BESLUITVORMING EN CREATIVITEIT

Gerelateerde afbeelding

Management en inschakeling van externe adviseur(s)
Ingeval een manager (als potentiële opdrachtgever) met een probleem bij een externe adviseur te rade gaat, kan het gaan om een zeer duidelijk te verwoorden probleem, maar soms ook om een veel vager kantoorruimte huren almere gevoel dat er problemen zijn die niet duidelijk aan het licht treden. Er kunnen dan verschillende verklaringen zijn voor het feit dat het management (als opdrachtgever) van mening is dat men het probleem niet zelf kán of wil oplossen. Het is natuurlijk normaliter zo dat het management juist tot taak heeft om in de organisatie ontstane problemen wél zelf op te lossen, dat is immers één van de belangrijkste taken van het management: de organisatie effectief te houden1 (Zie de effectiviteitscriteria, die we in hoofdstuk 1 behandeld hebben.)
adviseur We noemen een kantoorruimte huren nijmegen aantal veelvoorkomende redenen voor inschakeling van een adviseur: Het management kan het probleem zelf niet oplossen omdat het te moeilijk of te tijdrovend is: in het eerste geval wenst de opdrachtgever gebruik te maken van het feit dat de adviseur het probleem uit eerdere ervaringen kent en weet welke oplossingsmogelijkheden er zijn; in het tweede geval gebruikt de opdrachtgever vooral de tijd van de adviseur: zelf kan hij het probleem ook wel tot een oplossing brengen, maar wegens andere (belangrijker) activiteiten komt hij daar niet aan toe. De opdrachtgever wil kantoorruimte huren amsterdam een compleet en vooral objectief onderzoek, zodat de echte oorzaak van het ontstaan van het probleem aan het licht komt en verklaard wordt. De vereiste brede kijk op de problematiek kan eerder verwacht worden van de adviseur dan van de opdrachtgever zélf, omdat de opdrachtgever betrokken is bij de dagelijkse gang van zaken in de eigen organisatie, wat altijd tot een zekere blikvernauwing kan leiden. Ook de objectiviteit ontbreekt bij de opdrachtgever zélf bij het kijken naar de eigen organisatie en dat kan bij sommige probleemoplossingen een kantoorruimte huren arnhem bezwaar zijn. De acceptatie van de probleemoplossing in de organisatie ligt moeilijk als het management zélf tot de probleemoplossing overgaat. Met name als er conflicterende opvattingen binnen de organisatie bestaan, is inschakeling van een onafhankelijke adviseur nodig. De opdrachtgever kent het probleem niet, maar kan er de symptomen wel van waarnemen. Het is in dat geval niet zozeer de moeilijkheidsgraad als wel vooral de onbekendheid met het probleem.

Organisatie als ‘vuilnisvat’

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het ‘vuilnisvat-model’ worden organisaties gezien als ‘organized anarchies’, die gekarakteriseerd worden door onduidelijke of inconsistente doelen, een voor de leden ondoorzichtige en weinig begrepen technologie en een zeer wisselende participatie van de leden_ Universiteiten en hogescholen gelden als ‘prototype’ voor dit ‘vuilnisvat-model’. Organisaties worden (in deze opvatting van besluitvorming) gezien als verzamelingen die bestaan uit vier kantoorruimte huren almere elementen, namelijk uit (1) problemen, (2) oplossingen, (3) particikeuzegelegenheden panten en ( 4) keuzegelegenheden_ Keuzegelegenheden zijn situaties waarin van participanten verwacht wordt dat ze een probleem en een oplossing met elkaar verbinden en daarbij een beslissing nemen. In de ‘garbage can’ worden deze vier elementen min of meer willekeurig door elkaar geroerd. Daarbij ontstaan op nauwelijks te voorspellen wijze bepaalde combinaties. Er is geen van tevoren vast te leggen rangordening in de tijd. Oplossingen kunnen aan problemen voorafgaan, of problemen en kantoorruimte huren nijmegen oplossingen kunnen wachten op een geschikte gelegenheid voor een beslissing. Het is duidelijk dat de in paragraaf S. 2 veronderstelde volgorde: ‘identificatie en definiëring van het probleem, zoeken van oplossingen, afweging van alternatieven en selectie’, hier volledig op zijn kop gezet wordt. In zijn algemeenheid wordt in deze opvatting tegen een organisatie aangekeken als een verzameling van vrij autonome afdelingen en belangengroeperingen die slechts met elkaar samenhangen omdat ze gezamenlijk een budget te verdelen hebben. Het ‘vuilnisvat-model’ van besluitvorming wil overigens niet zeggen dat er in de besluitvorming in dit type orgaogenschijnlijke anarchie nisatie geen enkel systeem te ontdekken valt. Integendeel, de ogenschijnlijke anarchie heeft vanuit de besluitvormingsoptiek een structuur die uiteindelijk een redelijk, zij het niet optimaal, antwoord vormt op de onzekerheden uit de omgeving waarmee kantoorruimte huren amsterdam beslissers en afdelingen te maken hebben.
Essentieel voor de voortgang van de besluitvorming is wel dat de organisatie erin slaagt in aandacht voldoende mate de aandacht van de belanghebbenden voor de problemen in kwestie te trekken. De belanghebbenden hebben meestal meer aan hun hoofd. Overigens blijkt het geen uitzondering wanneer besluitvorming plaatsvindt zonder expliciete aandacht voor het probleem, of kantoorruimte huren arnhem eenvoudig door het probleem voor zich uit te schuiven. Het is echter de taak van de organisatieleiding, het College van Bestuur of het afdelingsbestuur, de vereiste aandacht te coördineren en deze in een door de organisatie gewenste richting te sturen.

KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Deze fase wordt ook wel aangeduid als identificatiefase, waarbij dus twee deelactiviteiten belangrijk zijn, namelijk herkenning van een probleem en diagnose van het probleem. Herkenning veronderstelt dat bewust vastgesteld wordt dat er een verschil bestaat tussen een feitelijke situatie, zoals die wordt aangetroffen in de organisatie, en een gewenste toestand. De vaststelling kantoorruimte huren almere van dat verschil tussen de feitelijke en de gewenste situatie kan ertoe leiden dat de situatie als problematisch vvordt aangemerkt, en dat actie ondernomen dient te worden. Diagnose is erop gericht de aard van het probleem in praktische termen te omschrijven. Na deze fase dient het probleem zodanig omschreven te zijn dat in de volgende fasen gericht naar een oplossing kan worden gezocht.
Scenario van een ramp Er moet kantoorruimte huren nijmegen doorgaans onwaarschijnlijk veel fout gaan voordat zich een ramp voltrekt. Dat het onwaarschijnlijk tóch gebeurt, komt doordat alle fouten op zichzelf niet alarmerend zijn. Dat gebeurde bij het kapseizen van de veerboot Herald of Free Enterprise op 6 maart 1987tijdens het verlaten van de haven van het Belgische Zeebrugge. Er kwamen 180 mensen om het leven. Wat ging er allemaal fout? De boegdeuren waren niet gesloten. De matroos die daar voor had moeten zorgen, was in slaap gevallen. Op het instrumentenpaneel op de brug was geen alarmlicht voor tijdens de vaart geopende boegdeuren (techniek). want
het was goedkoper dat door een (feilbare) officier te laten controleren; hij had op dat moment nét even andere dringende bezigheden. Het schip was ontworpen voor de kadeh oogte in Calais. De kade in Zeebrugge was lager, zodat de auto’s niet naar binnen konden rijden. Daarom had men ballasttanks laten vollopen zodat de boeg van het schip lager kwam te liggen. Er was haast en geen tijd om voor de afvaart de ballasttanks leeg te pompen. Vanwege de haast gaf de kapitein volle kracht vooruit. Er ontstond een hogere boeggolf die door de lager dan normaal gelegen geopende deuren naar binnen spoelde.
Op 14 december 1982 verdronken vier mannen in ruim 6 van het motorschip Farmsum toen de scheidingswand kantoorruimte huren amsterdam met ruim 5 brak, dat vol water bleek te staan. Hoe kon het dat niemand dat wist? Achteraf weten we dat ruim 5 vol water was gelopen doordat ballastwater vanuit ruim 4 lekte. De stuurman zag weliswaar het peil in ruim 4 dalen, maar hij nam een andere oorzaak aan. Hij was namelijk bezig met het wegpompen van spoelwater uit ruim 6, toen hij zag dat een afsluiter in de verkeerde stand stond. In die stand zou de pomp niet ruim 6 ledigen maar ruim 4. Kennelijk was per abuis ballastwater uit ruim 4 weggepompt in plaats van spoelwater uit ruim 6. De afsluiter verschafte de stuurman een hypothese en het weggelopen water bevestigde die. Mensen aanvaarden hypothesen op grond van bevestigende informatie zonder de hypothese aan een kritische testte onderwerpen. In de praktijk blijkt de meest waarschijnlijke hypothese immers het vaakst correct te zijn. Deze denkwijze wordt dus zelden afgestraft. Het aanvaarden van een diagnose snijdt de weg af naar hetv inden van andere mogelijke oorzaken. De praktijk leert dat we net als de stuurman het liefst var. (veronderstelde) oorzaak naar (manifest) gevolg redeneren: dus voorwaarts in de tijd. Er zijn in de nucleaire technologie nogal wat pogingen gedaan om voorwaartsdenkende systemen te ontwikkelen. Die voorspellen de gevolgen van storingen op grond van een geïdealiseerd technisch model. De operator kent echter de aard van de kantoorruimte huren arnhem storing niet, maar alleen het effect. Hij wordt pas echt geholpen indien het systeem helpt om vanuit het effect terug te redeneren naar alle mogelijke oorzaken. Daarna kan men vooruitdenkend, vanuit elke mogelijke oorzaak afzonderlijk, nagaan welke oorzaak leidt tot het geconstateerde effect.

De organisatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

Een ander punt in dit verband heeft betrekking op de vraag in hoeverre de organisatiestructuur en de daarin vervatte bekwaamheden verandering behoeven om de nieuwe strategie te kunnen uitvoeren. Organisaties zijn instituten op zich en ze kunnen doorgaans niet van de ene dag op de andere op een nieuw spoor gezet worden. In de structuur liggen veelal wendbaarheid duidelijke beperkingen voor wat betreft de wendbaarheid van de organisatie. Mol.PH+• Zo onderkende men binnen IBM dat de bestaande procedures en kantoorruimte huren almere organisatieopzet duidelijke belemmeringen zouden worden bij het ontwikkelen van de personal computer. De oplossing werd gevonden in het oprichten van een speciale afdeling met een geheel andere interne opzet dan gebruikelijk was. Deaanpak die goed was voor de gevestigde producten, werd onjuist geacht voor een nieuwe, pioniersachtige activiteit.
Indicaties voor succes
In het begin van de jaren negentig kantoorruimte huren nijmegen heeft de IBM-leiding besloten de organisatie op te splitsen in een aantal los van elkaar staande en zelfstandiger opererende eenheden. De oude structuur was te log geworden om de snelle ontwikkelingen in de computermarkt succesvol te kunnen volgen of te initiëren.
Hoe goed een strategie ook doordacht is, de uitkomst ervan is van tevoren nooit geheel zeker. Derhalve is het nodig de uitvoering en de resultaten van de acties steeds te vergelijken met de plannen. Indien kantoorruimte huren amsterdam de resultaten achterblijven, dienen de oorzaken te worden
nagegaan en dient de strategie te worden bijgesteld. Soms is de oorzaak in de strategie zelf gelegen, als deze mogelijk niet of onvoldoende op relevante factoren was gebaseerd. Ook is het denkbaar dat de concurrenten of de markt anders reageren dan was aangenomen, of doen zich anderszins onvoorziene gebeurtenissen voor. In al deze gevallen zal de strategie aan de dan geldende omstandigheden moeten worden aangepast.
Kritische succesfactoren Alvorens over te gaan tot de definitieve strategische besluitvorming moeten de kritische succesfactoren (KSF) van elke alternatieve strategie worden geïnventariseerd. Dit is van kantoorruimte huren arnhem belang omdat de organisatie daardoor beter in staat zal zijn om de uiteindelijke strategische keuze te maken en vervolgens die keuze succesvol te implementeren. Hiertoe kunnen de KSF van elk alternatief met elkaar en met de conclusies van de sterkte/ zwakteanalyse en het onderzoek naar kansen en bedreigingen (SWOT-analyse) vergeleken worden. Er zal aldus een beter beeld ontstaan van bijvoorbeeld: de haalbaarheid, potentie en risico’s van bepaalde alternatieven; de acties die moeten worden ondernomen om bepaalde alternatieven daadwerkelijk te (kunnen) realiseren; de factoren waarvan het verloop bij de implementatie van de strategie zal moeten worden gevolgd.

KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Inkoop inkoop Aspecten bij inkoop zijn bijvoorbeeld: informatie omtrent leveranciers, offerteprocedures, wie beslist, spreiding inkopen over leveranciers, inkoopprijzen en inkoopbeleid.
Naarmate een bedrijf inkoopgevoeliger is, bijvoorbeeld doordat de kwaliteit van de ingekochte grondstoffen/halffabrikaten cruciaal is voor het eigen product, of doordat de inkoopwaarde een groot percentage uitmaakt van de totale verkoopopbrengst, dient aan de inkoop meer aandacht te kantoorruimte huren almere worden gegeven. Het is van groot belang te onderkennen welke goederen wel en welke niet tot de strategisch belangrijke inkoopproducten gerekend dienen te worden. De laatste jaren zien we dat steeds meer grote bedrijven overgaan tot co-makershiprelaties met hun leveranciers. De leveranciers worden dan veel nauwer bij de eigen organisatie betrokken en moeten dan ook aan veel hogere eisen gaan voldoen ten aanzien van levertijd en kwaliteit. Hierdoor ontstaat een nauwe relatie tussen kantoorruimte huren nijmegen het productieproces van de leverancier en dat van de afnemer.
De inkoopafdeling vervult de rol van schakel tussen beide productieprocessen en wordt daardoor van veel groter belang dan voorheen. De ervaring leert echter dat nog in veel bedrijven de inkoopfunctie relatief minder aandacht krijgt dan bijvoorbeeld productie of verkoop.
Productie Aspecten bij productie zijn bijvoorbeeld: lay-out, ouderdom machines, efficiëntie, kwaliteit, werkmethoden, omloopsnelheid voorraden, bezettingspercentages, flexibiliteit productieapparaat, procesautomatisering en kwaliteit personeel. Deze lijst met aspecten is zonder moeite verder uit te breiden. Het is vaak zinvol de ontwikkelingen in de tijd op een aantal van deze kantoorruimte huren amsterdam aspecten te vergelijken. Niet zelden blijkt dat het beeld dat de leiding op een bepaald moment heeft, in hoge mate bepaald is door de feitelijke situatie van een recent verleden, terwijl de trend die uit de historische cijfers blijkt een andere is. Soms vindt de leiding het een sterk punt dat men met de modernste en vaak ook duurste machines werkt. In een aantal gevallen vraagt de markt de precisie en finesse kantoorruimte huren arnhem waarmee deze machines werken helemaal niet. De technische perfectie wordt niet gevraagd en ook niet betaald. Het gevolg is vaak een te hoge afschrijvingscomponent in de kostprijs die winstdrukkend werkt.

World Wide Wrap

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Revolutionair Heinz is in Nederland een stuk groter geworden en daar hoort een nieuwe rol bij, vindt het bedrijf. Benncmeer: ‘Het is de bedoeling dat we ons gaan ontwikkelen van een wel zo snel mogelijk. Dat betekent dat we revolutionaire ideeën nodig hebben. Dat we de regels van het spel gaan veranderen. En omdat we kantoorruimte huren almere dat doen. kunnen wc een concurrentievoorsprong houden. Ambiticus7 Ja. dat is zeker. Maar wij willen innoveren. En in mijn belevenis betekent dit dat je de spelregels van de markt verandert. Neem een club als Honig. die heeft veel innovaties op de markt gezet. Wij willen daarin verdergaan, met vernieuwingen komen die trends gaan neerzetten, waar nieuwe gebruiksmomenten ontstaan. Wc willen het eten van de consument beïnvloeden. Een goed voorbeeld is World Wide Wrap. Dat heeft voor een groot deel van de bevolking een verschuiving veroorzaakt in de manier waarop voedsel genuttigd wordt.’ Innoveren doe je door goed naar de consument te kantoorruimte huren nijmegen luisteren en de juiste vertaalslag te maken. Als voorbeeld noemt Bennemecr de groene ketchup van Heinz. ‘Die is ontstaan door een oproep van onze CEO. Die had een simpele opdracht: de verkoop van ketchup moest flink omhoog. er moest sneller gegroeid worden. Uit onderzoek kwam naar voren dat de jeugd meer fun wilde tijdens de maaltijd. Dat leidde tot de ontwikkeling van groene ketchup. Vervolgens bleek dat de jeugd het leuk vond om met de ketchup figuren te tekenen op bijvoorbeeld friet kantoorruimte huren amsterdam en hamburgers. Een van de grote dilemma’s was: moet het gat in de dop nou groot of juist klcin7 Daar ging een heftige discussie aan vooraf. Uiteindelijk werd gekozen voor het kleine gat en bleek dat hierdoor meer ketchup werd genuttigd. Niet alleen de frequentie. ook het volume nam toe1 Door het tekenen werd er meer gebruikt. Kijk en kantoorruimte huren arnhem dat is nou innovatie. 1 25 jaar is er rode ketchup en plotseling … ‘, Bennemeer knipt met zijn vingers in de lucht, ‘is er groene. Dat is een rulcbrcaker. Innovatief, maar dicht bij het basisproduct.’

Regelgeving publicatieplicht

Gerelateerde afbeelding

Regelgeving publicatieplicht
In 1983 is een wetsontwerp aanvaard waarin nieuwe regels voor de opzet van de jaarrekening en voor de publicatieplicht zijn weergegeven. Deze nieuwe regels zijn een gevolg van de plicht van alle EG-landen (ingevolge de zogenoemde ‘Vierde Europese Richtlijn’) om hun jaarverslagwetgeving kantoorruimte huren almere aan elkaar aan te passen. De nieuwe regeling is sedert 1984 van kracht en opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek. Enerzijds moeten regels voor verslaglegging worden nagekomen om een juiste beoordeling te kunnen geven, anderzijds moet er ook voor gezorgd worden dat deze informatie in openbare publicaties an belanghebbenden ter beschikking komt. Titel 9 van Boek 2 BW richt zich primair op de verslaglegging als zodanig. Voorzover een jaarrekening van een NV of BV moet worden kantoorruimte huren nijmegen gepubliceerd, is slechts vereist dat deze ter inzage wordt gelegd bij het Handelsregister. Andere wetten geven echter aanvulling op de publicatieplicht, de bespreking of hel ter beschikking stellen van informatie over de jaarrekening of onderdelen daaruit. De jaarrekening (balans met toelichting) of ten minste een deel ervan moet bijvoorbeeld in de ondernemingsraad worden besproken. Leden van de kantoorruimte huren amsterdam ondernemingsraad hebben verder recht op alle inlichtingen die voor een redelijke taakvervulling nodig zijn. Ook moet in geval van toepassing van het enquêterecht inzage in de gang van zaken in de organisatie en het gevoerde beleid worden verschaft. Naast Boek 2, Titel 9 van het BW zijn dus ook bepalingen uit de Wet op de Ondernemingsraden van belang, zie ook paragraaf
Tegen de achtergrond van maatschappelijke verantwoording, externe en interne democratisering en openheid staan we stil bij de jaarrekeningen, het jaarverslag, het sociale jaarverslag, het Arboplan van aanpak en informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Jaarrekening en het jaarverslag De regels inzake de financiële informatie (zoals deze wat betreft het ondernemingsrecht zijn opgenomen in Boek 2, Titel 9 van het BW) schrijven voor dat de coöperatieve vereniging, de kantoorruimte huren arnhem onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze en de besloten vennootschap (NV en BV) een jaarrekening moeten opstellen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winsten verliesrekening en een toelichting op deze beide stukken. Dit moet een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel gevormd kan worden omtrent het vermogen en het resultaat van de onderneming.

De kunst van de transformatie

Gerelateerde afbeelding

De kunst van de trans(o rmatie Een waterzuiveringsbedrijf wordt amusementsconcern, een uitgever wordt data boer en een industrieel conglomeraat verandert in een toeristische dienstverlener. Duur van de operatie: meestal niet meer dan een jaar of vijf. Doel: waarde creëren. De kunst van de corporate transformatie.
Pierre de Winter Vroeger, toen de wereld kantoorruimte huren almere nog simpel was, wist je wat een bedrijf deed en kon je er met redelijke zekerheid van uitgaan dat het tien jaar later nog precies hetzelfde zou doen. Een uitgeverij zou nog steeds uitgeven, een slachterij nog steeds slachten, een mijn zou nog steeds mijn zijn en een metaalproducent zou nog steeds metaal produceren. Dit natuurlijk met uitzondering van dat enkele onfortuinlijke geval waarin een bedrijf failliet ging; een zeer onaangename gebeurtenis in de categorie natuurverschijnselen, waar je nu kantoorruimte huren nijmegen eenmaal niets aan kon doen.
VNU Een voorbeeld: wie vijf jaar geleden bij de Verenigde Nederlandse Uitgeverijen (VNUl binnenliep, wist dat dat de uitgeverij was van kranten en publieksbladen als Libelle, Margriet, Nieuwe Revu en Panorama. Verder wist hij dat het bedrijf zich als logische complementaire activiteit bezighield met de handel in databestanden en dat het her en der in Europa bladen aan het acquireren was. Kortom: VNU leek hard op weg een van de grootste uitgevers van kantoorruimte huren amsterdam publieksbladen in Europa te worden. Voor de buitenstaander tenminste.
Bron: Management Te am, 22 februari 2002 (bewerkt)
Wie nu het hoofdkantoor van VNU in het Zuid-Haarlemse Schalkwijk bezoekt, loopt binnen bij een concern dat handelt in bussiness informatie, 80% van zijn omzet uit de Verenigde Staten haalt, al een paar jaar geen kranten meer uitgeeft en vorig jaar zijn publieksbladen heeft verkocht aan het Finse uitgeefconcern Sa noma dat, inderdaad, hard op weg is een van de belangrijkste Europese uitgevers van publieksbladen te worden. VNU kocht in de VS het bedrijf ACNielsen, dat met name de grote retailbedrijven wereldwijd van consumentgegevens voorziet, en naamgenoot Nielsen Media Research. VNU geeft nog wel een aantal (met name pc-lbladen uit in Europa, maar bladen uitgeven is nu op zijn beurt een randactiviteit geworden. De directie kantoorruimte huren arnhem van de ‘uitgeverij’ heeft vorig jaar – na de moeizaam totstandgekomen deal met Sanoma – verklaard dat de transformatie voltooid is. VNU is nu wereldmarktleider in business informatie, een markt die er voor de toekomst goed uitziet omdat bedrijven (retailers bijvoorbeeld) altijd behoefte aan marktgegevens zullen hebben. Daarbij heet die markt een stuk minder conjunctuurgevoelig te zijn dan de advertentiemarkt, waar VNU voorheen met name op dreef. Of VNU nog een Nederlands bedrijf is, is een vraag die je met recht mag stellen. Het concern heeft niet zo lang geleden een fraai nieuw kantoor op Manhattan betrokken van waaruit leidinggegeven wordt aan de Amerikaanse activiteiten. Het lijkt slechts wachten op de dag dat dat kantoor tot corporate headquaters wordt gepromoveerd. In 2002 deed VNU de publieksbladen in de verkoop. Binnen vijf jaar een complete transformatie.

Concurrenten

Gerelateerde afbeelding

Onze maatschappelijke orde wordt gekenmerkt door concurrentie. Belangrijke factoren daarbij zijn onder meer het aantal concurrenten en hun positie en marktaandeel. In concurrentie met andere organisaties wordt dus op markten geopereerd, wordt reclame gemaakt, komt het kantoorruimte huren almere productaanbod tot stand, wordt prijs- en kwaliteitsniveau bepaald, en wordt gebruikgemaakt van distributiekanalen. Soms maken organisaties daarbij onderling bepaalde afspraken, zoals loon- en prijsafspraken, of worden activiteiten gezamenlijk gedaan, denk aan collectieve reclame, onderzoek en ontwikkeling. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid op haar beurt voorschriften, bijvoorbeeld met kantoorruimte huren nijmegen betrekking tot prijsafspraken en anti-monopoliepositie of juist ter bevordering van samenwerking, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in het midden- en kleinbedrijf.
Meer en meer treden belangenorganisaties naar voren om namens bepaalde groeperingen in onze samenleving standpunten kenbaar te maken of om in onderhandelingsprocessen hun belangen te verdedigen. In dit verband zijn de organisaties van werknemers en werkgevers te noemen, denk bijvoorbeeld aan FNV, CNV, VNO-NCW en KNOV, en in brancheverband FME en BOVAG. Ook kantoorruimte huren amsterdam wordt in bepaalde gevallen positie gekozen door de consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond, Konsumentenkontakt, ANWB, Vereniging Eigen Huis. Ook actiegroepen nemen soms posities in die in de besluitvorming van bedrijven en instellingen niet kunnen worden genegeerd, denk aan Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds, maar recent ook aan anti-globalisten en zogenaamde cultuurkrakers. Elke partij zal trachten de eigen positie en belangen met argumenten en desnoods door middel van acties tot gelding te brengen. Soms worden hierbij juridische procedures gevolgd of stakingen georganiseerd. Op verschillende manieren kan vanuit een maatschappelijk belang invloed op andere organisaties worden uitgeoefend. Om een effectief tegenwicht te kunnen bieden dient meestal eerst een bepaalde graad kantoorruimte huren arnhem van organisatie en representativiteit te worden bereikt. Pas dan kunnen de belangen van individuen (werknemers, werkgevers, consumenten) worden gebundeld, zodat deze met kracht kunnen worden verdedigd. Op deze wijze ontstaan belangenorganisaties als antwoord op en voorbode van verschuivingen in machtsposities. Deze organisaties herstellen het verstoorde evenwicht en ‘neutraliseren’ de tegenstelling tussen onmachtige individuen en overmachtige organisaties. In beginsel geldt hetzelfde voor overleginstanties en samenwerkingsverbanden tussen concurrenten op bijvoorbeeld brancheniveau.

Technische en organisatorische aspecten

Gerelateerde afbeelding

Te chnische en organisatorische aspecten Indien verkoopverwachtingen nog niet erg zeker zijn, is het wenselijk in de planning van de capaciteit de nodige flexibiliteit in te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door een relatief kleine capaciteit op te zetten die uitbreidingsmogelijkheden heeft. Productie kantoorruimte huren almere of dienstverlening op grotere schaal kan kostenvoordelen opleveren, denk aan betere bezetting van productiemiddelen van een (gegeven) grote omvang, betere arbeidsverdeling, gunstiger kwantitatieve verhoudingen tussen productiemiddelen onderling. grotere deskundigheid ‘in huis’, gunstiger inkoopcontracten. ‘Groter worden’ in omvang betekent echter in kantoorruimte huren nijmegen organisatorische zin ook ‘anders worden’. Een groeiende organisatie moet beheersbaar blijven. In de praktijk betekent dit dat de leiding zich veelal moet laten bijstaan door extra functionarissen in zogenoemde staffuncties en hulpdiensten (zie verder hoofdstuk 6 en 7). Daardoor verschuift bijvoorbeeld de verhouding tussen het ‘directe’ en ‘indirecte’ personeel. Het ‘directe’ personeel wordt gevormd door de uitvoerende medewerkers en de leidinggevende functionarissen ‘in de lijn'; het ‘indirecte’ personeel wordt gevormd door de medewerkers in de ondersteunende staf- en hulpfuncties. Voorts zien we dan dikwijls dat allerlei extra voorzieningen kantoorruimte huren amsterdam moeten worden getroffen in de sfeer van planning en informatievoorziening (zie verder hoofdstuk 1 1). De leiding moet dan meer hulpmiddelen aanwenden om de zaak nog te kunnen overzien. Hieraan zijn uiteraard ook kosten verbonden. De wijze van leidinggeven aan het bedrijfsgebeuren verandert daardoor. Het persoonlijke en informele karakter van het kleine bedrijf verandert dan dikwijls in afstandelijker en formeler management. Tegenover voordelen staan dus de extra kosten van meer indirect personeel en hulpmiddelen om de bedrijfsactiviteiten te overzien. Daarnaast is het goed te bedenken dat groter worden en het innemen van een sterkere marktpositie een verlies van persoonlijk contact tussen bedrijf en afnemers kan gaan inhouden. Deze voordelen en nadelen dienen onder ogen te worden gezien bij de bepaling van kantoorruimte huren arnhem de bedrijfsgrootte en de omvang van de bedrijfsactiviteiten.
Dat dit soort veranderingen niet (altijd) vanzelf gaan en niet zonder problemen in een bestaande organisatie worden ingevoerd, zullen we later nog zien. Tijdens een ontwikkelingsfase kunnen zich problemen gaan voordoen die tot een vorm van crisis leiden. Een ingreep in beleid, structuur en cultuur van een organisatie is dan onvermijdelijk.