Aanbesteding

Onderscheid private en publieke opdrachtgevers
Een aanbesteding is een procedure waarbij een kantoorruimte te huur in Almere   opdrachtgever twee of meer potentiële opdrachtnemers verzoekt een aanbieding te maken voor het leveren van goederen, een werk en/of een dienst. Zodra een opdrachtgever weet welke prestaties hij wenst uit te besteden, is het voor hem van belang te weten op welke wijze de markt benaderd moet worden. Daarbij spelen vragen als: “is een één-op-één uitvraag toegestaan of is een aanbesteding in concurrentie verplicht?” Daarnaast speelt ook de feitelijke marktsituatie een rol bij het kiezen van de marktbenadering en de aanbestedingswijze. Particuliere opdrachtgevers zijn in beginsel vrij in de keuze van hun opdrachtnemers, overheden veel minder. Op overheidsopdrachten zijn al enige decennia specifieke (Europese) richtlijnen van toepassing, waaraan de opdrachtgevende overheden zich moeten houden. Doel van deze richtlijnen is het waarborgen van een internationale, vrije en transparante markt.
In de regel zijn de aanbestedingsrichtlijnen niet van toepassing op particuliere opdrachtgevers, met uitzondering van de gesubsidieerde opdrachtgevers en concessiehouders die in de volgende paragraaf besproken worden. Hoofdregel hier is het bedrijfspand huren in Nijmegen  beginsel van contractvrijheid. Dit betekent dat een particuliere opdrachtgever vrij is in zijn keuze voor de wijze waarop hij potentiële opdrachtnemers wenst te benaderen. Verder staat het hem ook vrij om met de ene opdrachtnemer te onderhandelen en na verloop van tijd dit ook met een ander te doen en deze te contracteren. De opdrachtgever is dan niet aansprakelijk voor de kosten die de onderhandelingspartner (vergeefs) heeft gemaakt.
De onderhandelingen kunnen echter “in een zodanig stadium zijn gekomen dat het afbreken zelf van die onderhandelingen onder de gegeven omstandigheden als in strijd met de goede trouw moet worden geacht, omdat partijen over en weer mochten vertrouwen dat enigerlei contract in ieder geval

COMMERCIEEL VASTGOED
uit de onderhandelingen zou resulteren”. In de precontractuele fase kunnen de volgende drie stadia onderscheiden worden: 1. Een aanvangsfase waarin men zich nog zonder meer mag terugtrekken.  Een middenfase waarin men zich niet meer mag terugtrekken zonder de kosten die de ander gemaakt heeft (negatief belang) voor zijn rekening te nemen. 3. Een eindfase waarin men zich in het geheel niet meer mag terugtrekken. Als dat toch gebeurt, zal ook de gederfde winst vergoed moeten worden. Deze eindfase is bereikt indien de benadeelde partij erop mocht vertrouwen dat in ieder geval enigerlei contract uit de kantoorruimte huren in Amsterdam   onderhandelingen zou resulteren. 6.3.3 Aanbestedingsrichtlijnen overheidsopdrachtgevers Werkingssfeer van de aanbestedingsrichtlijnen De aanbestedingsregels voor overheidsopdrachtgevers worden in belangrijke mate bepaald door de Europese Unie. Het gaat daarbij om de volgende vier Europese richtlijnen3.
In Nederland worden de Europese richtlijnen omgezet in nationaal recht door Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), die op basis van de Raamwet EG-voorschriften Aanbestedingen zijn uitgevaardigd. Inhoud van de aanbestedingsrichtlijnen De hoofdregel is dat wanneer aanbestedende diensten overheidsopdrachten plaatsen voor werken, leveringen en dienstverlening, dit conform de procedure in deze richtlijnen dient te gebeuren wanneer de geschatte waarde ervan ten minste gelijk is aan de drempelbedragen die daarin gesteld zijn.
Uit deze hoofdregel zijn de volgende drie elementen te halen:
1. De opdracht moet geplaatst worden door een aanbestedende dienst. Daaronder wordt verstaan: de Staat (bijvoorbeeld ministeries en rijksdiensten), de territoriale lichamen van de Staat (lagere overheden zoals provincies en gemeenten), publiekrechtelijke instellingen en verenigingen hiervan.
3 De eerste drie richtlijnen zijn gewijzigd door Richtlijn 97/52/EG van 13 oktober 1997. De laatste richtlijn is gewijzigd door Richtlijn 98/4/EG van 16 februari 1998.
1. Richtlijn Werken: 2. Richtlijn Leveringen: 3. Richtlijn Diensten: 4. Richtlijn Nutssectoren:

BOUW- EN AANBESTEDINGSRECHT

Een aanbestedende dienst in de vorm van een publiekrechtelijke instelling is gedefinieerd als een entiteit met rechtspersoonlijkheid4, die is opgericht met het doel te voorzien in behoeften van algemeen belang andere dan van industriële of commerciële aard, en die onder beslissende invloed van een andere aanbestedende dienst staat. Voorbeelden hiervan zijn waterschappen en academische ziekenhuizen. In de bijlagen van de richtlijnen is voor elk land een lijst van instellingen opgenomen, die voldoen aan het criterium aanbestedende dienst. Deze lijst is overigens niet limitatief, bij twijfel moeten de criteria voor een aanbestedende dienst worden doorlopen. Naast de als zodanig gedefinieerde aanbestedende diensten zijn ook de volgende categorieën verplicht de Europese aanbestedingsrichtlijnen na te leven:
• Subsidieontvangers (> 50% subsidie door een aanbestedende dienst). • Concessiehouders (Richtlijn Werken: degene die voor een aanbestedende dienst het werk zal uitvoeren, waarbij de tegenprestatie bestaat uit het   bedrijfspand te huur in Leeuwarden 

kantoor ruimte huren in Almere

recht het werk te exploiteren; Richtlijn Diensten: degene aan wie een aanbestedende dienst een exclusief recht tot dienstverlening heeft verleend). 2. De richtlijnen bestrijken alleen overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Onder overheidsopdrachten wordt verstaan: schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel (i.e. er moet enige vorm van betaling plaatsvinden) tussen een aanbestedende dienst enerzijds en een aannemer, leverancier of dienstverlener anderzijds.
3. De richtlijnen gelden niet voor alle overheidsopdrachten, maar alleen voor overheidsopdrachten boven een bepaald drempelbedrag. De omrekening van de drempelbedragen in de nationale valuta van de lidstaten wordt om de twee jaar vastgesteld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>