E-commerce

Ook Koens (1999) komt op basis van een aantal lezingen tijdens een Euroforumcongres met inleidingen van onder meer Cisco, KLM Cargo en Macintosh tot een inventarisatie van logistieke consequenties van e-commerce. Hij vat die puntsgewijs als volgt samen: • Bedrijven die in staat zijn de aflevering van de bestelde goederen via het internet te regelen zijn spekkoper. Dat geldt flexplek huren almere helaas alleen voor softwareleveranciers, uitgeverijen en platenmaatschappijen die via downloaden de spullen bij de klant krijgen. • Daar waar de goederen fysiek moeten worden afgeleverd, kunnen bestaande dienstverleners als de TPG, met ervaring in het afleveren bij de consument, een rol speien. De keten wordt omgekeerd: de klant zit aan het stuur en bepaalt wat er geproduceerd gaat worden. Op voorraad produceren is er niet meer bij. • Schakels in de keten kunnen komen te flexplek huren nijmegen vervallen. Waar dat mogelijk is, pakt dat zeer voordelig uit: karte doorlooptijden, minder fouten, minder administratie en minder kosten. • E-commerce moet worden ge’integreerd in de interne bedrijfsprocessen. Dat stelt hoge eisen aan de backofficesystemen: in realtime een site genereren vanuit de productcatalogus, in realtime de levertijd bepalen, in realtime de site aanpassen aan het profiel van de gebruiker.
• Te gemakkelijk roepen sommige sprekers dat op order geproduceerd wordt en voorraden dus verdwijnen. In de praktijk is dit maar ten dele waar. Een veld bloemen is ook voorraad. Niet Cisco zelf, maar wel de flexplek huren amsterdam onderdelenfabrikant in het Cisco-netwerk houdt nu voorraad. Kortom, er is nog steeds voorraad, maar die kamt hager in de keten te liggen bij laagwaardige grondstoffen.
We zien in publicaties van de hiervoor genoemde auteurs een aantal overeenkomsten met betrekking tot de Iogistieke gevolgen van e-commerce. Van Gorsel en Tognetti (2000) stellen dat alle genoemde veranderingen een grote invloed hebben op de transport-, warehousing- en distributieprocessen.
Deelsystemen e-logistics In het kader van de distributielogistiek is het gebruikelijk om drie deelsystemen te onderscheiden (zie figuur 2.14). Alle veranderingen op het gebied van e-business hebben een directe invloed op flexplek huren arnhem het functioneren van deze drie deelsystemen. Een aantal invloeden zullen worden besproken in deze paragraaf, te weten: 1 voorraden 2 warehousing 3 transport.

Product life-cycle management

Product life-cycle management De aandacht van logistiek voor de productlevenscyclus concentreert zieh op software voor product life-cycle management (PLM). Product life-cycle management is een begrip dat vrij nieuw is, maar al een lange geschiedenis kent. Het is een hernieuwde poging om de informatiesystemen van de verschillende afdelingen in een industriele omgeving met elkaar te laten samenwerken. In het bijzonder wordt hier geprobeerd de engineeringafdeling te koppelen aan de logistieke afdelingen. Het is een poging om de technische flexplek huren almere data van de ontwerpers te integreren met de logistieke gegevens, oftewel een naadloze koppeling tussen product data management (PDM) en enterprise resources planning (ERP). De afdeling engineering is van oudsher het buitenbeentje van een productiebedrijf. De ontwerpers en ontwikkelaars hebben de beschikking over mooie en geavanceerde tekenpakketten die goed in staat zijn om de tekeningen en bijbehorende documenten, zoals stuklijsten, te beheren. De koppeling met de rest van de organisatie is echter minimaal. Met dien verstande dat her en der wel CAD/CAM-koppelingen zijn gerealiseerd. Dat wil zeggen dat geautomatiseerde productiesystemen (computer aided manufacturing, CAM) rechtstreeks worden aangestuurd door data die flexplek huren nijmegen afkomstig zijn uit PDM die aan de ontwerppakketten (computer aided design, CAD) ten grondslag liggen. We gaan hierna nader in op kennissystemen en koppelingen.
Kennissystemen Dat een integratie tussen de logistieke systemen ende ontwerpsystemen voordelen biedt, staat buiten kijf. De ontwerpers hebben rechtstreeks inzage in de beschikbaarheid van de componenten die zij willen gebruiken. Dat betekent tijdwinst. Vergeet niet dat ontwerpers maar 30% van de tijd aan het tekenen zijn. De rest van de tijd zijn ze bezig met te bedenken hoe ze een product ontwerpen, wat daarvoor nodig is en met na te vragen bij leveranciers flexplek huren amsterdam of ze de gewenste componenten hebben. Om die reden zou een Kennissysteem PLM-systeem ook kunnen worden gedefinieerd als een groot kennissysteem, een grote database waarin een ontwerper veel informatie vindt over onder andere eerdere ontwerpen, de beschikbare voorraden van componenten en materialen in de magazijnen van het eigen bedrijf ende toeleveranciers, en het onderhoud van de producten bij klanten. Een bedrijf met vijftien tekenaars heeft in een jaar tijd de flexplek huren arnhem investering weten terug te verdienen omdat het door introductie van PLM drie manjaren wist te besparen; een
manjaar alleen al doordat de stuklijsten niet meer hoefden te worden overgetypt in het ERP-systeem. Een commercieel voordeel is een kortere time-to-market, waardoor een bedrijf sneller nieuwe producten op de markt kan brengen.

Grote verschillen

Naast deze overeenkomsten zijn er ook grote verschillen tussen de medicijnendistributie in vergelijking met de levensmiddelendistributie. We noemen bijvoorbeeld: • het aantal artikelnummers; • de beleveringsfrequentie; • de brutomarge; • het flexplek huren almere aantal distributiecentra.
Het aantal artikelnummers in het assortiment is in de farmaceutische hantle! vele malen groter dan in de levensmiddelenhandel. Zo spreekt de farmaceutische groothandel bijvoorbeeld over 100 000 verschillende flexplek huren nijmegen artikelnummers, terwijl food er 30 000 onderscheidt.
Albert Heijn levert zijn snellopende producten tweemaal per dag afbij de winke!. Dit noemt men ook wel de beleveringsfrequentie. De farmaceutische groothandel kent een nog veel hagere beleveringsfrequentie. Vooral in de grotere steden is het niet ongebruikelijk dat een groothandel drie-a viermaal per dag (dat wil zeggen binnen twee uur nahet bestellen) een order aflevert bij de apotheker. In de farmaceutische sector is men van oudsher hagere brutomarges gewend geweest dan in de levensmiddelenbranche. De brutomarge geeft het verschil aan tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs. Hoewel er onder druk van overheidsmaatregelen veranderingen gaande zijn, betekent dit in het algemeen dat farmaceutische producten zieh een flexplek huren amsterdam duurdere logistiek hebben kunnen veroorloven dan levensmiddelen. Om een karte levertijd te kunnen garanderen, moet de farmaceutische groothandel relatief dicht bij zijn afnemers gesitueerd zijn. In Nederland heeft dit flexplek huren arnhem geresulteerd in een relatief groot aantal depots en distributiecentra, van waaruit de opgeslagen geneesmiddelen worden gedistribueerd naar apothekers en ziekenhuizen.
Bij

Collectieve oplossingen

Maar de ‘BV ik’ is kwetsbaar. De ‘informationele’ economie van Castells verandert sneller van samenstelling dan veel mensen hun productieve capaciteiten kunnen aanpassen. De 30/30/ 40-maatschappij telt meer verliezers dan winnaars.
De frontale aanval op de verzorgingsstaat door een Bond van Actieven heeft zieh nooit voorgedaan. Zo liepen herhaalde kantoorruimte huren almere pogingen tot herziening van de WAO stuk op de solide steun vanuit de bevolking voor instandhouding van dit deel van het stelsel van de sociale zekerheid. De houdbaarheid van dit stelsel zal pas echt op de proef worden gesteld als de individualisering van het werk geheel is voltooid ende effecten van de vergrijzing in volle omvang zichtbaar worden.
Mijn optimisme was gebaseerd op de revolutie in de informatietechnologie. ‘De eerste generaties computers waren kantoorruimte huren nijmegen imposante installaties die omvangrijke investeringen en veel gespecialiseerde deskundigheid vereisten, waarover alleen het management kon beschikken.’ ‘Ondemocratische technologie’ dus, vrij naar Orwell. De pc, die toen net op de markt kwam, zou echter alles veranderen. Ik voerde een fictieve sociaal-historicus ten tonele die een vergelijking trok met de neergang van de adel aan het eind van de Middeleeuwen. Zoals de adel zieh verschool achter dikke kasteelmuren, berustte de macht van het management op een informatiemuur die de exclusieve beschikking verschafte over vitale informatie. ‘Maar zoals het kanon de kasteelmuren gesiecht had, zou de chip dit bolwerk van managementmacht met de grond gelijk maken’, schreef ik in mijn kantoorruimte huren amsterdam enthousiasme. Dat was in de tijd waarin de pc eigenlijk de ‘verkeerde techniek’ was voor grote multinationale ondernemingen. Pas later kwam de informationele kracht van de computer volledig tot ontwikkeling, die de pc tot het aangewezen instrument zou maken om het werkte individualiseren ende communicatienetwerken zou scheppen die het management in staat stelt economische activiteiten te verspreiden naar alle uithoeken van de wereld, met behoud van de centrale kantoorruimte huren arnhem beheersmacht. De globalisering is trouwens in dit verhaal in het geheel niet voorzien. Het hele stuk is geschreven alsofNederland in de wereld een economisch eiland vormt. Daarom bleef ik denken in termen van collectieve oplossingen.

Nieuwe technologieen

‘Als in het verleden nieuwe technologieen werknemers in een bepaalde sector vervingen, ontstonden altijd nieuwe sectoren die het surplus aan arbeidskrachten opvingen. In deze tijd doet zieh in alle drie de traditionele sectoren van de economielandbouw, industrie en dienstverlening – een technologische uitstoot van arbeid voor die miljoenen in de werkloosheid dringt. De enige nieuwe kantoorruimte huren almere sector die ontstaat, is de kennissector, die bestaat uit een kleine elite van zelfstandige ondernemers, weten
schappers, technici, computerprogrammeurs en organisatieadviseurs. Hoewel deze sector groeit, is het niet te verwachten dat deze meer dan een fractie zal kunnen opnemen van de honderden miljoenen banen die in de komende decennia zullen wor
den vernietigd als gevolg kantoorruimte huren nijmegen van de revolutionaire vooruitgang in de informatica.’13
De gedachte dat geavanceerde productietechnieken op massale schaal arbeid overbodig zullen maken, gaat terug op de Luddieten, de opstandige beweging in Noord-Engeland die zieh aan het begin van de i9e eeuw verzette tegen de mechanisering van de textielindustrie, en keert telkens weer terug wanneer zieh aan de binnenkant van het werk ingrijpende veranderingen voordoen. Rifkin is zo’n ‘neo-Luddiet’. Laten we zijn stelling eens wat nauwkeuriger bekijken. Alle bedrijfstakken waar mensen zinvol werk kunnen verrichten, zijn op, zegt hij. Maar wat zegt het verschil tussen industrie en dienstensector nog? Een van de kenmerken kantoorruimte huren amsterdam van de ICT-revolutie is dat zij doordringt in alle productieve activiteiten van de mens. Het gevolg is dat het onderscheid in de inhoud van het werk vervaagt. We hanteren nog steeds statistieken die ons verteilen dat x% in de ene bedrijfstak werkt en yo/o in de andere, maar dat gegeven zegt ons weinig over het werk dat mensen feitelijk verrichten, of over de toegevoegde waarde die daardoor wordt gecreeerd. Een ingenieur die een nieuwe machine ontwerpt ende onderhoudsmonteur die bij de klant destoring aan de machine verhelpt, werken allebei in ‘de industrie’. Maar hun werk heeft weinig van doen met het ‘produceren’ van dingen. Zij bieden een vorm van kantoorruimte huren arnhem dienstverlening, dat wil zeggen dat hun werk is gericht op de informatiecomponent die in het ontwerp en in de machine zelfligt opgeslagen. De man die mijn videorecorder assembleert, werkt in de industrie, de man die hem repareert, werkt in de dienstensector.

De Glare-kampioenen

‘Er zijn bij Airbus een paar mensen geweest die we nu de Glare-kampioenen noemen. Die zijn er altijd achter blijven staan – ook al zag Airbus er officieel niets meer in. Zo iemand was Jens Hinrichsen, het hoofd structure, verantwoordelijk voor de materiaalkeuze. Maar hij rapporteerde aan de kantoorruimte huren almere hoofdingenieur, een Fransman die was erg tegen Glare en wist er ook niet veel van. Op de achtergrond speelde een rol dat de Duitsers steeds meer kennis kregen over het materiaal, en de Fransen niet. Dat was pure concurrentie.Want help, die Duitsers weten er veel meer van dan wij. Mocht het ooit wat worden met dat materiaal, dan komt daar het kenniscentrum. De Fransen wilden vervolgens zelf ook onderzoek doen, want al die resultaten uit Nederland vertrouwden ze niet echt.’ De voortgang van het project hangt dus telkens op maar een paar mensen? ‘Inderdaad, dat kan je kantoorruimte huren nijmegen achteraf wel zeggen. Op een achtend in 1998 komt Hinrichsen mijn kamer binnen: er is net besloten dat Glare niet op deA380 komt.Waarom dan? Mijn baas vindt dat er te weinig bekend is van het materiaal. Maar weet hij dan niet dat … ?Toen hebben we een paar weken als gekken gewerkt om hem te bombarderen met alle informatie die beschikbaar was. “Als je dan een beslissing neemt, baseer je dan wel op feiten.” Maar stel dat ik daar toen niet gezeten had, en dat niet toevallig had gehoord, dan draai je zo’n beslissing later niet meer terug.’ Daarna ontstonden voortdurend weer nieuwe vragen.”Als je het materiaal niet horizontaal en verticaal belast maar kantoorruimte huren amsterdam diagonaalsgewijs, wat gebeurt er dan?” Daar schrokken we wel van, want dat was eigenlijk nooit getest. lk heb een alarmtelefoontje naar Nederland gepleegd en binnen een week hadden we het antwoord. De Fransen waren stomverbaasd; ze noemden dat realtime testing. Zoiets kan alleen maar in de universitaire wereld. Binnen een bedrijf duurt het een jaar voor je op zo’n testvraag resultaten hebt. Er moeten veel te veel mensen over beslissen en er moet een budget worden toegewezen. Maar jammer, het budget voor dit jaar is op. Nu was het:”Jongens, we hebben een probleem.”Tien kantoorruimte huren arnhem studenten hebben een week lang tot ‘s nachts twaalf uur doorgewerkt. ‘En zo gaat het nog steeds. Laatst hadden we een probleem in de productie. lk bei naar het FMLC en binnen twee weken had ik de testresultaten.’

‘rijpe arbeid’

En we weten inmiddels hoe dat organisatorisch kan worden gerealiseerd. De halfgeleiderfabriek met haar ‘rijpe arbeid’ overleeft nog steeds omdat zij op tijd een organisatiemodel heeft ingevoerd dat een maximaal beroep doet op de productieve capaciteiten van haar werknemers van laag tot hoog. Maar het organisatiemodel dat echte autonomie in het kantoorruimte huren almere werk schept, wordt slechts mondjesmaat toegepast. Het is, naar de titel van een onderzoek over dit onderwerp, useful but unused. Steeds meer managers. Veel eenvoudig werk onder strakke supervisie duidt op complexe organisaties, met een ingewikkelde en omvangrijke besturingsstructuur die leidt tot een piramide van bazen van baasjes. Als de kenniseconomie de autonomie in het werk zou terugbrengen, zou je veel
minder bazen en baasjes nodig hebben. De mensen lossen dan immers hun eigen problemen op. Met andere kantoorruimte huren nijmegen woorden, de relatieve omvang van het management zou dus moeten verminderen. Het tegendeel blijkt het geval te zijn. In hoofdstuk 5 (grafiek 5) zagen we dat het aandeel van de beroepsgroep managers in de totale beroepsbevolking sinds het einde van de 19e eeuw, de periode waarin de massaproductie tot ontwikkeling kwam, sterk is toegenomen. De cijfers hadden betrekking op de situatie in de Verenigde Staten, die in vele opzichten als ons voorbeeldmodel fungeren als het gaat om de vormgeving van menselijke arbeid en als bakermat van de globalisering. De cijferreeks in deze grafiek eindigde in 1980. Maar ook in het daaropvolgende decennium blijken de managers een van de snelst groeiende beroepsgroepen te kantoorruimte huren amsterdam vormen. Hun aandeel binnen de Amerikaanse beroepsbevolking nam toe van 11,2% in 1980 tot 12,8% in 1991.5 Volgens een studie naar de kwalitatieve samenstelling van de beroepsbevolking in 20006 doet hetzelfde verschijnsel zieh ook in Nederland voor. In de jaren negentig groeide het aantal managementbanen van kantoorruimte huren arnhem bijna 79.000 (1990) tot ruim 155.000 (2000 ); vrijwel een verdubbeling. Daarmee vormde het management de snelst groeiende beroepsgroep.

De beoordelingscommissie

‘Dat kan hard aankomen. Krijg je nu geen 5, dan zou een verklaring kunnen zijn dat je alleen maar boeken hebt geschreven, als de beoordelingscommissie dat tenminste heeft meegewogen. Maar als je als scheikundige een aantal malen in Nature hebt gepubliceerd, komt die 5 algauw in zieht. Het is niet zo dat we hier een systeem hanteren met punten en scores, waar de kantoorruimte huren almere beoordeling automatisch uitrolt. De deskundigen maken de beoordeling.’ Daarbij valt al snel het woord ‘afrekenen’. ‘Een naar woord’, zegtVan Steijn. ‘Dat komt ook door de cijfers die wij uitdelen. Maar als een hele vakgroep een 2 krijgt tja, dan volgt toch een indringend gesprek. ‘Dat we kijken naar output in de vorm van publicaties, is iets van de laatste vijftien, twintig jaar.Voor de oorlog was publiceren nat dane. De grondlegger kantoorruimte huren nijmegen van de accountancy, Limperg, publiceerde nooit. De houding was: onderzoek doe je in je laboratorium of achter je bureau, maar resultaten naar een tijdschrift sturen is alleen maar ijdelheid. Nu is het onderdeel van het werk. In dat opzicht is de wetenschap wel veranderd, en daar hebben wij aan bijgedragen.’ Niettemin is het meten van citaties ‘een quasi-objectieve maatstaf’, zoals Van Steijn toegeeft. ‘Maar het veld zelf wil het wat graag, omdat het gezien wordt als een objectiever criterium dan peer review, die uiteindelijk subjectief is.’ Ook de wetenschappers zelf kantoorruimte huren amsterdam zijn in de ban van het meten-is-weten. Het Nederlandse systeem is nog betrekkelijk uniek. ‘In de meeste landen organiseert de overheid overzichten waarin geteld en gemeten wordt hoeveel geld er is besteed in welke kantoorruimte huren arnhem onderzoeksgebieden en hoeveel mensen daarbij zijn ingezet. Dan meet je de input. En wat weet je dan?’

De elektronische snelweg

Omgekeerd kunnen werknemers via de elektronische snelweg ook hun hoogste baas bereiken. Dat maakt managers kwetsbaar, want al hun doen en laten wordt zichtbaar. ‘Het is het effect van de goudvissenkom’, aldus een topmanager. Wie een e-mail niet beantwoordt, kan zieh niet meer verschuilen achter zijn secretaresse die de brief is kwijtgeraakt. En deze kantoorruimte huren almere rechtstreekse down top-communicatie sluit de tussenliggende managementlagen uit. Bij het Duitse automatiseringsconcern SAP heeft dat al geleid tot protesten van het middenkader, dat zijn traditionele machtspositie in het communicatienetwerk als informatiesluis tussen werkvloer en top ziet aangetast. En dan is er natuurlijk de horizontale communicatie – internet als de elektronische variant van de borrel nahet werk. Dat is de potentieel gevaarlijkste vorm, temeer omdat de varieteit van de relaties tussen de organisatie en de mensen die daarbij zijn betrokken, toeneemt. Naast medewerkers in vaste kantoorruimte huren nijmegen dienst zijn er flexwerkers, werknemers van onderaannemers, freelancers, adviseurs, ingehuurde IT-specialisten enzovoort. Zij maken allemaal op de een of andere manier deel uit van het informatienetwerk dat de kern vormt van de hedendaagse organisatie. Hoe weet je of al die verschillende mensen allemaal de doelstellingen nastreven van de organisatie waaraan ze een bijdrage leveren en of ze er geen eigen agenda op na houden? E-mail kan ook een instrument zijn kantoorruimte huren amsterdam van office warfare, aldus The Economist. En een blind copy, eenzelfde bericht dat wordt verzonden aan een grote, ongeselecteerde groep ontvangers, is a software stiletto. Want informatie is moeilijk te beheersen. Het snelst groeiende segment in de softwaremarkt is dat voor fire walls en beveiligingsprogramma’s. Uiteraard erop gericht om onbevoegde buitenstaanders (hackers) buiten de deur te houden. Maar 66k om van bovenaf greep te houden op inkomende en uitgaande e-mails en het internetgebruik – om te verhinderen dat deze technologie al kantoorruimte huren arnhem te ‘democratisch’ wordt. De Chinese regering probeert op dezelfde wijze de grootste bevolking ter wereld in het gareel te houden.

Toegevoegde waarde

Dit denken in concrete zaken maakt het ons moeilijk om de abstracte hoedanigheid te begrijpen van ‘producten’ als software, een advertentiecampagne of onderwijs, die tot stand komen door de kantoorruimte huren almere aanwending van ontastbare ‘productiemiddelen’ als tijd, denkprocessen en informatie. Abstracte goederen nemen een steeds belangrijker plaats in in de wereld om ons heen. Maar terwijl in de statistieken de nationale veestapel tot op de laatste kip en koe is geadministreerd, staat het CBS met de mond vol tanden als we vragen naar de hoeveelheid kantoorruimte huren nijmegen software of auteursrechten in ons land.
Abstracte goederen nemen een steeds belangrijker plaats in in de wereld om ons heen. Maar terwijl in de statistieken de nationale veestapel tot op de laatste kip en koe is geadministreerd, staat het CBS met de mond vol tanden als we vragen naar de hoeveelheid software of auteursrechten in ons land.
Sinds de eerste beschavingen hebben mensen materie omgezet in producten. Materie is wat de natuur ons geeft. Zij is massief en tastbaar, onvoorspelbaar en gebrekkig van aard, maar leent zieh voor bewerking en is beheersbaar. Informatie daarentegen is vloeibaar en abstract en biedt door haar kantoorruimte huren amsterdam abstracte aard pure vormen en zekerheden. Maar zij is niet tastbaar, moeilijk te beheersen en het is nog moeilijker de waarde ervan te meten. Een tastbaar product – dat is bewerkte materie – bevat impliciet twee soorten informatie. De eerste is het ontwerp, het oorspronkelijk denkwerk waaraan het zijn vorm ontleent. De tweede component is knowhow: de kennis van het transformatieproces van materie tot eindvorm. Het is deze tweeledige boodschap waar archeologen naar op zoek zijn als zij een artefact opgraven uit een prehistorische beschaving. Materie en informatie verschijnen in een bepaalde combinatie, die in de loop der tijd verandert. Naarmate meer kantoorruimte huren arnhem informatie wordt toegevoegd aan een eindige hoeveelheid materie, neemt de toegevoegde waarde van het eindproduct toe. Deze relatie kan in een formule worden gegoten die er als volgt uit zou kunnen zien:
Toegevoegde waarde = Hoeveelheid informatie Massa