpert Paul Durlinger vindt het veilen van restvoorraden via internet een -wat hij zelf noemt – ‘schitterend voorbeeld van symptoombestrijding’. ‘Dit soort voorraden ontstaat alleen als er te veel geproduceerd is of het product niet aanslaat. En ook als een producent niet oplet wanneer het product in de atbouwfase zit. Lange doorlooptijden bij producten met een karte levenscyclus zijn ook een gegronde reden voor incaurant. Internetveiling lijkt een moai middel om van overtollige voorraad af te kamen, maar als dat structureel wordt lijkt mij het verstandiger om eens naar de achterliggende oorzaak te kijken. Je moet je ook afvragen hoe groot het probleem is. Want enig incourant zal altijd ontstaan en productintroducties zullen niet allemaal slagen: