Bouwplanonteigening

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bouwplanonteigening speelt een grote rol bij het beheer van de bestaande leefomgeving, waarbij geen sprake is van uitbreiding. Voor een bouwplanonteigening kan aanleiding zijn wanneer er sprake is van realisering van een concreet bouwplan, waaraan de grondeigenaar niet wenst mee te werken en waartegen het bestemmingsplan zich verzet. Het bouwplan kan dan winkel huren almere ook alleen worden gerealiseerd via art. 19 WRO en art. 50 lid 5 Wonw. Tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot weigering van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in art. 77 lid 1 sub c OW, kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Gedeputeerde Staten dienen een verklaring van geen bezwaar af te geven. Bij een bouwplanonteigening moet het gaan om een concreet uitgewerkt en voor uitvoering gereed winkel huren nijmegen bouwproject, waarvan vaststaat dat daarvoor de benodigde vergunningen zullen worden verleend. De bouwplanonteigening is gericht op bouw, verbouwing, vernieuwing of uitbreiding van bouwwerken. Aan de bouwplanonteigening worden nog de volgende eisen gesteld: 1 Het bouwplan moet ten algemene nutte zijn. 2 Er moet sprake zijn van urgentie. 3 De uitvoering van het bouwplan moet plaatsvinden binnen vijf jaar na het Koninklijk Besluit waarbij de onteigening wordt goedgekeurd.
Bestuurlijke procedure De bestuurlijke procedure in Titel IV verloopt als volgt: 1 Burgemeester en wethouders winkel huren amsterdam stellen een onteigeningsplan op, bestaande uit kaarten met de percelen en de omvang ervan, zakelijke rechten, kadastrale nummers en lijsten met namen van de eigenaren.
314 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2 Als er sprake is van een bouwplanonteigening moeten burgemeester en wethouders aan Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar vragen. Bij de bestemmingsplanonteigening houden Gedeputeerde Staten toezicht door middel van de goedkeuring van het bestemmingsplan. Bij de bouwplanonteigening houden Gedeputeerde Staten toezicht door middel van de verklaring van geen bezwaar. Gedeputeerde Staten stellen winkel huren arnhem belanghebbenden in de gelegenheid bedenkingen naar voren te brengen. Zij passen de openbare voorbereidingsprocedure toe uit de Awb, die samengevat inhoudt: ten minste vier weken ter inzage leggen, kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, en belanghebbenden de gelegenheid bieden hun zienswijze mondeling of schriftelijk naar voren te brengen.

Een bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij het in procedure brengen van een leefmilieuverordening geldt hetzelfde als bij het bestemmingsplan: burgemeester en wethouders moeten een beschikking op een aanvraag bouwvergunning aanhouden winkel huren almere als er geen weigeringsgronden zijn, en er reeds een ontwerp voor of een herziening van een leefmilieuverordening ter inzage is gelegd, of een leefmilieuverordening is vastgesteld maar nog niet goedgekeurd (art. 18 lid 1 WSDV). De aanhoudingstermijn duurt totdat over de leefmilieuverordening onherroepelijk is beslist (art. 18 lid 2 WSDV). Overeenkomstig het bepaalde in art. 18 lid 3 WSDV kan worden geanticipeerd op een (nieuwe) leefmilieuverordening indien de aanvraag voor een bouwvergunning met deze verordening in overeenstemming is en nadat Gedeputeerde Staten winkel huren nijmegen hebben verklaard dat zij tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar hebben (art. 18 lid 3 WSDV). Er kan overeenkomstig art. 49 WRO planschadevergoeding worden geëist (art. 19 WSDV). Een bijzonder gevolg van een geldende (én een in procedure gebrachte) leefmilieuverordening is dat er alleen gesloopt mag worden met een sloopvergunning van burgemeester en wethouders (art. 20 e.v. WSDV). Dit is van belang om te voorkomen dat er zogenoemde open gaten in straatwanden ontstaan of dat na gedeeltelijke sloop alleen de begane grond blijft staan. De sloopvergunning mag worden geweigerd als nieuwbouw ter plaatse mogelijk is maar de bouwvergunning nog niet is aangevraagd (art. 21 lid 1 WSDV). Burgemeester en winkel huren amsterdam wethouders kunnen de beslissing op de aanvraag sloopvergunning aanhouden indien een bouwvergunning wél is aangevraagd maar er nog niet op is beslist.
Een bouwvergunning schept op grond van de Woningwet het recht om te bouwen en niet de plicht daartoe. Dit komt niet overeen met de intenties van
8.1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 299
de WSDV. Omdat dus bouwen na de bouwvergunning niet verzekerd is, mogen burgemeester en wethouders winkel huren arnhem de verlening afhankelijk stellen van het geven van een bankgarantie van ten hoogste een vijfde gedeelte van de bouwkosten (art. 26 WSDV). Burgemeester en wethouders kunnen eveneens een termijn stellen binnen welke met de bouw moet zijn begonnen (art. 27 lid 1 WSDV).

Openbaar register

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Art. 56a lid 8 Wonw biedt een regeling voor het geval de beslissing op de aanvraag tweede fase leidt tot een benodigde wijziging van het bouwplan en een nieuwe toetsing over de eerste fase. Onder andere moeten burgemeester en wethouders dit onverwijld aan de aanvrager meedelen en winkel huren almere krijgen zij een (korte) termijn om op een gewijzigde aanvraag te beslissen. Art. 56b Wonw regelt onder meer de verplichte aanhouding van de beslissing op een aanvraag bouwvergunning tweede fase als tegen de beslissing eerste fase een bezwaarschrift is ingediend. Indien schorsing is gevraagd bij de voorzieningenrechter moet de beslissing op de aanvraag tweede fase worden aangehouden als de beslissing eerste fase is geschorst. In het laatste geval eindigt de aanhouding totdat de winkel huren nijmegen schorsing volgens art. 8:85 Awb vervalt.  In een openbaar register moeten burgemeester en wethouders (art. 57 Wonw en art. 5 lid 1 Biab) aantekening houden van: a de datum waarop de aanvraag om een bouwvergunning is ontvangen; b de datum waarop een bouwvergunning is verleend met inbegrip van bouwvergunningen die van rechtswege zijn verleend; c het nummer van een bouwvergunning; d de plaats van het bouwwerk en de daarop betrekking hebbende kadastrale gegevens; e de aard winkel huren amsterdam van de bouwwerkzaamheden; f ingeval het bouwwerk wordt gebouwd krachtens aanneming van werk: de naam en het adres van de onderneming die het bouwwerk uitvoert; g ingeval het bouwwerk bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd: de naam en het adres van de ondernemingen die deelnemen aan het bouwen; h ingeval het bouwwerk niet-bedrijfsmatig in eigen beheer wordt gebouwd: de naam en het adres van de opdrachtgever, de naam en het winkel huren arnhem adres van de ondernemingen die deelnemen aan het bouwen alsmede voor welk onderdeel de desbetreffende onderneming zorgdraagt; het nummer van de vergunning of ontheffing op grond van de Vestigingswet Bedrijven 1954.

Burgemeester en wethouders

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In Maassluis klaagde een bewoner over het feit dat zijn dakkapel was afgekeurd door de welstandscommissie terwijl in andere gemeenten dezelfde welstandscommissie dergelijke dakkapellen wel goedkeurde. Burgemeester en wethouders sloten zich aan bij het advies van de welstandscommissie. De Afdeling rechtspraak vernietigde de beslissing van burgemeester en wethouders: ‘Het had op de weg van burgemeester en wethouders gelegen om in te gaan op de kritiek op de advisering van de welstandscommissie, althans in elk geval aan te geven dat winkel huren almere en waarom een en ander voor burgemeester en wethouders geen aanleiding is het in casu uitgebrachte welstandsadvies niet te onderschrijven. Nu is volstaan met het enkel verwijzen naar de inhoud van het uitgebrachte advies komt het bestreden besluit in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel.’ (ARRvS 9 juni 1988, nr. R03.86.5005, tB/S 1988, nr. 86)
Altijd moeten burgemeester en wethouders een eigen oordeel vormen over het welstandsaspect. Een verwijzing naar het advies van de welstandscommissie is niet genoeg.
• Voorbeeld In art. 44 lid d Wonw (oud) stond dat de bouwvergunning moet worden geweigerd als het bouwwerk ‘naar het oordeel van burgemeester en wethouders’ niet voldeed aan redelijke eisen winkel huren nijmegen van welstand. Nu staat er dat het uiterlijk ( …) van het bouwwerk ( … ), waarop de aanvraag betrekking heeft, niet in strijd mag zijn met redelijke eisen van welstand, ( …) tenzij burgemeester en wethouders van oordeel zijn dat de bouwvergunning niettemin moet worden verleend. Dat betekent dat burgemeester en wethouders ook nu over de toets aan de eisen een eigen bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben, die de mogelijkheid van afwijking van het advies insluit. In de gemeente Borculo protesteerde een aanvrager van een bouwvergunning tegen de weigering van de vergunning en winkel huren amsterdam het afwijzende advies van de welstandscommissie. De gemeente voerde slechts aan dat niet was aangetoond dat het welstandsadvies in twijfel moest worden getrokken en dat niet in afwijking van dit advies vergunning diende te worden verleend. In haar uitspraak zei de Afdeling rechtspraak dat de gemeente in het geheel niet was ingegaan op de bezwaren van de aanvrager en dat het bestreden besluit op dit punt volstrekt onvoldoende was gemotiveerd. ‘Gelijk de Afdeling rechtspraak reeds meermalen winkel huren arnhem heeft uiteengezet komt aan het welstandsadvies weliswaar zwaarwegende betekenis toe, maar ontslaat dat burgemeester en wethouders en verweerder niet van de verplichting zich een eigen oordeel te vormen over de welstandsaspecten van een bouwplan.’ (ARRvS 17 juli 1993, AB 1994/166)

Ernstige bodemverontreiniging

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Ernstige bodemverontreiniging Indien een aanvraag bouwvergunning wordt ingediend op een plaats waarvan de bodem ernstig verontreinigd is of wordt vermoed dat te zijn, is het nodig een saneringsplan op grond van de Wet bodembescherming te maken. Indien het bouwplan, waarop winkel huren almere de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, wijziging behoeft door het saneringsplan – waarmee door het bevoegd gezag is ingestemd – delen burgemeester en wethouders dit aan de aanvrager van de bouwvergunning mee. Zij stellen hem daarbij in de gelegenheid binnen vijf weken een gewijzigde aanvraag om bouwvergunning in te dienen. Indien de aanvrager van de bouwvergunning niet binnen vijf weken de gewijzigde aanvraag heeft ingediend, is de bouwvergunning van rechtswege geweigerd (art. 52a lid 4 Wonw).
Een winkel huren nijmegen weigeringsgrond voor de bouwvergunning is ernstig gevaar dat criminele activiteiten door het verlenen van een bouwvergunning mogelijk worden gemaakt. De reguliere bouwvergunning kan worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in art. 3 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Wet Bibob) door het openbaar bestuur (art. 44a lid 1 onder a Wonw). Art. 3 Wet Bibob luidt:
‘1 Voor zover bestuursorganen bij of krachtens de wet daartoe de bevoegdheid hebben gekregen, kunnen zij weigeren winkel huren amsterdam een aangevraagde beschikking te geven dan wel een gegeven beschikking intrekken, indien ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zal worden gebruikt om: a uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, of b strafbare feiten te plegen. 2 Voor zover het ernstig gevaar als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel a, betreft, wordt de mate van het gevaar vastgesteld op basis van: a feiten en omstandigheden die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten als bedoeld in winkel huren arnhem het eerste lid, onderdeel a, b ingeval van vermoeden de ernst daarvan, c de aard van de relatie en d de grootte van de verkregen of te verkrijgen voordelen.

Bouwvergunningsvrlj bouwen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bouwvergunningsvrlj bouwen In hoofdstuk II van het Bblb staat welke bouwwerken bouwvergunningsvrij zijn. Art. 2 en 3 Bblb sommen alle bouwwerken op die van beperkte betekenis zijn. Art. 2 noemt vijf bouwwerken, art. 3 noemt 19 bouwwerken. Ze zijn bouwvergunningsvrij tenzij winkel huren almere daarvoor op grond van art. 4, 5 of 6 Bblb een lichte bouwvergunning is vereist. Op de bouwwerken in art. 2 en 3 Bblb en op het bouwen als gevolg van een gemeentelijke opdracht of dat behoort tot het gewone onderhoud zijn de regels in een bestemmingsplan niet van toepassing (art. 3.25 Wro); zijn de bouwvoorschriften in de bouwverordening voor een klein deel van toepassing (art. 8 lid 3 Wonw), namelijk alleen de voorschriften om bouwen op verontreinigde bodem tegen te gaan voor de bouwwerken 1 waarin winkel huren nijmegen voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven en 2 die de grond raken, of 3 waar het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik (gebruik dat volgens het bestemmingsplan is toegestaan) niet wordt gehandhaafd; zijn de welstandseisen alleen van toepassing indien er in ernstige mate strijd is met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria in de welstandsnota (art. 12 lid 1 onder c Wonw).
Wel van toepassing op een bouwvergunningsvrij bouwwerk is het Bouwbesluit 2003, waarin de technische eisen winkel huren amsterdam staan. Ook los van de Woningwet staande regelingen zoals de privaatrechtelijke burenrechtbepalingen uit het BW zijn niet buiten werking gesteld.
Bij recreatiewoningen, woonwagens en tijdelijke bouwwerken zoals een tijdelijke woonkeet, zijn aan- of uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en dakkapellen ten minste licht-bouwvergunningplichtig (art. 2 onder a ten 6°, onder b ten 5° en onder d ten 9° jo. art. 4 lid 2 Bblb). Het recreatieve of verplaatsbare of tijdelijke gebruik zou anders daardoor onmogelijk kunnen worden gemaakt.
Het bouwen in, aan, op of bij een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument, en bouwen in een aangewezen beschermd winkel huren arnhem stads- of dorpsgezicht is alleen bouwvergunningsvrij indien dat geschiedt als gevolg van een opdracht van de gemeente (een aanschrijving als bedoeld in art. 13, 13a of 14 lid 1 Wonw of een handhavingsbesluit) of behoort tot het gewone onderhoud.

De gemeentelijke, provinciale en rijkscoördinatie

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de gemeentelijke, provinciale en rijkscoördinatie van art. 3.30, 3.33 en 3.35 Wro worden de op aanvraag of ambtshalve te nemen uitvoeringsbesluiten aangeduid waarop de coördinatie betrekking heeft. Voor het beroep worden deze besluiten als één besluit aangemerkt (art. 8.3 lid 1 onder a Wro). Als men kantoor huren deventer de uitvoeringsbesluiten coördineert met een bestemmingsplan (of inpassingsplan of projectbesluit) worden de besluiten en het bestemmingsplan (of inpassingsplan of projectbesluit) voor het beroep als één besluit aangemerkt (art. 8.3 lid 1 onder b Wro).
Bij een beroep tegen een besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan of inpassingsplan kunnen geen gronden worden aangevoerd die betrekking hebben op een aanwijzing (art. 8.2 lid 2 Wro). Tweemaal beroep tegen hetzelfde onderwerp is hier uitgesloten.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist op een beroep binnen twaalf maanden na afloop van de kantoor huren zoetermeer beroepstermijn (art. 8.2 lid 3 Wro). Er is geen termijn bepaald voor de beslissing op het beroep tegen een aanwijzing. Voor de beslissing op het beroep tegen gecoördineerde besluiten (bij de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State) is een termijn van zes maanden opgenomen na ontvangst van het verweerschrift (art. 8.3 lid 2 Wro).
Voor het beroep worden als één besluit aangemerkt een besluit omtrent vaststelling van een exploitatieplan en een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan; projectbesluit; een afwijkingsbesluit van een beheersverordening; of een gelijktijdig vastgestelde wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan.
Art. 8.4 Wro regelt de werking kantoor huren veenendaal van bestemmingsplan, wijziging of uitwerking, projectbesluit, afwijkingsbesluit van een beheersverordening, aanlegof sloopvergunning dan wel een tijdelijke of een Bro-ontheffing. Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of de voorzieningenrechter (van de rechtbank) een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Het doen van het verzoek leidt dus al tot de opschorting.
4.8.2 Advisering Inzake beroepen De Afdeling bestuursrechtspraak maakt desgevraagd bij de behandeling van beroepszaken op grond van de Wro voor een ‘deskundigenbericht’ gebruik van de Stichting kantoor huren leiden Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (art. 8.6, 8.7 en 8.8 Wro) over ruimtelijkeordeningsonderwerpen. Op verzoek van de administratieve rechter brengt de stichting ook deskundigenbericht uit inzake beroepen op grond van andere wetten als het onderwerpen betreft die samenhangen met de ruimtelijke ordening. Bij bestemmingsplannen doen zich vaak vraagstukken voor waarbij lokale kennis nodig is: door medewerkers van de stichting kan een bezoek ter plaatse worden gebracht.

Schade en de vergoeding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Schade en de vergoeding Twee soorten schade komen voor vergoeding in aanmerking: de directe (eigenlijke) en de indirecte (oneigenlijke) planschade. Directe planschade. Hiervan is sprake als belanghebbenden kantoor huren deventer rechtstreeks in de gebruiksmogelijkheden van hun onroerende zaak zijn beperkt, bijvoorbeeld door het vervallen van een bepaalde bouwmogelijkheid. Indirecte planschade of uitvoeringsschade. Hiervan is sprake als de feitelijke realisering van het bestemmingsplan schade veroorzaakt; bijvoorbeeld het woongenot wordt beperkt door uitzichtbelemmerende bouw.
Onder de indirecte planschade kan immateriële schade vallen, bijvoorbeeld aantasting van de privacy. Dergelijke schade valt ook onder schade ex art. 6.1 Wro, maar wordt niet apart vergoed indien ze is kantoor huren zoetermeer verdisconteerd in de vergoeding voor de waardedaling van de onroerende zaak.
Tijdstip ontstaan schade Schade kan ontstaan zodra een besluit in werking is getreden: een bestemmingsplan kan bijvoorbeeld in werking zijn getreden, waarna een bouwvergunning wordt afgegeven die de waarde doet dalen van een naburige woning. De eigenaar van de woning lijdt schade hoewel het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. In beroep zou het bestemmingsplan wellicht vernietigd kunnen worden.
178 4 Wet ruimtelijke ordening
In de uitspraak ABRvS van 15 januari 2003, AB 2003/121 ging de Afdeling ‘om’ ten opzichte van eerdere uitspraken: ‘Aangezien kantoor huren veenendaal een dergelijk besluit (i.c. een vrijstelling) in bedoelde periode schade kan hebben veroorzaakt die redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de belanghebbende behoort te blijven, is de Afdeling thans – anders dan voorheen – van oordeel, dat die schade voor vergoeding in aanmerking kan komen op de voet van art. 49 WRO (art. 6.1 Wro is de opvolger van art. 49 WRO), indien het schadeveroorzakende besluit nadien alsnog onherroepelijk wordt. In dat geval is niet de datum van onherroepelijk worden, maar de datum waarop het beweerdelijk schadeveroorzakende besluit rechtskracht verkrijgt beslissend voor het antwoord op de vraag of tengevolge van het nieuwe planologische regime schade is geleden. Hoewel, zoals hiervoor is overwogen, schade kan zijn veroorzaakt door een besluit dat nog niet onherroepelijk is, is de datum van onherroepelijk worden van dat besluit voor de besluitvorming niet zonder betekenis. Tot dat moment bestaat immers de mogelijkheid van vernietiging van (de kantoor huren leiden rechtsgevolgen van) genoemd besluit, in welk geval de gestelde schade niet op de voet van art. 49 WRO voor vergoeding in aanmerking kan komen. Hieruit volgt dat op een verzoek om schadevergoeding ex art. 49 WRO eerst inhoudelijk kan worden beslist na de datum van onherroepelijk worden van het schadeveroorzakende besluit. Een dergelijk verzoek dient derhalve na laatstgenoemde datum te worden ingediend.’

De vergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De vergunning treedt, evenals de aanlegvergunning, zeven weken na de dag waarop zij bekend is gemaakt, in werking (art. 3.20 lid 7 Wro). De vergunning kan ook worden ingetrokken als blijkt dat de vergunning ten onrechte is verleend of de werkzaamheden niet zijn begonnen of gestaakt, of in kantoor huren deventer strijd wordt gehandeld met beperkingen waaronder de vergunning is verleend of met de voorschriften die aan de vergunning zijn verbonden (art. 3.21 Wro).
Ontheffingen Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders van bij het plan aan te geven regels ontheffing kunnen verlenen (art. 3.6 lid 1 onder c Wro). Dit zijn de binnenplanse ontheffingen. Er zij ook ontheffingen mogelijk op grond van de Wro zelf, de buitenplanse ontheffingen. Het gaat om de ontheffing met het oog op de voorziening in een kantoor huren zoetermeer tijdelijke behoefte voor een bepaalde termijn (art. 3.22 Wro); de ontheffingen die in het Bro staan vermeld (art. 3.23 Wro).
Tijdelijke ontheffing Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op de voorziening in een tijdelijke behoefte voor een bepaalde termijn – maximaal vijf jaren – ontheffing verlenen van een bestemmingsplan (art. 3.22 lid 1 Wro). Bekende voorbeelden zijn de bouwkeet of het tijdelijke gebouw, waar alleen behoefte aan is gedurende de bouwtijd van het definitieve gebouw.
Soms is een gebied te kwetsbaar kantoor huren veenendaal voor tijdelijke voorzieningen: bij een bestemmingsplan kan het verlenen van de tijdelijke ontheffing worden uitgesloten. Omdat een tijdelijke ontheffing misbruikt zou kunnen worden om tijdelijke voorzieningen permanent in stand te laten, zijn er enkele bijzondere verplichtingen aan verbonden: van iedere tijdelijke ontheffing moeten burgemeester en wethouders onverwijld een afschrift aan de inspecteur ruimtelijke ordening (de door de minister van VROM aangewezen ambtenaar) sturen. Na het verstrijken van de gestelde termijn is degene aan wie de ontheffing is verleend of zijn rechtsopvolger onder algemene titel verplicht de met het bestemmingsplan strijdige situatie te zijner keuze hetzij in de oorspronkelijke toestand te herstellen hetzij met het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen.
162 4 Wet ruimtelijke ordening
Volgens art. 4.2.1 Bro bevat een tijdelijke ontheffing in elk geval een geometrische plaatsbepaling van het werkingsgebied en van de eventueel daarbinnen aangebrachte onderscheidingen.
Ontheffingen in het Besluit ruimtelijke ordening Voor de kleinere afwijkingen van het bestemmingsplan die in art. 4.3.1 Bro staan genoemd, mogen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen op grond van art. 3.23 Wro. Opgenomen zijn aan- of bijgebouwen, kantoor huren leiden kassen, gebouwen ten behoeve van een openbare nutsvoorziening, het openbaar vervoer of het wegverkeer, voor zover zij voldoen aan de in het besluit aangegeven grenzen, en antenne-installaties als bedoeld in het Besluit bouwvergunningsvrije en lichtvergunningplichtige bouwwerken. Daarnaast zijn opgenomen het gebruik van een terrein ten behoeve van jaarlijks terugkerende evenementen, zoals zomerfeesten, schuttersfeesten en kermissen.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Nadere eisen Onder art. 3.6 lid 1 onder d Wro wordt de mogelijkheid geboden nadere eisen te stellen ten aanzien van in het plan omschreven onderwerpen of onderdelen. Hierbij kan gedacht worden aan kantoor huren deventer nadere eisen ten aanzien van de dakhelling bij karakteristieke bebouwing of aan de situering van een bouwwerk binnen een bouwblok. Ook hierbij geldt de eis dat de belanghebbenden bij de voorbereiding moeten worden betrokken.
Als de exacte plaats van de bebouwing nog moet worden vastgesteld, staat in het plan meestal een globale plaatsaanduiding, eventueel gecombineerd met een bepaald maximum bebouwingspercentage kantoor huren zoetermeer naast de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om aan de plaats van het bouwwerk nadere eisen te stellen. Hieruit blijkt ook het verschil tussen de ontheffing enerzijds en de nadere eis anderzijds. De ontheffing houdt binnen objectieve grenzen een verruiming in van datgene wat binnen de aangegeven bestemming is toegestaan, terwijl de nadere eis een precisering of invulling van de gestelde voorschriften inhoudt.
De ontheffingen en nadere eisen zijn bedoeld voor concrete gevallen, bijvoorbeeld bij aanvragen van een bouwvergunning. Nadere eisen mogen bijvoorbeeld niet worden gesteld in algemene kantoor huren veenendaal zin; het is geen nadere stedenbouwkundige regeling voor een gebied. De ontheffing mag niet worden geweigerd vanwege nieuwe planologische inzichten die buiten het kader van het bestemmingsplan vallen.
• Voorbeeld Indien op grond van zo’n nieuw inzicht geen verdere uitbreiding van zomerhuisjes mag plaatsvinden, mag niet op die grond een ontheffing geweigerd worden die betrekking heeft op een onderlinge afstandsmaat van zulke huisjes. Het nieuwe inzicht kan pas effect krijgen als tijdig kantoor huren leiden een voorbereidingsbesluit is genomen of een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd. (ABRvS 11 december 1998, AB 1999/228)
Het geven van een ontheffing en het stellen van een nadere eis zijn besluiten waartoe burgemeester en wethouders beleidsvrijheid hebben. Men is echter bij beleidsvrijheid beperkt omdat het besluit in beroep wordt getoetst aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.