Structuur

Gerelateerde afbeelding

Er wordt gestreefd naar een zo plat mogelijke organisatiestructuur. De communicatie wordt hierdoor eenvoudiger e’n verloopt sneller. Verder kan de organisatie hierdoor flexibeler optreden. Het aantal stafafdelingen moet worden gereduceerd. De kennis en vaardigheden moeten zoveel flexplek huren almere mogelijk aanwezig zijn bij de mensen die het dichtst bij de processen staan. MAN s stelt een marktgerichte en projectmatige structuur voor waarbij horizontaal wordt samengewerkt. Een structuur die door Mintzberg wordt aangeduid met een innovatieve organisatie
Middenkader Het middenkader speelt in de MANS-gedachte een cruciale rol. Zij dient de informatie in plaats van top-down nu ook bottom-up door te geven. Tevens vervult het middenkader nu een instruerende en helpende rol.
Statistische deskundigheid Binnen de organisatie moeten altijd mensen zijn die statistisch zijn onderlegd. Immers, de processen moeten worden gemeten en geanalyseerd. MANS maakt gebruik van verschillende vormen van grafisch materiaal. Een vorm hiervan is het visgraatdiagram aan de hand waarvan oorzaak-en-gevolgrelaties in beeld kunnen worden gebracht. In figuur 11.4 is een voorbeeld gegeven van een ingevuld visgraatdiagram waaruit de mogelijke oorzaken blijken flexplek huren amsterdam waardoor een klant moet wachten aan de telefoon.
Procedures Binnen veel organisaties treedt snel een verstarring op ten gevolge van regels en procedures. MANS zegt dat problemen moeten worden opgelost alsof er geen regels en procedures bestaan. Vervolgens wordt dan vastgesteld of de oplossing in strijd is met bestaande regels en procedures en of deze moeten worden aangepast of wellicht afgeschaft.

Stap 4: Verander

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Tijdens het daadwerkelijke veranderingsproces is de betrokkenheid van iedere medewerker van belang. Wanneer dit laatste niet gebeurt loopt de organisatie het risico dat het veranderingsproces blijft steken. Hulpmiddelen om daadwerkelijke verandering tot stand te brengen en te houden zijn het bezetten van de sleutelposities lager in de organisatie door middel van ‘change agents’ en het instellen van een meetbare prestatiecultuur. De visie van de change agents en de visie van meetbare prestatiecultuur het topmanagement moeten niet alleen stevig met elkaar verbonden zijn, maar moet als eenduidige en uitgesproken visie op ‘wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen’ volledig worden gericht op de dagelijkse flexplek huren almere taak van medewerkers en op hun werkelijkheid van alledag. 23 Door het instellen van een prestatiecultuur worden de verschillende activiteiten prestatiecultuur in de organisatie aan elkaar gekoppeld en meetbaar gemaakt. De prestatie moet daarbij klantgericht zijn, zowel met betrekking tot interne als externe klanten.
In de praktijk zien we dat bij empowerment de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie gelegd worden. Een hoge mate van veranderingsgezindheid wordt hierdoor gerealiseerd, omdat medewerkers in zelfsturende teams werken en zelf zelfsturendeteams verantwoordelijk zijn voor hun resultaten. Medewerkers hebben een hoge mate van betrokkenheid bij hun resultaten en zijn bereid meer klantgericht te werken.
Deze manier van werken is volgens Belasco noodzakelijk geworden, omdat de omgeving van organisaties hierom vraagt: een hevige concurrentie en snel veranderde markten. In dit type van omgeving is het nodig dat organisatie-eenheden zich flexibel kunnen opstellen en snel wendbaar zijn. Andere woorden die flexplek huren amsterdam in plaats voor empowerment worden gebruikt, zijn zelfmanagement, zelfsturing of ondernemerschap. In de praktijk is zelfmanagement zichtbaar dat door het toepassen van het concept empowerment het rendement van zelfsturende teams groter kan zijn dan bij traditionele organisatievormen.

Het flexibele kantoormodel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Virtuele kantoor van Andersen Consulting Het flexibele kantoormodel van Andersen Consulting in Amsterdam is het meest geavanceerd en wordt door het bureau zelf als virtueel betiteld. De vestiging dient primair als elektronisch zenuwcentrum en ontmoetingsplaats. In de entreehal scheppen monitors met CNN en Schiphol-informatie een kosmopolitisch sfeertje. Informatiezuilen melden digitaal interne nieuwtjes en de verblijfplaats van collega’s. Papier is taboe. Alle post wordt gescand en iedereen kan overal ter wereld inloggen in het interne netwerk. Op de open etages zitten managers en consultants aan kleine tafels, kriskras in de ruimte opgesteld. Hier en daar liggen nog een paar A4-tjes naast de portable. Alleen tijdschriften en folders worden niet gescand en consultants moeten vaak nog flexplek huren almere documenten voor klanten op papier zetten.
Een aantal voorbeelden van stuurmogelijkheden om de genoemde auto- stuurmogelijkheden nomie en wederzijdse afhankelijkheid te realiseren is:9
Ten aanzien van autonomie: • het instellen van winstcentra met grote mate van zelfstandigheid op het gebied van interne structuur, financieel beheer, productontwikkeling en marktstrategie; • het opzetten van een platte organisatie; • het aanmoedigen van initiatieven en vernieuwingen; • het continu terugkoppelen en vergelijken van resultaten.
Ten aanzien van wederzijdse afhankelijkheid is hierbij van belang: • organisatiefaciliteiten in te stellen met betrekking tot research en ontwikkeling, management development, specifieke deskundigheid; • nadruk te leggen op horizontale mobiliteit (doorstroming op gelijkwaardig hiërarchische functies binnen andere afdelingen) tussen medewerkers; • het ontwikkelen van een duidelijke missie en een wij-gevoel van de organisatie als geheel; • de wederzijdse effectiviteit te vergroten door van en aan elkaar te leren; • coördinatiemechanismen in te stellen.
Symboliek In het voorgaande is stilgestaan bij verschillende benaderingen of typologieën, die (aspecten van) de organisatiecultuur beschrijven. Hierbij stond de sociale context centraal. Aparte aspecten aan flexplek huren amsterdam organisatiecultuur liggen tevens op de gebieden ruimte, tijd en taal. We hebben hier te maken met symboliek. Hieronder symboliek worden tekens en symbolen verstaan die uiting geven van de samenhang binnen de organisatie. Hieronder volgt een aantal korte opmerkingen ten aanzien van symboliek.

Het model strategische planning

Gerelateerde afbeelding

Het model strategische planning: geschikt wanneer het centrum zich vooral richt op strategieontwikkeling en weinig controlerende activiteiten verricht ten opzichte van de dochters; • het model strategisch beheer: geschikt wanneer het centrum zich vooral richt op het toetsen en aanpassen van strategieën van de dochters; • financieel beheer: geschikt wanneer het centrum zich als een soort institutionele belegger opstelt en controleert of de dochters aan de gestelde rendementseis voldoen.
Strategische planning kan vergaderruimte huren almere worden beschouwd als de tegenpool van financieel beheer; strategisch beheer is een tussenvorm.
Hoofdstuk 9 1 Structurering
De belangrijkste interne en externe omstandigheden die bepalen welke besturingsvariant het beste past bij een gedecentraliseerde onderneming zijn in twee clusters onder te verdelen.
De mate van verbondenheid tussen de dochters: • De portfolio: als er sprake is van een eenzijdig samengestelde portfolio dan is strategische planning ideaal; bij een divers samengestelde portfolio juist financieel beheer. • De organisatiestructuur: wanneer het gaat om aan elkaar gerelateerde bedrijven is strategische planning noodzakelijk; als de eenheden onafhankelijk zijn is financieel beheer de aangewezen besturingsvariant. • De synergie: wanneer het gaat om aan elkaar gerelateerde bedrijven dan is strategische planning noodzakelijk om de synergie te realiseren.
2 De mate van interventie van het centrum: • De planningsoriëntatie: wanneer het centrum vooral gericht is op het behalen van vergaderruimte huren amsterdam lange-termijnrendementen dan is strategische planning de beste besturingsvariant; bij korte-termijnrendementen is dat financieel beheer. • Het belang en risico van de beslissingen: wanneer de beslissingen ingrijpend zijn, ligt strategische planning voor de hand. Bij minder ingrijpende beslissingen financieel beheer.

Arbeidsverdeling in verticale richting

Gerelateerde afbeelding

In een organisatie worden allerlei taken verricht die verschillend van karakter zijn. Een taak is de ‘technische’ inhoud van een functie en geeft taak aan wat iemand precies doet: vergaderen, overleggen, leiding geven, telefoneren, administratieve handelingen enzovoort. Deze verschillen tussen taken vinden vooral hun basis in benodigde kennis, ervaring en bekwaamheden. In het geheel van de werkzaamheden wordt een aantal niveaus onderscheiden. In de praktijk zien we dan ook dat bijvoorbeeld een directeur zich niet bezighoudt met het uittypen van notulen en brieven. Daar is hij te duur voor. Uit kostenoverwegingen worden deze werkzaamheden overgedragen aan een lager hiërarchisch niveau. Dit proces wordt verticale differentiatie genoemd. Binnen de organisatie worden verticaledifferentiatie taken bij elkaar gebracht die qua niveau hetzelfde zijn. Bij het groeperen van werkzaamheden naar niveau moet tevens speciale aandacht worden besteed aan het flexplek huren almere feit dat het ontstane takenpakket een volledige en volwaardige dagtaak omvat. Door het sterk doorvoeren van arbeidsverdeling is dit laatste in de verdrukking gekomen. Vergaande arbeidsverdeling heeft veel eentonig werk meegebracht, waardoor mensen vervreemden van hun werk en de motivatie onder druk komt te staan. Bij arbeidsverdeling dient dus rekening gehouden te worden met de sociale aspec- socialeaspecten ten van het werk. Het gevolg van verticale differentiatie is dat binnen een organisatie hiërarchie ontstaat in de verschillende werkzaamheden. Bij het overdragen van werkzaamheden aan een lager niveau zal het hogere niveau deze werkzaamheden willen sturen. Het hogere niveau zal een raamwerk moeten geven, waarbinnen de lagere werkzaamheden dienen plaats te vinden.
We hebben hier te maken met flexplek huren amsterdam bestuurlijke overwegingen van arbeids- bestuurlijkeoverwegingen verdeling. Door het instellen van leiding zal een organisatie ervoor moeten zorgen dat bij de uitvoering van taken eenheid ontstaat ten aanzien van de te verrichten handelingen. Op de uitvoering van taken moet toezicht zijn.

Ondernemingsraad

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De ondernemingsraad staat in wezen buiten de normale bestuursni- ondernemingsraad veaus in een organisatie. De OR bestaat uit leden die door de in de organisatie werkzame personen rechtstreeks worden gekozen. De OR heeft invloed op de besluitvorming binnen de organisatie (zie paragraaf? .3.2).
Organisaties worden nooit op dezelfde wijze bestuurd. Een kleine organisatie wordt anders bestuurd dan een grote organisatie. Tussen het besturen van een productiebedrijf, een dienstverlenende organisatie of een overheidsinstelling zijn grote verschillen aan te geven. De wijze waarop organisatiebestuur vorm krijgt, heeft veel te maken met de omgeving van de organisatie en het type werknemer dat in de organisatie werkzaam is. Deze twee factoren vormen de basis waarop de volgende beelden van organisatiebestuur kunnen worden samengesteld: • Bureaucratie In flexplek huren almere organisaties die bureaucratisch van aard zijn is de macht voor het grootste gedeelte geconcentreerd in de top van de organisatie. Lagere niveaus hebben weinig speelruimte en mogelijkheid tot initiatief. Binnen de organisatie wordt veel gewerkt met procedures en voorschriften. Dit beeld past bij een stabiele omgeving en volgzame werknemers. • Entrepreneur In organisaties die zich in deze pioniersfase bevinden speelt de ondernemer als persoon een belangrijke rol. Hij is het middelpunt in de organisatie. De organisatie is nog maar weinig gestructureerd en vooral informeel van karakter. Dit beeld past bij een eenvoudige maar dynamische omgeving en bij werknemers die volgzaam en chaosbestendig zijn. • Coalitie In deze organisatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de eisen van interne en externe belanghebbenden. Binnen de organisatie zijn allerlei in elkaar grijpende overlegorganen aanwezig. Dit type organisaties past in omgevingen die turbulent van karakter zijn en waarin de medewerkers sociaal vaardig zijn. • Atomisme Atomistische organisaties zijn organisaties die uit flexplek huren amsterdam relatief veel losse onderdelen (afdelingen, divisies, business units) bestaan. Het zijn organisaties die zich kenmerken door de afwezigheid van strakke leiding en overleg. Dit type organisatie bestaat uit eenheden die een relatief grote mate van zelfstandigheid bezitten. Dit type past bij professionele werknemers in een redelijk beschermde omgeving.

Kwaliteit

Gerelateerde afbeelding

Voor Deloitte Consulting is ‘consultancy’ de core-business. McCracken licht dit toe: ‘Het betekent dat we mensen aannemen en opleiden, die hebben gekozen voor een carrière in consultancy. Wij hebben wereldwijde opleidingsprogramma’s die ervoor zorgen dat onze consultants allen vertrouwd zijn met dezelfde projectmanagement-tools en implementatiemethodieken, en dat ze getraind zijn in consultancy skills. Daarnaast hebben onze consultants zich gespecialiseerd naar verschillende industriesectoren, waaronder telecommunicatie, financiële dienstverlening, productie, procesindustrie en overheid. Hierdoor kunnen flexplek huren almere consultants de nieuwe cliënten gericht adviseren en inzicht geven in de beste oplossingen voor hun specifieke industriesector. Door een combinatie van professionele specialisatie en opgebouwde industriespecifieke kennis en ervaring zijn wij in staat hoogwaardige consultancy-diensten te verlenen, waarmee cliënten een langdurig concurrentieseerd in bepaalde disciplines, zoals informatietechnologie, proces-reengineering, changeleadership of strategie. Deloitte Consulting is georganiseerd

Wat is het belangrijkste groeisegment in consultancy voor de komendej aren? ‘Nagenoeg geen enkele organisatie zal kunnen ontsnappen aan globalisering. In Europa heeft de komst van de euro natuurlijk enorme gevolgen voor
inkoop, productie, verkoop, distributie en alle ondersteunende bedrijfsprocessen. Veel bedrijven laten zich op dit gebied door ons adviseren. Maar vooral de technologische ontwikkeling zal een van de belangrijkste krachten zijn waarmee organisaties rekening moeten houden. Nieuwe flexplek huren amsterdam technologieën creëren nieuwe mogelijkheden. Zo zal electronic-commerce een vergaande invloed hebben op de wijze waarop we zaken doen. Een ander voorbeeld is de implementatie van de zogenoemde Enterprise Resource Planning (ERP) software in organisaties, zoals SAP, Baan, Peoplesoft of Oracle.

Volkomen zekerheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een belangrijk kenmerk van besluitvorming is dat alternatieven tegen elkaar afgewogen moeten worden. In veel gevallen hebben deze alternatieven betrekking op toekomstige gebeurtenissen die moeilijk te voorspellen zijn. Denk hierbij maar eens aan de economische groei in Zuidoost-Azië, de reactie van de concurrent op het aanbod van een nieuw produkt, de ontwikkeling van de loonkosten enzovoort. De mate van voorspelbaarheid van toekomstige gebeurtenissen speelt een grote rol in besluitvormingssituaties. Deze mate van voor- voorspelbaarheid spelbaarheid kan in een schaal worden weergegeven waarbij de volgende situaties kunnen worden onderscheiden:
• Volkomen zekerheid In dit geval zijn de doelstellingen en de uitkomsten van alle alternatieven exact bekend. volkomen zekerheid Bijvoorbeeld bij de keuze voor het laten drukken van dit studieboek is voor de uitgever bekend hoeveel exemplaren hij wil laten drukken, de vereiste kwaliteit en het moment kantoor huren almere waarop het boek leverbaar moet zijn. Hij kan offertes aanvragen bij verschillende drukkerijen en de offertes vergelijken.
• Beperkte zekerheid De doelstellingen zijn duidelijk maar de exacte uitkomst van de alternatieven is niet bekend. Echter het is wel mogelijk de beperkte zekerheid kans te voorspellen van het resultaat. Bijvoorbeeld op basis van de verkoopcijfers uit het verleden is het mogelijk het aantal te verkopen studieboeken te voorspellen.
• Beperkte onzekerheid In deze situatie kunnen de resultaten van de alternatieven nauwelijks worden voorspeld maar zijn de doelstellingen wel beperkteonzekerheid
duidelijk. In het voorbeeld van de uitgeverij is het onbekend of de concurrerende uitgeverijen met nieuwe boeken zullen uitkomen of dat er voor het vak Organisatie & Management meer of minder uren op de lessentabel zal worden gezet.
• Volkomen onzekerheid In deze kantoor huren amsterdam situatie is er sprake van absolute onvoorspelbaarheid en zijn de doelstellingen ook niet duidelijk. Wellicht is de directeur van de uitgeverij het niet eens met het laten bijdrukken van het studieboek. Volkomen onzekerheid komt vaak voort uit een snel veranderende (turbulente) omgeving.

Vrijetijdsbesteding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Het spreekt voor zich dat in vrijetijdsbesteding keuzen gemaakt moeten worden, aangezien de vrije tijd van managers een schaars goed is. Je zou dan ook mogen veronderstellen dat managers zeer kritisch zijn over de vorm van tijdsbesteding en efficiënt met hun tijd omgaan. Dit wordt echter weerlegd door de resultaten van afgenomen interviews waaruit blijkt dat flexplek huren almere gemiddeld 77 procent van de managers zegt ‘regelmatig thuis maar wat aan te rommelen’. Er kunnen vier verschillende concepten van vrijetijdsbesteding worden onderscheiden:
Vrije tijd als middel om weer bij te komen Dit zijn de activiteiten die onder ‘het maar wat aan rommelen’ vallen. De manager is hier in eenzaamheid mee bezig. Conversatie is in het algemeen uit den boze.
2 Vrije tijd om los te komen van spanningen Hieronder vallen sporten en serieuze hobby’s. Met name tennis, golf, zwemmen, skiën en zeilen zijn populair bij de Nederlandse manager. Deze activiteiten bieden een goede uitlaatklep voor agressies en spanningen.
3 Vrije tijd om in het privé-leven te investeren Bij deze activiteiten kan een onderscheid worden gemaakt tussen individuele, parallelle en gezamenlijke vrijetijdsbesteding. Voorbeelden van parallelle activiteiten zijn: samen het huis schilderen, naar de bioscoop gaan of de tuin doen. De aanwezigheid van de partner is niet noodzakelijk voor deze activiteiten. Dit geldt wel voor dineren, vakantie, spelletjes doen enzovoort. Be
Hoofdstuk 6 1 Management 293
Minder werken niet altijd even makkelijk! Wie een leidinggevende functie ambieert en parttime wil werken, krijgt het niet gemakkelijk. Van de drie miljoen mannelijke medewerkers die in 1995 in vaste dienst werkten, wilde meer dan twintig procent minder werken. Dat meldt het onderzoek Tussen wens en realiteit van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Slechts de helft daarvan deed daadwerkelijk een poging dat voor elkaar te krijgen. De andere helft deed dat niet, vooral uit angst voor de loopbaangevolgen en uit vrees om niet serieus genomen te worden door baas en collega’s. Het verschil tussen het vervullen van een functie in drie of in vier dagen is groot. Een fulltime baan is met kunst-en vliegwerk nog wel in vier dagen te proppen. Met drie dagen ligt dat heel anders. Iemand die drie dagen werkt, heeft ofwel een assistent nodig, ofwel een gelijkwaardige partner waarmee de baan gedeeld wordt: in een duobaan. Dat betekent dat er organisatorisch nogal wat verandert, zeker als er binnen het bedrijf veel mensen parttime werken. Is er flexplek huren nijmegen bijvoorbeeld voldoende bureauruimte, blijft het rendement per gewerkte dag hetzelfde, kan er nog worden vergaderd? Wie er niet is, verliest macht. De manager die in vier dagen zijn taak vervult, wordt niet of nauwelijks met dit soort vragen geconfronteerd. Behalve in uitzonderlijke situaties is het machtsverlies of de informatieachterstand zeer beperkt. Tegenwoordig is het ook goed mogelijk om via elektronische post op de hoogte te blijven. Het toestaan van een managementfunctie in deeltijd betekent nog niet dat collega’s, bazen of ondergeschikten het accepteren en respecteren. Voor je het weet, nemen collega’s besluiten zonder de betrokken leidinggevende -die dag toevallig niet aanwezig -daarin te kennen. Dit is het moment waarop machtsspelletjes gespeeld worden en waarop de parttimer te allen tijde alert moet zijn. De uitgekiende deeltijdmanager ruilt desnoods eens een vrije dag of handelt urgente zaken telefonisch af. Door minder tijd te verdoen met vergaderen en kletsen, doen parttimers over het algemeen meer in vier dagen dan fulltimers in diezelfde tijd. Wie vier dagen werkt, moet echter wel selectiever zijn, prioriteiten stellen en zaken als vergaderingen of opleidingen durven afzeggen.

Specifieke verantwoordelijkheden

Gerelateerde afbeelding

Deze drie basisvormen hebben elk consequenties voor gedrag van de betrokken personen. In een organisatie moet men daarvan bewust zijn en de ‘nadelen’ van zo’n basisvorm zoveel mogelijk doorbreken of vermijden. Dit kan door binnen een machtsrelatie bepaalde aspecten van de afhankelijkheidsrelatie te benadrukken of af te zwakken. Binnen de gelijk versus gelijk machtsrelatie zijn de personen gelijk gelijk versus gelijk qua macht; het uitgangspunt is evenwicht in de machtsrelatie. In de praktijk valt op dat in deze situatie het gevaar schuilt elkaar te beconcurreren, of met elkaar een competitiestrijd aan te gaan. Dit kan zo ver gaan dat het wederzijdse contact alleen nog maar aanwezig is op formele gronden en wanneer het kantoor huren almere noodzakelijk is. In organisaties leidt dit vaak tot
suboptimalisatie. Dit is een situatie waarbij personen vooral gericht zijn op hun eigen functioneren, waarbij de organisatie als geheel nauwelijks aandacht krijgt. Kansen blijven hierdoor liggen en het resultaat van de organisatie is niet optimaal. Mogelijkheden om deze nadelen te vermijden ofte bestrijden zijn: • te komen tot betere afstemmingprocedures tussen de partijen; • de partijen te scholen in onderhandelingsprocessen, waardoor het meer gaat om de zaak dan om de persoon; • te benadrukken dat de ‘centrale focus’ van kantoor huren nijmegen handelen de overkoepelende doelstelling van de organisatie is, het ‘wij-gevoel’ te stimuleren. De wederzijdse afhankelijkheid wordt hierdoor sterker ontwikkeld, waardoor een betere basis wordt gevormd voor samenwerking in plaats van competitie. • de scheidslijnen tussen elkaars functioneren te verhelderen en duidelijker af te bakenen. De taken van een ieder moeten duidelijker worden aangegeven kantoor huren amsterdam en ook waar de specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen.
In de situatie van hoog versus laag is de macht ongelijk verdeeld, er bestaat een hiërarchische relatie tussen de verschillende partijen. Gedrag binnen deze relatie heeft het gevaar in zich dat de hogere in rang steeds meer grip wil hebben op zijn ‘ondergeschikten’, en waarbij juist de mindere in rang zijn kantoor huren arnhem autonomie wil handhaven en/ofwil verstevigen. Allerlei mechanismen worden door de verschillende partijen ingezet om de macht in hun ogen te vergroten.